Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Aktualny stan realizacji Programu „Sprawy wewnętrzne”

W ramach Programu „Sprawy wewnętrzne” dofinansowanego ze środków Funduszy Norweskich 2014-2021 rozpoczęła się realizacja kolejnych projektów. Operator Programu zawarł już 15 porozumień (umów) z beneficjentami na łączną kwotę ok. 18,7 mln Euro i przygotowuje się do zawarcia kolejnych.

 • Logo Norway Grants
  Logo Norway Grants

Poniżej informacja zawierająca szczegóły dot. beneficjenta, tematyki projektu oraz daty zawarcia porozumienia projektowego.

 1. Projekty predefiniowane – są to projekty o szczególnym znaczeniu, wybrane do realizacji w procedurze pozakonkursowej, negocjowane ze stroną norweską od 2017 r.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą” – 10 czerwca 2021 r.
 • Komenda Główna Policji „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” – 16 kwietnia 2021 r.
 • Komenda Główna Policji „Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy” – 29 września 2020 r.
 • Komenda Stołeczna Policji „Dokumenty – Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym Kontrola Taktyczna” – 21 września 2020 r.
 • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne” – 8 października 2020 r.
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja” – 28 maja 2021 r.
 1. Projekty wybrane w ramach otwartego naboru w obszarze „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”. Nabór został rozstrzygnięty 5 sierpnia 2020 r. Do dofinansowania wybrano 8 projektów, zawarto 7 porozumień na łączną kwotę 4,5 mln Euro.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” – 15 grudnia 2020 r.
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej” – 5 stycznia 2021 r.
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej” – 20 maja 2021 r.
 • Komenda Stołeczna Policji „ANPRS-jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną” – 29 grudnia 2021 r.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” – 30 czerwca 2021 r.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu „NEMESIS - nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych” – 22 kwietnia 2021 r.
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” – 10 marca 2021 r.
 1. Projekt wybrany w ramach otwartego naboru w obszarze „Azyl i migracja”. Nabór został rozstrzygnięty 18 marca 2021 r. Do dofinansowania wybrano 5 projektów, zawarto do tej pory 1 porozumienie finansowe, tj.
 • Komenda Główna Straży Granicznej „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” – 14 maja 2021 r.
 1. Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) - Celem Funduszu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwem-Darczyńcą (Norwegia) a Państwami-Beneficjentem (Polska). Środki FWD są przeznaczone na sfinansowanie inicjatywy bilateralnej Komendy Głównej Policji realizowanej w partnerstwie z policją norweską (Norwegian National Road Policing Service) pn. POL-NOR II Współpraca w obszarze bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Porozumienie zostało zawarte 29 kwietnia 2020 r.
Osoba publikująca: Administrator DFE, liczba wejść: 580