Pomoc dla osób niepełnosprawnych

FAQ - PA 20

NMF 2014-2021 - FAQ - pytania i odpowiedzi PA20

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi naboru NMF 2014-2021 w obszarze PA20. Strona będzie aktualizowana na bieżąco.

Poniżej Operator Programu "Sprawy wewnętrzne" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 publikuje pytania pojawiające się w ramach naboru w obszarze tematycznym PA 20 "Międzynarodowa współpraca policyjna i przeciwdziałanie przestępczości" wraz z odpowiedziami. 

1. Załącznik do wniosku aplikacyjnego o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości aplikowania o dofinansowaniu- kto musi taki wypełniać? Czy partnerzy również?

O załączniku jest mowa w Regulaminie naboru i wyboru projektów. Operator Programu nie stworzył wzoru takiego oświadczenia. We wniosku aplikacyjnym dla PA 20 (część: Oświadczenia) jest natomiast zawarta następująca treść:

Brak wykluczenia z możliwości aplikowania o dofinansowanie na podstawie:

a) Art. 207 ust. 4 Ustawy o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

b) Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

c) Art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).

Operator Programu weryfikując spełnienie warunku przez wnioskodawcę będzie brał pod uwagę wypełnienie odpowiedniej części wniosku aplikacyjnego. Każdy wnioskodawca musi więc odnieść się do przedmiotowej kwestii.

Oświadczenie będące częścią wniosku aplikacyjnego dotyczy wnioskodawcy. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu przez partnerów projektu mają natomiast stanowić załącznik (załączniki) do wniosku aplikacyjnego.

2. Czy instytut badawczy może być beneficjentem/partnerem prjektu?

W świetle zapisów Ogłoszenia o naborze Wnioskodawcami mogą być: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości, oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

W związku z powyższym instytut badawczy nie może brać udziału w naborze wniosków w związku z faktem, że instytuty badawcze nie są instytucjami sektora finansów publicznych, zgodnie art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Instytuty badawcze nie kwalifikują się również, z tych samych powodów, do bycia partnerem w projektach.

Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku partnerstwa w projekcie.

3. Czy planując szkolenia można do ich przeprowadzenia zatrudnić ekspertów zewnętrznych i rozliczyć ich wynagrodzenie ze środków norweskich?

Tak. Zgodnie z art. 8.3 ust. 1 pkt f kwalifikowalne są „koszty wynikające z innych umów zawartych przez Beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz niniejszymi Regulacjami”.

4. Czy można wypłacić ze środków norweskich wynagrodzenie pracownikom, którzy będą pracować na rzecz realizacji projektu lub prowadziliby również szkolenia jako eksperci w tym projekcie?

Wynagrodzenia pracowników/funkcjonariuszy, którzy będą pracować na rzecz realizacji projektu jest kosztem kwalifikowalnym. W zależności od charakteru zatrudnienia pracownika należy mieć na uwadze:

W przypadku zatrudniania personelu projektu na podstawie stosunku pracy, wydatki na wynagrodzenia personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. stawki/składowe wynagrodzenia są zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym u Beneficjenta/partnera projektu;
 2. pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu;
 3. okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie realizacji projektu określonym w umowie ws. projektu;
 4. zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem obowiązków lub opisem stanowiska pracy, w tym informacją o przyznaniu dodatku; przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu.

W przypadku, gdy osoba będąca personelem projektu jest pracownikiem Beneficjenta, którego umowa tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne o ile:

 1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,
 2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
 3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b). Prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może podlegać kontroli.

W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
 • dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa pracy powszechnie obowiązującego,
 • dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektu oraz pozostałych pracowników Beneficjenta,
 • dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
 • wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków (nowe obowiązki służbowe, nie wynikające z dotychczasowego zakresu zadań, jak i zwiększenie zaangażowania w ramach dotychczasowych obowiązków służbowych pracownika), przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego Beneficjenta personelowi projektu, co do zasady jest przyznawany wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

W dokumencie przyznającym dodatek zadaniowy powinny być wymienione zadania jakie w ramach dodatku dana osoba realizuje, okres na jaki dodatek zadaniowy został przyznany oraz kwota miesięczna dodatku zadaniowego. Kwota przyznanego dodatku zadaniowego powinna być proporcjonalna do zakresu powierzonych zadań na rzecz Programu.

Kwalifikowanie wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem Beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy poza projektem NMF, jest możliwe, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

 • jest to zgodne z przepisami krajowymi;
 • zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony;
 • zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej;
 • w umowie jest określony czas (liczba godzin) przeznaczony na realizację zadania i stawka za godzinę pracy (dotyczy wyłącznie umowy zlecenie) albo inny sposób umożliwiający ocenę zasadności poniesienia wydatku, a zatrudniona osoba prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.

