Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Nazwa projektuMisje badawcze do krajów pochodzenia
Beneficjenci/PartnerzyUrząd do Spraw Cudzoziemców
Program
Wartość dofinansowania84 910,00 EUR
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wypełnia zapis działania pierwszego oraz nawiązuje do działania czwartego celu operacyjnego nr 3: Działania, w tym z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia zasobów, weryfikacji informacji o krajach pochodzenia oraz powiększeniu dostępu do źródeł informacji a także działania na rzecz rozbudowy i poprawy krajowego systemu dotyczącego informacji o krajach pochodzenia oraz utworzenie bazy danych o prowadzonych postępowaniach w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie misji badawczych w krajach pochodzenia ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemców, którzy stanowią liczną grupę w polskich procedurach lub, co do których występuje szczególnie dużo wątpliwości i problemów dotyczących oceny sytuacji w danym kraju, a co za tym idzie także oceny wiarygodności wniosków osób pochodzących z tych krajów. Kupiono również dostępne na polskim rynku materiały informacyjne związane z danym zagadnieniem/krajem (mapy, itp.).

Przygotowywanie opracowań tematycznych przez Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia, jak również sprawne podejmowanie decyzji przez osoby prowadzące procedury administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej osobom pochodzącym z takich krajów jest bardzo utrudnione. Misje badawcze mają na celu zebranie informacji, które nie pojawiają się w ogólnodostępnych raportach, publikowanych przez organizacje międzynarodowe i są bardzo trudne do weryfikacji w innych ogólnodostępnych źródłach. Celem misji jest też wyjaśnienie sprzecznych doniesień, pojawiających się na dany temat lub zebranie informacji, pozwalających na weryfikację pojedynczych, ale skomplikowanych spraw, które mogą mieć znaczenie dla rzetelnego rozpatrzenia wniosku.

Przed wyjazdem na każdą misję, sporządzana jest lista tematów do wyjaśnienia lub informacji do zebrania. 

W trakcie misji dla weryfikacji prawdziwości zeznań jej uczestnicy odbywają szereg spotkań z osobami i instytucjami posiadającymi odpowiednią wiedzę oraz odwiedzają miejsca, na których opis powołują się wnioskodawcy argumentując swoje wnioski w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

Po odbyciu misji badawczej, osoby w nich uczestniczące opracowują raporty zawierające pozyskane informacje. Następnie raporty te są wprowadzone do istniejącego w ramach UdSC (Urzędu do Spraw Cudzoziemców) systemu informacji o krajach pochodzenia Światowid.

Biorąc pod uwagę naturę misji badawczych i obecne tendencje napływu uchodźców do Polski celowe było zorganizowanie misji badawczej do Armenii, Białorusi, Gruzji, Kirgistanu, Rosji oraz Nigerii.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość funkcjonowania komórki UdSC zobowiązanej do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców. Ponadto, urzędnicy prowadzący postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski mają dostęp do raportów z misji badawczych w ramach systemu Światowid, a dzięki temu decyzje przez nich podejmowane są bardziej rzetelne. Przetłumaczenie na język angielski raportów i umożliwienie dostępu do nich partnerom z krajów Unii Europejskiej (UE) powinno zaowocować lepszą współpracą w ramach Unii w dziedzinie informacji o krajach pochodzenia, częstszą wymianą opracowywanych przez siebie materiałów, co w przyszłości powinno prowadzić do ujednolicenia formy i poziomu przygotowywanych przez poszczególne kraje raportów i przyczynić się do ogólnego ujednolicenia procedur azylowych w ramach UE.

Projekt ten jest komplementarny z Projektem utworzenia i powiększenia księgozbioru UdSC o pozycje dotyczące krajów pochodzenia.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
22.05.2012
04.08.2015