Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 6/2016 FAMI

 

OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 750 000,00 EUR = 3 275 475,00 PLN *

*liczone wg średniego miesięcznego kursu obrachunkowego Europejskiego Banku Centralnego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia tj. 1 EUR = 4,3673 PLN

Szczegółowy zakres naboru nr 6/2016:

Cel szczegółowy: Azyl

Cel krajowy: Przyjęcie/ Azyl

(część działania nr 2 z Programu Krajowego – „Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej oraz reprezentacji prawnej”)

Cel szczegółowy: Powrót

Cel krajowy: Środki towarzyszące

(część działania nr 2 z Programu Krajowego – „Zapewnienie cudzoziemcom opieki prawnej, zwłaszcza osobom wymagającym szczególnego traktowania”)

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Załączniki:

Ogłoszenie 6/2016

Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania

Formularz budżetu

Wzór uzasadnienia budżetu

Formularz wskaźników

Umowa finansowa

Podręcznik beneficjenta

Arkusz oceny formalnej

Arkusz oceny merytorycznej

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 8235