Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuWyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania19 522 053,70 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu powinno przyczynić się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Celem projektu było usprawnienie działań Straży Granicznej poprzez wyposażenie jednostek organizacyjnych na granicy zewnętrznej UE w sprzęt transportowy przeznaczony do zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych formacji, wyposażony w odpowiednią ilość urządzeń łączności oraz urządzeń do kontroli.

Poprzez zakup pojazdów patrolowo-szosowych, pojazdów typu mikrobus i samochodów patrolowych osobowo-ciężarowych oraz wymianę pojazdów zużytych i wyeksploatowanych, których dalsze użytkowanie generuje utrudnienia i dodatkowe koszty uzupełniono potrzeby jednostek Straży Granicznej. To pozwoliło realizować ustawowe zadania w strefie przygranicznej.

Większa mobilność jednostek Straży Granicznej intensyfikuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń (w tym przestępczości zorganizowanej i zagrożeń terrorystycznych) oraz ściganie ich sprawców. Zakup wymienionych środków transportu zwiększył między innymi ilość patroli mobilnych służących ochronie granicy państwowej, wpływając pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, a w zakresie Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej. Ponadto, wyszczególnione pojazdy umożliwiają sprawny i szybki transport większych grup funkcjonariuszy w rejon działania, a także zapewniają poprawę wykonywania czynności procesowych i administracyjnych. Zapewnienie pojazdów umożliwiających przewóz ok. 5 osób i sprzętu specjalistycznego używanego w służbie lub zatrzymanych towarów przyczyni się do poprawy efektywności wykonywanych działań przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów zabezpieczenia transportu formacji (jednym pojazdem realizowane będą typowe działania patrolowe oraz transport środków technicznych Straży Granicznej, zatrzymanych towarów, itp.)

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
20.04.2012
17.07.2014