5. Czy przygotowując budżet projektu i szacując wartość poszczególnych pozycji budżetowych należy podeprzeć się ofertami rynkowymi przygotowanymi w drodze rozpoznania rynku przeprowadzonego np. na platformie zakupowej? Ponadto czy oferty potencjalnych wykonawców należy załączyć do dokumentacji aplikacyjnej?

Zgodnie z wymogiem wpisanym w Regulaminie naboru i wyboru projektów: „Załącznikiem nieobligatoryjnym jest rozpoznanie rynku (uzasadniające wysokość przyjętych w budżecie stawek). Przy ocenie pod uwagę brane będą rozpoznania przeprowadzone wśród co najmniej 3 podmiotów, nie więcej niż rok przed złożeniem wniosku”.

Operator Programu zakłada, że Wnioskodawca przygotowując budżet projektu podaje kwoty zgodne z cenami rynkowymi. Powyższa kwestia będzie podlegała ocenie merytorycznej. Dołączenie ofert potencjalnych wykonawców usprawni proces oceny wniosków, jest więc wskazane, lecz nie jest konieczne dla dokonania oceny. Koszty poszczególnych pozycji budżetowych nie poparte dołączonym rozpoznaniem rynku będą weryfikowane przez ekspertów oceniających poszczególne wnioski.

6. Czy organizacja międzynarodowa należy do grona uprawnionych wnioskodawców? Jaki ma na to wpływ doświadczenie wnioskodawcy?

Fragment treści ogłoszenia mówi:

Uprawnieni wnioskodawcy: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości, oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości.

Dodatkowym warunkiem jest „działanie w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości”, co musi wynikać z „aktu ustanawiającego organizację” (ten warunek jest określony w przypisie).

Ocena formalna będzie przeprowadzana przez COPE MSWiA na podstawie otrzymanych wniosków aplikacyjnych. Zatem m.in. wskazany powyżej element zostanie zweryfikowany podczas oceny formalnej.

Odnosząc się do fragmentu pytania dotyczącego doświadczenia – doświadczenie wnioskodawcy jest przedmiotem oceny merytorycznej (punkt 4 w karcie oceny merytorycznej,  opublikowanej na stronie internetowej http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html – załącznik 5 do ogłoszenia).

7. Co w przypadku, gdy proporcja wydatki inwestycyjne / nieinwestycyjne 60-40% zostanie zaburzona po rozstrzygnięciu postępowań?

Operator Programu kontroluje zachowanie proporcji na poziomie całego Programu. W uzasadnionych przypadkach projekt może przekroczyć założoną proporcję. Operator Programu każdorazowo podejmuje decyzję, czy w danym przypadku dopuści zaburzenie proporcji.

8. Zakup sprzętu – czy jeśli Beneficjent uzna, że (zgodnie z art. 8.3 ust c Regulacji) sprzęt kupowany w projekcie jest „niezbędnym elementem umożliwiającym osiągnięcie celów projektu” i powinien być uznany za kwalifikowalny w całości, to od razu od razu powinien to ująć w taki sposób w budżecie projektu? Czy jest potrzebne jakieś specjalne uzasadnienie? (Czy należy ująć w budżecie amortyzację i czekać, aż Operator Programu uzna, że zakup kwalifikuje się w całości?)

Zgodnie z art. 8.2 ust 4 Regulacji NMF w przypadku zakupu nowego lub używanego sprzętu kwalifikowane są koszty jego amortyzacji. Jednakże art. 8.3 ust. 1c Regulacji dopuszcza zakwalifikowanie całkowitej wartości zakupionego sprzętu w przypadku, gdy jest on integralnym i niezbędnym elementem umożliwiającym osiągnięcie celów projektu, co musi potwierdzić Operator Programu (podczas oceny wniosku aplikacyjnego). Oznacza to, iż podmiot aplikujący o środki, od razu we wniosku aplikacyjnym, deklaruje jakiego charakteru jest planowany do zakupu sprzęt, wybierając opcje jego rozliczenia, czyli amortyzację lub wartość całkowitą (wraz z uzasadnieniem w przypadku chęci rozliczenia 100% kwoty zakupu). Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku kiedy wartość jednostkowa zakupionego towaru nie przekracza kwoty 10.000 zł netto, amortyzacja jest dokonywana jednorazowo (w 100 %).

