Pomoc dla osób niepełnosprawnych

FAQ - PA 18

NMF 2014-2021 - FAQ - pytania i odpowiedzi PA18

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi naboru NMF 2014-2021 w obszarze PA18. Strona będzie aktualizowana na bieżąco.

Poniżej Operator Programu "Sprawy wewnętrzne" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 publikuje pytania pojawiające się w ramach naboru w obszarze tematycznym PA 18 "Azyl i migracja" wraz z odpowiedziami. 

1. Jesteśmy międzynarodową organizacją koncentrującą się na problematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi. Stąd zainteresowani jesteśmy czy nabór ten może dotyczyć tej tematyki i czy skierowany będzie również do organizacji pozarządowych/ związków wyznaniowych? Ponadto statut organizacji wspomina ogólnie o "walce z ubóstwem i działaniach dobroczynnych". Czy brak bezpośredniego wymienienia "obszaru azylu i migracji" nie okaże się przeszkodą formalną w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?

Zgodnie z Umową w sprawie Programu zawartą pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania Programu „Sprawy wewnętrzne” z dnia 12 września 2019 r. kwalifikowanymi wnioskodawcami mogą być:
1. podmioty publiczne (instytucje z sektora finansów publicznych) w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
2. organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji (przy czym prowadzenie działalności w tym obszarze jest weryfikowane na podstawie statutu – jak wynika z ogłoszenia o naborze);
3. organizacje międzynarodowe, ich organy i agencje działające w obszarze azylu i migracji (zgodnie z ogłoszeniem o naborze – prowadzenie tej działalności jest weryfikowane na podstawie aktu założycielskiego tej organizacji/organu/agencji).

Analogiczne zapisy znajdują się w zaakceptowanym przez Państwo-Darczyńcę oraz Krajowy Punkt Kontaktowy, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ogłoszeniu o naborze. Zarówno w odniesieniu do obszaru tematycznego PA 20 Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości, jak i PA 18 Azyl i migracja.

Art. 1.6.1 lit n „Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” podaje definicję organizacji pozarządowej:

„organizacja pozarządowa”: wolontariacka organizacja non-profit ustanowiona jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależna od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe.

Na podstawie przesłanego statutu, organizacja, która wystąpiła z zapytaniem jest związkiem wyznaniowym.

Związek wyznaniowy nie należy do katalogu wymienionego w Umowie ws. Programu.

Dodatkowo, art. 1.6.1 lit n Regulacji, wprost reguluje kwestię niezaliczania instytucji religijnych do organizacji pozarządowych.

Odrębną kwestię stanowi statut organizacji i jego analiza pod kątem prowadzenia działalności zw. z tematyką objętą danym naborem otwartym. Ta kwestia jest uregulowana w ogłoszeniu o naborze.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że powyższa kwestia, tj. ocena kwalifikowalności wnioskodawcy, jest dokonywana podczas oceny formalnej  - pierwszego etapu oceny otrzymanych w danym naborze wniosków aplikacyjnych.

W przypadku udziału w naborze, złożenia wniosku aplikacyjnego i otrzymania informacji o odrzuceniu wnioskodawcy na etapie oceny formalnej, podmiotowi aplikującemu przysługuje odwołanie od decyzji o odrzuceniu do Krajowego Punktu Kontaktowego, tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Czy instytut badawczy może być beneficjentem/partnerem projektu?

W świetle zapisów Ogłoszenia o naborze Wnioskodawcami mogą być: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości, oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

W związku z powyższym instytut badawczy nie może brać udziału w naborze wniosków w związku z faktem, że instytuty badawcze nie są instytucjami sektora finansów publicznych, zgodnie art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Instytuty badawcze nie kwalifikują się również, z tych samych powodów, do bycia partnerem w projektach.

Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku partnerstwa w projekcie.

Osoba publikująca: dfe, liczba wejść: 114