Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania3 412 828,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno–komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

System AFIS funkcjonujący w Polsce jest strukturalnie umiejscowiony w Policji, a wykorzystywany przez kilka podmiotów upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym w znacznej mierze przez Straż Graniczną, która na terytorium Polski jest podmiotem związanym bezpośrednio z ochroną i kontrolą granic zewnętrznych (UE) Unii Europejskiej. Zarówno kontrola graniczna, jak również kontrola legalności pobytu należą do podstawowych zadań Straży Granicznej. W tym celu terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej za pomocą terminali do szybkiej identyfikacji osób, dokonują weryfikacji danych biometrycznych cudzoziemców, identyfikacji oraz sprawdzenia tych osób w bazach AFIS, pod kątem ich przeszłości kryminalnej na terenie Polski. Ponadto, poprzez AFIS odbywają się kierowane przez Straż Graniczną do CU Eurodac zapytania dotyczące złożonych przez cudzoziemców wniosków o azyl w krajach członkowski UE. Karty daktyloskopijne cudzoziemców produkowane są na użytkowanych przez Straż Graniczną urządzeniach do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan, a następnie przesyłane drogą elektroniczną do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, gdzie podlegają procedurze wprowadzania do baz AFIS.

W ramach projektu zbudowano centrum zapasowe Krajowej Sieci AFIS zlokalizowane poza siedzibą użytkowanej obecnie Jednostki Centralnej. Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędny był zakup komponentów sprzętowych oraz oprogramowania specjalistycznego do obsługi systemu zapasowego aplikacji AFIS, a także przeszkolenie personelu obsługującego centrum zapasowe. Działania te zapewniają przejęcie pełnej funkcjonalności Jednostki Centralnej AFIS w przypadku jej awarii lub trwałego zniszczenia (np. w przypadku ataku terrorystycznego).

Zasadniczym celem działania było zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy oraz zapobieżenie utraty dostępu do danych zgromadzonych w jego bazach w przypadku niespodziewanej awarii, trwałego zniszczenia (np. w wyniku ataku terrorystycznego) Jednostki Centralnej AFIS lub nieprzewidzianej katastrofy. Przełączenie na system zapasowy będzie odbywać się automatycznie, a systemy backupowe będą w stanie podjąć pracę niezwłocznie po wystąpieniu awarii. Rozwiązanie to zwiększa gwarancję niezawodnej obsługi zapytań z terminali do szybkiej identyfikacji osób oraz przesyłek z urządzeń Live Scan, kierowanych przez Straż Graniczną i Policję.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
31.07.2015