9. Ubezpieczenie sprzętu – czy są to koszty kwalifikowalne również w okresie trwałości projektu?

Zgodnie z art. 8.2 ust. 2a Regulacji wydatki uznaje się za kwalifikowane wtedy gdy są poniesione między pierwszym, a ostatnim dniem kwalifikowalności, określonym w umowie finansowania projektu. Z tego zapisu wynika zatem, iż nie jest wydatkiem kwalifikowanym ubezpieczenie w okresie trwałości projektu, który wybiega poza ramy kwalifikowalności wydatków dla projektu. Dodatkowo zgodnie z art. 8.2 ust. 3 Regulacji, w przypadku usług (ubezpieczenie jest formą usługi), przedmiot umowy musi być ”wykonany” (czyli zakończony). A trudno tak zakwalifikować koszty ubezpieczenia „na przyszłość”. Dodatkowo, zazwyczaj ubezpieczenie jest wykupywane na okres jednego roku (bo sprzęt może w tym czasie ulec zniszczeniu/kradzieży, a także traci na wartości, a więc i płacenie za kilkuletni okres ubezpieczenia jest niezasadny ekonomicznie). Zatem środki na ubezpieczenie (art. 8.3.2.b Regulacji) oraz utrzymanie (art.8.3.2.c Regulacji) sprzętu, po zakończeniu okresu wdrażania projektu, muszą być zabezpieczone w budżecie Beneficjenta.

10. Czy jeżeli  są kupowane licencje do oprogramowania, to można je zakupić na czas trwania projektu oraz okres trwałości projektu?

W przypadku oprogramowania „pudełkowego” (gotowego) a nie tworzonego na zamówienie mamy do czynienia z licencją, która ma charakter dostawy a nie usługi. Jeśli licencja jest dostawą to wydatek ten uznaje się za poniesiony, gdy koszt został zafakturowany, zapłacony a przedmiot dostarczony niezależnie od tego czy licencja jest na czas nieokreślony, oznaczony wybiegający poza okres realizacji projektu, przy czym okres trwania licencji w momencie zakupu powinien być odpowiedni tzn. uwzględniać okres realizacji projektu i okres trwałości.

11. Czy trzeba kupować tablice informacyjne i pamiątkowe, czy można od razu tylko pamiątkowe?

Zasady dotyczące oznakowania tablicami informacyjnymi/pamiątkowymi są określone w rozdziale 2.3.3 załącznika nr 3 do Regulacji NMF, tj. „Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji”. Tablica informacyjna jest wymagana wówczas kiedy realizowane „przedsięwzięcie” spełnia poniższe:

 • suma środków publicznych na jego realizację przekracza 50.000 EUR,
 • projekt dotyczy finansowania fizycznego obiektu, działań infrastrukturalnych i budowlanych.

Z tych zapisów wynika, iż muszą być spełnione jednocześnie dwa powyższe warunki, aby Beneficjent był zobowiązany do umieszczania obu tablic (najpierw informacyjnej, a potem pamiątkowej). Przy czym przez sformułowanie „przedsięwzięcie” należy rozumieć, projekt lub część projektu, który/która ma charakter inwestycyjny. Czyli jeśli w projekcie wartość danego elementu inwestycyjnego przekracza 50.000 EUR (wszystkie środki publiczne) to jest wymóg umieszczenia tablicy informacyjnej, a później pamiątkowej.

12. Wytyczne wskazują, że muszą być co najmniej 2 wydarzenia „informujące o postępach w realizacji projektu”, a od pewnego pułapu 3 wydarzenia. Czy w takim razie pierwsze wydarzenie rozpoczynające projekt jest uznane za takie wydarzenie?

Tak, pierwsze wydarzenie rozpoczynające projekt może być uznane za wydarzenie go promujące. Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulacji NMF, tj. „Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji” (rozdz. 2.3.2. pkt c) wydarzenia otwierające i zamykające wlicza się do wydarzeń informacyjnych dotyczących postępu w projekcie.

13. Jak rozumieć „interesariuszy”, których należy wymienić we wniosku o dofinansowanie? (czy zgodnie z metodykami zarządzania projektami mają to być wszelkie grupy osób, których projekt dotyczy i na które ma wpływ?)

Przez interesariuszy we wniosku o dofinansowanie rozumiemy wszelkie grupy osób, które projekt dotyczy i na które może mieć wpływ.

14. Czy jeśli będzie podpisany na początku list intencyjny z partnerem, to później będzie potrzebna również umowa partnerstwa, czy sam ten list będzie wystarczający (chodzi o partnera bez przepływów finansowych).

Jeśli nie będzie umowy, to nie będzie to partner, tylko uczestnik. List intencyjny nie ma charakteru wiążącego, to tylko wyrażenie woli współpracy.

