Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów wdrażanych w ramach NMF 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL15

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako Operator Programu Operacyjnego PL15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 informuje o możliwości ubiegania się o środki na dodatkowe działania rozszerzające zakres projektu.

Zasady przyznawania dodatkowych środków zostały określone w Artykule 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Zaleceniach przyjętych przez Komitet ds. Wyboru Projektów.

Zachęcamy Beneficjentów Programu PL15 do zapoznania się z poniższymi informacjami i składania wniosków o rozszerzenie projektów o dodatkowe działania.

Dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 3  968 518,44  PLN i może ulegać zmianom z uwagi na wahania kursu EUR.

1.Warunki przyznania dodatkowych środków

Przyznanie dodatkowych środków Programu na rzecz realizacji konkretnego projektu może nastąpić pod następującymi warunkami:

 1. Dodatkowy zakres przyczynia się do realizacji celu projektu otrzymującego dodatkowe środki.
 2. Wprowadzenie zmiany nie powoduje niezgodności projektu z kryteriami wyboru projektów oraz innymi dokumentami Programu PL15 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 3. Wnioskowana zmiana przyczyni się do zwiększenia rezultatów projektu.
 4. Rozszerzenie zakresu projektu nie spowoduje zagrożenia dla efektywnej realizacji projektu.

2. Podmioty, które mogą uzyskać dodatkowe środki w ramach projektu

Beneficjenci Projektów konkursowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, a których ostateczna data kwalifikowalności została określona po 30 kwietnia 2016.

3. Dodatkowe działania kwalifikujące się do wsparcia

Dodatkowa kwota dofinansowania może być przyznana wyłącznie na realizację rozszerzonego zakresu projektu, który przyczynia się do realizacji następujących celów: rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen; zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych; wzmocnienie współpracy między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielanie pomocy ofiarom handlu ludźmi.

4. Maksymalna kwota dofinansowania i poziom dofinansowania rozszerzonego projektu

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu  –213 465 PLN Intensywność dofinansowania wynosi 85 % dla projektu. Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Beneficjent.

5. Okres kwalifikowalności

Początek okresu kwalifikowalności wydatków związanych z dodatkowym zakresem - data decyzji o przyznaniu dofinansowania podjęta przez Komitet ds. Wyboru Projektów, tj. określona w § 7 ust. 1umowy/porozumienia ws. projektu.

Koniec okresu kwalifikowalności Projektu: końcowa data realizacji projektu określona w  § 7 ust. 1umowy/porozumieniu ws. projektu.

6. Zasady przyznawania dodatkowych środków

Dodatkowe środki przyznawane są zgodnie z kolejnością na liście rankingowej (decyduje ilość przyznanych punktów). Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności alokacji. W przypadku, gdy dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku zabraknie środków, beneficjentowi oferowana jest dostępna aktualnie kwota dofinansowania, która może wzrosnąć w przypadku pojawienia się dodatkowych środków. Kolejni beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków.

Wnioskodawcom nie przysługuje procedura odwoławcza.

7. Wymagane dokumenty

Wniosek o rozszerzenie zakresu projektu należy składać w języku polskim i wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę upoważnioną należy złożyć lub przesłać w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) na adres:  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych

ul. Batorego 5

02-591 Warszawa

oraz elektronicznie (w formacie .word oraz .pdf) na adres: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl.

8. Weryfikacja wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

Operator Programu przeprowadzi weryfikację wniosków o rozszerzenie zakresu projektu o dodatkowe działania pod kątem zgodności z następującymi kryteriami wyboru projektów:

 1. Potrzeba realizacji Projektu/ Wpływ na osiągnięcie rezultatów i wyników przewidzianych w Programie Operacyjnym tj.: uzasadnienie potrzeby rozszerzenia zakresu projektu; wpływ projektu na realizację założeń Programu (wraz z oceną ryzyka związanego z nieosiągnięciem zakładanych celów); zdolność realizacji działań dodatkowych (w tym stan przygotowań lub realizacji), wpływ na wskaźniki projektu (stopień zwiększenia wartości lub/i ilości wskaźników, adekwatność doboru wskaźników do przedstawionych działań i planowanych do osiągnięcia rezultatów projektu; mierzalność wskaźników; metody weryfikacji oraz monitorowania wskaźników projektu).
 2. Ocena budżetu projektu tj.: zasadność (niezbędność) poniesienia poszczególnych kosztów; zgodność wydatków z kryteriami kwalifikowalności; poprawność rachunkowa sporządzonego budżetu.

Ocena będzie przeprowadzona na podstawie karty oceny formalnej i karty oceny merytorycznej stanowiących załączniki do niniejszej procedury wnioskowania.

Beneficjent będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosku. W przypadku konieczności poprawy lub uzupełnień, do Beneficjenta zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną. Beneficjent będzie mógł przedstawić uzupełnienia i/lub wyjaśnienia w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu wezwania do uzupełnień przez Operatora Programu. Uzupełnienia i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez beneficjenta w formie pisemnej i elektronicznej.

9. Termin i miejsce składania wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

Nabór wniosków o rozszerzenie zakresu projektów trwa do 31 sierpnia br. Decyduje data wpływu (data rejestracji w Kancelarii MSWiA i doręczenia wiadomości elektronicznej).

10. System płatności

Dofinansowanie dodatkowego zakresu będzie realizowane zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu.

11. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące procedury rozszerzenia projektów proszę kierować na adres w pkt. 7.

12. Załączniki:

 1. Zalecenia Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” dotyczące przyznawania dofinansowania i realokacji środków pomiędzy projektami.
 2. Karta działań dodatkowych.
 3. Karta oceny formalnej.
 4. Karta oceny merytorycznej.
 5. Formularz budżetu
Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 1289