Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Nazwa projektuWizyty studyjne
Beneficjenci/PartnerzyUrząd do Spraw Cudzoziemców
Program
Wartość dofinansowania294 125,00 EUR
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wypełnił zapis działania przyporządkowanego drugiemu celowi operacyjnemu Programu Wieloletniego Europejskiego Fudnuszu na rzecz Uchodźców: Zapoznanie się z praktyką działania innych państw w zakresie stosowania instrumentów europejskich dotyczących ochrony międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Istnieje stała potrzeba międzynarodowej wymiany myśli, doświadczeń, nawiązywania kontaktów. Dzięki temu podnosi się kwalifikacje pracowników w nich uczestniczących. Pozwala to na zapoznanie się z praktyką innych państw. Wzajemna wymiana myśli, doświadczeń prowadzić może i powinna do ujednolicania procedur oraz standardów wydawanych decyzji. Nawiązane kontakty owocują wielokrotnie częstszą wymianą doświadczeń, również po zakończeniu projektu.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono wizyty studyjne oraz przyjęto wizyty ekspertów z innych państw członkowskich m.in. w celu wymiany informacji i doświadczeń na temat: praktyki azylowej, prowadzenia postępowań w sprawie nadania statusu uchodźcy, prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców, zakresu i sposobu realizacji świadczeń socjalnych, programów wspierających społeczną i zawodową adaptację cudzoziemców w procedurze uchodźczej.

W trakcie realizacji Projektu zorganizowano wizyty studyjne w Danii, Holandii, Austrii, Belgii, Czechach, Francji i Niemczech oraz wizyty ekspertów z tych krajów w Polsce, którzy przeprowadzili szkolenia dla pracowników Urzędu.

W rezultacie korzystając z już zgromadzonej wiedzy praktycznej odnoszącej się do konkretnego zagadnienia lub grupy zagadnień azylowych, poprawiono skuteczność działania krajowego systemu azylowego, jak również pogłębiono wiedzę na temat praktyk stosowanych w innych krajach.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
22.05.2012
29.06.2015