Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr 3/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

 1. Czy w ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość realizacji kursów językowych z języka polskiego dla osób przybywających do Polski?

  Kursy językowe dla imigrantów nie są działaniem kwalifikowalnym w ramach ogłoszonego naboru.

  Zgodnie z treścią ogłoszenia w naborze nr 3 kwalifikowalne są działania informacyjne kierowane bądź do społeczeństwa przyjmującego bądź do społeczności lokalnej.

  Działania obejmujące kursy językowe mogą stać się przedmiotem jednego z kolejnych naborów. Wszystkie aktualne informacje publikowane są na stronie internetowej www.fundusze.msw.gov.pl

 2. Czy wniosek konkursowy może dotyczyć określonej grupy zawodowej (funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji) w zakresie organizacji i przeprowadzenia dla nich profilowanych studiów podyplomowych lub szkoleń dotyczących wielokulturowości obywateli państw trzecich.

  Studia podyplomowe nie są działaniem kwalifikowalnym w ramach ogłoszonego naboru. Działania dotyczące szkoleń z wielokulturowości obywateli państw trzecich są kwalifikowalne w ramach celu szczegółowego Integracja/Legalna.

  Prosimy jednak o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że w naborze nr 3 będą premiowane projekty kompleksowe (można uzyskać aż 15 punktów za kompleksowe podejście do rozwiązania zidentyfikowanego problemu), zatem szkolenia dla pracowników biur, w tym Policji i Straży Granicznej (SG) powinny być raczej jednym z kilku działań projektowych.

 3. Czy uczelnie niepubliczne i jednostki samorządu terytorialnego mogą być wnioskodawcami konkursu nr 3/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji?

  Zgodnie z definicją zawartą w Podręczniku Beneficjenta, zamieszczonym na naszej stronie internetowej, beneficjent to odbiorca wkładu Unii i wkładu krajowego w ramach projektu; beneficjentem mogą być: podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przy czym w przypadku, gdy w Podręczniku jest mowa o Beneficjencie należy przez to rozumieć również partnera, z wyłączeniem zapisów, które dotyczą Beneficjenta jako stronę umowy finansowej/porozumienia finansowego.

  Zgodnie z powyższym nie ma przeciwskazań, aby uczelnia niepubliczna złożyła wniosek bądź jako wnioskodawca bądź jako partner w naborze nr 3/2015 FAMI. Jednocześnie proszę na etapie przygotowywania wniosku zwrócić uwagę na specyficzne obostrzenia zamieszczone w ogłoszeniu o naborze takie jak możliwość złożenia jako wnioskodawca tylko jednego wniosku. Instytucja, która składa wniosek jako wnioskodawca, może figurować jako partner tylko w jednym projekcie innej organizacji/instytucji (ograniczenie dotyczące partnerstwa nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych).

 4. Czy w ramach konkursu nr 3/2015 możliwa jest realizacja projektu studiów podyplomowych dla pracowników urzędów, szkół, placówek oświatowo–wychowawczych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką migracji?

  Studia podyplomowe nie mieszczą się w zakresie naboru nr 3/2015 FAMI i nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

 5. Czy istnieje możliwość rozszerzenia okresu kwalifikowalności na okres od końca kwalifikowalności EFI/EFU (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich/Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców – przyp. red.) – od 1.07.2015?

  Ustalenie początku kwalifikowalności wydatków na dzień pierwszego stycznia 2016 roku wynika z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 1042/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wyznaczenia organów odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych. Art. 10 ust. 3 brzmi: Zasadniczo umowę o udzielenie dotacji podpisuje się przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań projektowych, których koszty mają zostać pokryte w ramach programu krajowego.

  Wyjątkowo, w celu utrzymania ciągłości usług świadczonych na rzecz cudzoziemców w ramach SOLID (Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi), w konkursach nr 1 i 2 wyznaczono datę 1 lipca 2015 roku jako datę możliwego rozpoczęcia projektów FAMI.

 6. Czy w ramach naboru 3/2015 można organizować szkolenia/warsztaty dla SG i Policji dotyczące dialogu międzykulturowego i zapobiegające dyskryminacji? Tematyka szkoleń/warsztatów dotyczyć miałaby objąć zagadnienia dotyczące różnic kulturowych i religijnych, psychologicznych aspektów bycia imigrantem.

