Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuUsprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
Beneficjenci/PartnerzyUrząd do spraw Cudzoziemców
Program
Wartość dofinansowania9 802 563,20 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi w systemie informatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt. W systemie przechowuje się także dane dotyczące nadania lub utraty obywatelstwa polskiego, postępowań dublińskich, zakresu świadczeń przyznawanych cudzoziemcom będącym w trakcie procedury uchodźczej oraz dane systemu Eurodac. Informacje z rejestrów udostępnia się głównie Straży Granicznej w ramach procedur kontroli legalności przekraczania granicy przez cudzoziemców.

Ze względu na dużą ilość (po wejściu do strefy Schengen) wprowadzanych zmian, funkcjonujący system stał się niewydolny. Niezbędna pełna modernizacja Systemu Pobyt wynikała z wdrożenia SIS (System Informacyjny Schengen) i VIS (Wizowy System Informacyjny), zmian w przepisach prawa, postępu technologicznego w zakresie serwerów bazodanowych, oczekiwań wzrostu jakości i wydajności systemu oraz jego dostępności dla rosnącej liczby użytkowników. System Pobyt ma być wykorzystywany w celu dostępu do systemu VIS w związku z realizacją procedur wizowych, uchodźczych (procedury dublińskie) i procedur związanych z legalizacją pobytu. Poprzez System Pobyt możliwy ma być dostęp do SIS II (System Informacyjny Schengen drugiej generacji) w celu realizacji procedur wizowych oraz procedur związanych z legalizacją i kontrolą pobytu. Konieczność modernizacji Systemu Pobyt wynikała także z implementacji zasad małego ruchu granicznego z Ukrainą, w ramach którego zaistniała potrzeba wprowadzenia dodatkowych rejestrów związanych z przekraczaniem granicy w ramach MRG (Małego Ruchu Granicznego).

Projekt polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu gruntownie zmodernizowanego krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt w oparciu o zakupiony w ramach zadania niezbędny sprzęt teleinformatyczny. Realizacja przedsięwzięcia usprawnia proces podejmowania decyzji w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu na terytorium Polski i wyjazdu z tego terytorium cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwala skrócić czas trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań informatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych.

Projekt jest komplementarny z działaniem podjętym w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, który zakłada modernizację elektronicznych rejestrów, dotyczących prowadzenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy, rejestrowanych w Systemie Pobyt, poprzez stworzenie modułu z dodatkowymi funkcjami, opartymi na najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
31.07.2015