15. Jak interpretować zapis: "koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowalne w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto wdrażania tego projektu". Czy kwalifikowalny będzie dodatek zadaniowy dla osób, które zajmują się np. finansowym rozliczaniem projektu i zamówieniami publicznymi?

Należy przez to rozumieć, ze koszt wynagrodzenia personelu (w tym przypadku dodatku) jest kwalifikowany, jeśli w podstawowym zakresie obowiązków pracownika nie ma wpisanego działania związanego z zadaniami tego konkretnego projektu NMF. Wówczas powinno się pracownikowi odpowiednio rozszerzyć zakres obowiązków (wpisując działania i z tytułu nazwę projektu NMF) i na tej podstawie dać dodatek (np. zadaniowy). Zobacz również odpowiedź na pytanie 4.

16. Regulamin naboru, wskaźniki obowiązkowe: s.4 - rezultat 1 - czy należy go przedstawić z podziałem wg płci?

Podział wg płci dotyczy etapu raportowania wskaźnika. Na etapie składania wniosku nie wymagamy podziału ze względu na płeć.

17. Załączenie analizy rynku do wniosku - jest zapis, że nie jest obowiązkowe, ale czy jest wskazane i ma wpływ na ocenę projektu?

„Załącznikiem nieobligatoryjnym jest rozpoznanie rynku (uzasadniające wysokość przyjętych w budżecie stawek). Przy ocenie pod uwagę brane będą rozpoznania przeprowadzone wśród co najmniej 3 podmiotów, nie więcej niż rok przed złożeniem wniosku” – informacje przedstawione w rozpoznaniu rynku mogą mieć wpływ na przyznanie punktów za kryteria 2.1. i 2.2. karty oceny merytorycznej, ale nie jest to przełożenie proste, tzn. nie będzie tak, że bez załączonego rozpoznania rynku przyznajemy 0 pkt za te kryteria. Uzasadnić przyjęte stawki można też w inny sposób. Zobacz również odpowiedź na pytanie 5.

18. Czy realizowany projekt musi być tylko i wyłącznie dla organów ścigania policji czy również mogą to być dedykowane rozwiązania dla prokuratury?

Nabór PA 20 jest skierowany głównie lecz nie wyłącznie do organów ścigania. Co więcej, Operator Programu przewiduje dodatkowe punkty dla projektów, które uwzględniają elementy tzw. „łańcucha sprawiedliwości”, tj. zawierają elementy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru spraw wewnętrznych, tj. Policja, Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Państwowa Straż Pożarna oraz wymiaru sprawiedliwości, włączając sądy, prokuraturę i służby więzienne.

Projekt przede wszystkim musi wpisywać się w cel obszaru programowego, tj. Poprawa zdolności organów ścigania do zapobiegania i wykrywania przestępczości zorganizowanej i wypełniać wybrany/e rezultat/y określony/e dla tego obszaru, tj.

 • Zwiększona skuteczność polskich służb ścigania oraz
 • Zwiększona skuteczność współpracy międzynarodowej pomiędzy organami ścigania.

Jeśli dodatkowo projekt będzie skierowany też do np. prokuratury to przyznane zostaną dodatkowe punkty za „łańcuch sprawiedliwości”.

19. Czy projekty muszą być realizowane w konsorcjum?

Realizowanie projektu w konsorcjum (w partnerstwie) nie jest konieczne.

20. W przypadku kiedy Beneficjent chce uniknąć przepływu środków pomiędzy nim a partnerem zagranicznym, jak wyglądają procedury dotyczące płatności na rzecz partnera projektu, który jest zagraniczną instytucją publiczną , np. zagraniczną jednostką Policji? W Wytycznych dla beneficjentów opisano procedury dotyczące sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości dla podmiotów z zagranicy. Brakuje natomiast wyodrębnionych procedur dotyczących płatności na rzecz zagranicznych instytucji publicznych.

Przepływy finansowe w przypadku partnerów zagranicznych są tożsame z zapisami wskazanymi w pkt. 9.3 i 9.4 Wytycznych dla beneficjentów – partnerów zagranicznych traktujemy jako podmioty nie-PJB. Czyli w skrócie:

- jeśli Beneficjentem jest podmiot z sektora PJB, to przelewy na rzecz partnera zagranicznego dokonuje COPE MSWiA;

- jeśli Beneficjentem jest podmiot spoza sektora PJB (nie-PJB), to przelewy na rzecz partnera zagranicznego dokonuje Beneficjent.

Beneficjent nie-PJB nie uniknie w związku z tym dokonywania płatności na rzecz partnera zagranicznego.