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze opublikowanego na naszej stronie www.fundusze.msw.gov.pl proponowane szkolenia/warsztaty wpisują się w zakres naboru nr 3 w ramach celu szczegółowego integracja/legalna migracja. Jednocześnie, proszę na etapie przygotowywania wniosku zwrócić uwagę na specyficzne obostrzenia takie jak minimalna całkowita wartość projektu czy zalecenie co do kompleksowości projektów.

 7. W jaki sposób do kart czasu pracy wliczyć podróż służbową zleceniobiorcy?

  Informacja na temat sposobu rozliczania podróży służbowych zleceniobiorcy została uwzględniona w najnowszej wersji Podręcznika dla Beneficjentów opublikowanego jako załącznik do naboru nr 3/2015 na naszej stronie internetowej http://fundusze.msw.gov.pl Zgodnie z powyższym okres podróży w celu wykonania danego zlecenia lub dzieła nie jest dodatkowo płatny przez Beneficjenta, w związku z tym nie ma obowiązku uwzględniania go w karcie czasu pracy.

 8. Jeżeli organizacja pozarządowa składa wniosek o dofinansowanie projektu w ramach FAMI, w którym partnerem jest instytucja publiczna partycypująca w finansowym udziale wkładu własnego (wówczas wkład spoza FAMI wynosi 25%). To czy organizacja pozarządowa może wnioskować o uzyskanie dodatkowego dofinansowania w wysokości 10% wartości projektu z budżetu państwa i zgodnie z informacjami zawartymi w podręczniku beneficjenta FAMI (str. 8) wkład własny dla organizacji wynosi 15%, a 10% uzyskuje z budżetu państwa?

  O dodatkowe 10% finansowane przez budżet państwa może wnioskować organizacja spełniająca wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jeśli spełnione są te kryteria to jak najbardziej wnioskować o te dodatkowe 10% z budżetu państwa. W takim przypadku wkład Państwa instytucji wyniesie 15%.

 9. Czy cudzoziemcy, którzy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o zobowiązaniu do powrotu i oczekują na jej rozpatrzenie są grupą docelową FAMI?

  Tak

 10. Czy cudzoziemcy, którzy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o odmowie udzielenia im ochrony międzynarodowej i oczekują na jej rozpatrzenie są grupą docelową FAMI?

  Tak

 11. Czy wkładem własnym mogą być środki z innego wniosku aplikacyjnego?

  Zgodnie z zapisami punktu 2.11 Podręcznika dla Beneficjentów, w przypadku, gdy projekt jest współfinansowany przez podmioty zewnętrzne wobec Beneficjenta (np. fundacje, fundusze, jednostki samorządu terytorialnego), podmioty te muszą zostać wyraźnie pisemnie poinformowane, że ich środki pełnią rolę współfinansowania w projekcie dofinansowanym z FAMI.

 12. Proszę o podanie listy wskaźników obowiązkowych do 3 naboru FAMI.

  Wskaźniki obowiązkowe są identyczne dla wszystkich naborów, zarówno już rozstrzygniętych, jak i aktualnie ogłoszonego oraz przyszłych. Wskaźniki te pochodzą z Programu Krajowego FAMI, wobec czego informacja o wskaźnikach dla naboru nr 1 i 2 może zostać wykorzystana także do naboru numer 3.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dodatkowa informacja dotycząca wskaźników opublikowana zostanie w najbliższych dniach.

 13. Co w przypadku kiedy wynagrodzenie netto jest wypłacane pracownikowi w formie gotówki, ponieważ jest obcokrajowcem i nie posiada konta bankowego (sam pracownik prosił o wypłatę gotówki bo ma np. alimenty, długi)?

  Prośba pracownika nie może być powodem odstąpienia od zasady polegającej na wypłacie wynagrodzenia w formie bezgotówkowej.

  Podstawą do otwarcia konta bankowego może być dowód osobisty/paszport/wiza/karta pobytu czasowego lub stałego lub też inne dokumenty, tak więc w większości przypadków cudzoziemcy mogą posiadać rachunek bankowy.

  Jedynie w przypadku cudzoziemców będących personelem projektu, dla których z przyczyn formalnych nie ma możliwości założenia rachunku bankowego dopuszcza się zastosowanie formy gotówkowej. W takim przypadku należy dokładnie wyjaśnić powód wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej.

 14. Czy można płacić z konta głównego organizacji i potem robić przelew wewnętrzny z konta projektowego (zapytanie dotyczyło kategorii A – ZUS i pdof oraz innych kategorii np. D faktury za wynajem)?

