Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania504 749,99 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Wzrost efektywności działania służb (np. Straży Granicznej, Służby Celnej, Policji) realizujących zarówno zadania związane z ochroną granicy, jaki i całego obszaru Schengen, a także usprawnienie kontroli granicznej wymaga kompleksowego rozwoju zasobów ludzkich tych służb.

Policja podejmuje szereg działań wspomagających Straż Graniczną i Służbę Celną, obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej poprzez eliminację lub ograniczenie warunków do nielegalnego przekraczania granicy, zwalczanie grup zajmujących się przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, wykrywanie i zapobieganie nielegalnej migracji oraz handlu ludźmi, zatrzymywanie osób poszukiwanych.

Policja i Straż Graniczna, realizując ustawowe zadania poprzez czynności legitymowania oraz czynności sprawdzające prowadzą kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP (Rzeczypospolitej Polskiej). Czynności kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski polegają na sprawdzeniu dokumentów i zezwoleń uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP w zasobach KSI (Krajowy System Informatyczny), VIS (Wizowy System Informacyjny), KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) i w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Zakres tematyczny planowanych szkoleń miał ścisły związek z ochroną granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, a jego realizacja pozwoliła na wzmocnienie wsparcia udzielanego przez Policję Straży Granicznej. Projekty szkoleniowe, planowane przez Policję do realizacji objęły m.in.:

  • szkolenia w zakresie struktur organizacyjnych nadgranicznych jednostek Policji, w tym antyterrorystycznych państw – stron Układu z Schengen (zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia działań pościgowych i transgranicznych),
  • działania dotyczące zasad i procedur współpracy, koordynacji działań i przekazywania dowodzenia, wypracowania wspólnej taktyki działania, standardów wyposażenia specjalistycznego.
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015