21. Czy w ramach NMF można finansować zakup sprzętu poza PzP ze względu na to, że byłby on używany do celów operacyjnych (technika specjalna- klauzula niejawności)

Co do zasady w ramach NMF stosujemy przepisy zamówień określone w ustawie PZP lub w Wytycznych MIiR w zakresie udzielania zamówień w ramach NMF i EOG 2014-2021.

Wyłączenia ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4.5 ustawy PZP są oczywiście możliwe ale w każdym przypadku będą przedmiotem odrębnego badania (kontroli) ex-ante dokonywanej przez COPE MSWiA. Mówi o tym punkt 7 Wytycznych dla Beneficjentów programu Sprawy wewnętrzne – zamawiający będzie musiał przedstawić szczegółowe uzasadnienie chęci zastosowania art. 4.5 ustawy PZP.

22. Czy partner może uczestniczyć w projekcie bezkosztowo, to znaczy nie posiadając swojego własnego budżetu?

Tak, partner może uczestniczyć w projekcie bezkosztowo.

23. Kiedy uznać instytucję za oficjalnego partnera? Czy ze wszystkimi, którzy biorą udział w projekcie należy podpisywać umowy partnerskie?

Nie ma potrzeby podpisywania umowy partnerstwa z każdą zaangażowaną w projekt instytucją. Zgodnie z definicją z art. 1.6 lit. „w” Regulacji ws. wdrażania NMF 2014-2021 partner projektu to „Osoba fizyczna lub prawna aktywnie uczestnicząca we wdrażaniu projektu i skutecznie się do niego przyczyniająca. Przyświeca mu ten sam cel gospodarczy i społeczny co beneficjentowi, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie danego projektu.” Jeśli instytucja tylko bierze udział i nie ma przepływów finansowych, to decyzja o podpisaniu umowy partnerskiej zależy od stopnia zaangażowania w działania projektowe.

Jeśli udział partnera (zgodnie z definicją: „podmiotu aktywnie uczestniczącego i skutecznie przyczyniającego się do wdrożenia”) jest niezbędny z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu - nawet jeśli nie ma przepływów finansowych – to zgodnie z Regulacjami powinna zostać zawarta umowa. Umowa partnerska  zabezpieczy udział partnera w projekcie. Podobnie w przypadku każdego partnera finansowego (przepływ środków)  - umowa powinna być zawarta bezwzględnie.

Kwestie dot. partnerów projektów i umów partnerskich uregulowane są w art. 7.7. Regulacji. Zgodnie z art. 7.7 ust. 7 Regulacji „Projekt umowy partnerskiej lub list intencyjny przedkładany jest Operatorowi Programu przed Podpisaniem umowy w sprawie projektu. Operator Programu weryfikuje umowę partnerską pod kątem jej zgodności z niniejszym artykułem”.

24. Terminy: czy czas ocen jest wstrzymany na odwołania od oceny formalnej?

Na ocenę formalną jest przewidziane 20 dni roboczych od dnia następującego po ostatnim dniu składania wniosków. W ramach oceny formalnej wnioskodawca może być przez COPE poproszony o uzupełnienie wniosku (w zakresie kryteriów formalnych podlegających uzupełnieniu). Na uzupełnienie wniosku wnioskodawca ma 7 dni od daty otrzymania uwag od COPE.

Jeśli wynik oceny formalnej będzie negatywny – wnioskodawca ma 14 dni (od doręczenia informacji o wyniku oceny) na wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych) za pośrednictwem COPE. Po wniesieniu odwołania (upraszczając zapisy z III.2 Regulaminu naboru i wyboru) COPE ma 21 dni na weryfikację i albo uwzględnia odwołanie, albo go nie uwzględnia i przekazuje do KPK. KPK weryfikuje prawidłowość oceny projektu w zakresie warunków formalnych w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania.

Ocena merytoryczna – 45 dni po zakończeniu procedury oceny formalnej.

Następnie listy rankingowe będą weryfikowane przez Komitet ds. Wyboru Projektów (KWP). KWP składa się przedstawicieli Operatora Programu, tj. przewodniczącego i sekretarza oraz minimum czterech członków głosujących, w tym minimum dwóch wskazywanych przez OP oraz dwóch wskazywanych przez Partnerów Programu z Państwa Darczyńcy. KWP dokonuje przeglądu listy rankingowej projektów. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jej modyfikowanie przez KWP. Po zatwierdzeniu list przez ten Komitet, będą przedmiotem akceptacji przez Międzyresortowy Zespół ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych.

Czas na odwołanie, rozpatrzenie odwołania itd. może wpłynąć na termin ogłoszenia wyników naborów.

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 250