  Tak, jeśli jest to uzasadnione, czyli np. składki ZUS są płacone z konta ogólnego, a następnie refundowane z projektu FAMI. Ważne jest, aby kwota refundacji była zgodna z rzeczywistym kosztem i wydatkiem kwalifikowalnym projektu FAMI.

 15. Czy pracownik posiadający działalność gospodarczą ma wliczać godziny pracy w tej działalności do karty czasu pracy?

  Tak, godziny przepracowane jako działalność gospodarcza poza projektem powinny zostać wpisane do karty czasu pracy jako godziny przepracowane w ramach innych podmiotów.

 16. Co w przypadku, gdy pracownik ma dwie umowy zlecenie w dwóch różnych podmiotach – nie musi przedstawiać karty czasu pracy, ponieważ w umowie ma wskazaną liczbę godzin, które musi przepracować czy ma wystawić oświadczenie, że sumując liczbę godzin w obu podmiotach nie przekroczy 240 godzin?

  Zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta to beneficjent weryfikuje spełnienie warunku czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu w realizacji wszystkich projektów finansowanych z FAMI oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 240 godzin miesięcznie (w tym zaangażowanie rozliczane w ramach kosztów pośrednich). Beneficjent weryfikuje spełnienie ww. warunku przed zaangażowaniem osoby do projektu i zobowiązuje ją do spełnienia warunków w okresie kwalifikowania jej wynagrodzenia w tym projekcie.

  Sugeruje się zebranie oświadczeń od personelu projektu z informacją o tym czy dana osoba przekroczyła lub nie 240 godzin miesięcznie. Karta czasu pracy nie jest konieczna, gdyż jak wynika z pytania w projekcie została zawarta tylko 1 umowa cywilnoprawna.

 17. Czy pracownik może mieć umowę zlecenie i umowę o pracę w jednej organizacji?

  Tak, szczegóły zostały opisane w pkt. 3.2.2.2 Podręcznika dla Beneficjenta.

 18. Czy na każdym dokumencie istnieje obowiązek umieszczania informacji o trybie wyboru wykonawcy wraz z numerem umowy?

  Informacja o trybie wyboru wykonawcy wraz z numerem umowy powinna być umieszczona na każdej fakturze lub równoważnym dokumencie, który dotyczy wydatku, co do którego zastosowano zasadę konkurencyjności.

 19. Kiedy praca prawnika polega wyłącznie na wyjazdach do ośrodków, gdzie w trakcie podróży służbowej udzielane są porady przez prawnika. Czy wtedy wlicza się do czasu pracy tylko fragment tej podróży służbowej, kiedy prawnik jest w ośrodku i świadczy pomoc prawną?

  Jeżeli przedmiotem umowy jest udzielanie porad prawnych to sam czas dojazdu np. do ośrodka nie powinien być ujmowany w karcie czasu pracy.

 20. Czy jest obowiązek złożenia wniosku o interpretację indywidualną?

  Nie.

 21. Czy niektóre działania np. szkolenia mogą być skierowane do pracowników Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej, ośrodków pomocy – OPS, MOPS, CPR itd., Urzędu ds. Cudzoziemców?

  Zakres przedmiotowego konkursu obejmuje również organizowanie szkoleń. Proszę jednak zwrócić uwagę, że premiowane będą projekty kompleksowe (za kompleksowe podejście do zidentyfikowanego problemu będzie można uzyskać aż 15 punktów), czyli takie, które oprócz szkoleń proponują inne działania, bądź też proponują działania różnorodne i skierowane do wielu grup odbiorców. Zatem szkolenia dla pracowników instytucji wymienionych w pytaniu powinny być raczej jednym z kilku działań projektowych.

 22. Przykładowy plan projektu obejmuje działania z celu Integracja/Legalna migracja, ale obejmuje również np. szkolenie w obszarze zapobieganiu dyskryminacji skierowane do grupy, która pracuje również z uchodźcami – czy wtedy należy rozbijać działania również na cel Azyl?

  Co do zasady należy wyraźnie wskazać, które działania przypisane są do którego z celów i odpowiednio podzielić budżet oraz oddzielnie przyporządkować wskaźniki. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas działanie przypisuje się do celu szczegółowego na rzecz którego ponoszone będą większe wydatki. Wnioskodawca powinien uzasadnić niemożność podziału działania do poszczególnych celów szczegółowych i krajowych. Taka informacja zawarta jest w pkt II. 5 Wniosku o dofinansowanie.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 1797