Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Nazwa projektuRozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia
Beneficjenci/PartnerzyUrząd do Spraw Cudzoziemców
Program
Wartość dofinansowania200 196,00 EUR
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wypełnia zapis działania piątego celu operacyjnego nr 3: Działania, w tym z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia zasobów, weryfikacji informacji o krajach pochodzenia oraz powiększeniu dostępu do źródeł informacji a także działania na rzecz rozbudowy i poprawy krajowego systemu dotyczącego informacji o krajach pochodzenia oraz utworzenie bazy danych o prowadzonych postępowaniach w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

Realizacja projektu obejmowała aktualizację jednego systemu zbierania/gromadzenia informacji o krajach pochodzenia poprzez uzupełnienie go o moduł biblioteczny. Rozbudowa biblioteki WIKP (Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia) polegała na wdrożeniu elektronicznego modułu bibliotecznego w ramach systemu informacji o krajach pochodzenia oraz zakupie książek i pomocy naukowych, raportów i opracowań tematycznych, zamawianych u ekspertów zewnętrznych, w zależności od aktualnie pojawiających się problemów dotyczących procedur uchodźczych.

Informacje o krajach pochodzenia stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o jakości i efektywności postępowań o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Pozyskuje się je z wielu źródeł, np. za pośrednictwem Internetu, gdzie dostępne są raporty organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, informacje prasowe, opracowania instytutów badawczych, itp. Dane te gromadzi się w bazie danych o krajach pochodzenia Światowid na potrzeby pracowników prowadzących postępowania w sprawach o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej, postępowania administracyjne w sprawach cudzoziemców, jak również kierownictwa UdSC (Urzędu do Spraw Cudzoziemców). Pozyskane informacje stanowią także podstawę opracowań tematycznych, dotyczących szczegółowych kwestii, jak sytuacja społeczno–polityczna, bezpieczeństwo i prawa człowieka w krajach pochodzenia cudzoziemców. Natomiast informacje o krajach pochodzenia zawarte w publikacjach książkowych stanowią cenne uzupełnienie wiedzy ekspertów WIKP oraz pracowników prowadzących procedury administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski i przyczyniają się do podniesienia jakości wydawanych przez nich decyzji. Dlatego niezbędne jest ciągłe wzbogacanie istniejącego księgozbioru o pozycje specjalistyczne.

W ramach działania zakupiono i wdrożono nowy, elektroniczny moduł biblioteczny, stanowiący integralną część bazy informacji o krajach pochodzenia Światowid, z której na co dzień korzystają pracownicy UdSC, prowadzący postępowania administracyjne w sprawach cudzoziemców. Realizując projekt, wprowadzono do bazy i uzupełnia się informacje na temat zgromadzonych w WIKP publikacji książkowych. Dla poszerzenia dostępu pracowników UdSC do aktualnej informacji o krajach pochodzenia wykonuje się też tłumaczenia istniejących, wybranych raportów bądź opracowań tematycznych, stworzonych przez różne organizacje międzynarodowe, a także przez komórki informacji o krajach pochodzenia innych urzędów krajów europejskich. Przedsięwzięcie to zapobiega także powielaniu tych samych działań przez różne kraje europejskie (np. przygotowywanie raportu na ten sam temat przez urzędy różnych krajów). Dodatkowo, kupiono także wyposażenie biblioteki oraz stworzenie biblioteki multimedialnej gromadzonych zasobów.

Dzięki realizacji projektu poprawia się jakość funkcjonowania WIKP, komórki zobowiązanej do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców. Ponadto, urzędnicy prowadzący postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski, mają szybki i łatwy dostęp do poszerzonego o publikacje książkowe zbioru informacji o krajach pochodzenia, a dzięki temu podejmowane przez nich decyzje będą obiektywne, rzetelne i podejmowane szybciej.

Należy zaznaczyć, że niniejszy Projekt realizowany w ramach Priorytetu nr 1: Wdrażanie zasad i środków określonych w prawie wspólnotowym w obszarze azylu, z uwzględnieniem tych związanych z celami integracyjnymi jest kompatybilny z Projektem nr 2: Misje badawcze do krajów pochodzenia, realizowanym w ramach Priorytetu nr 2: Opracowanie instrumentów odniesienia i metodologii oceny umożliwiających ocenę i poprawę jakości procedur analizy wniosków o ochronę międzynarodową oraz wzmocnienie struktur administracyjnych w celu rozwiązania problemów związanych z zacieśnieniem praktycznej współpracy z innymi państwami członkowskimi. Realizacja obu tych projektów zapewniła stworzenie w pełni profesjonalnej bazy informacyjnej, której działanie w wielkim stopniu decyduje o szybkości i jakości prowadzonych w Polsce postępowań w sprawach o nadanie statusu uchodźcy.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
28.05.2012
04.08.2015