Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie służb Wojewody Wielkopolskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: Pobyt, Pobyt II, SIS, VIS, VIS mail
Beneficjenci/PartnerzyWielkopolski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania60 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Część stanowisk pracy zajmujących się obsługą cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim nie jest wyposażona w sprzęt komputerowy umożliwiający prawidłową realizację zadań związanych z legalizacją pobytu, tj. nie posiadała dostępu do Systemu Informatycznego POBYT, VIS (Wizowy System Informacyjny) czy SIS (System Informacyjny Schengen) lub wyposażona była w sprzęt niespełniający wymagań technicznych do sprawnej realizacji zadań.

Przystąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej nałożyło na polskie organy szereg nowych obowiązków związanych z przyjęciem dorobku Schengen związanego z przekraczaniem i ochroną granic. Wiąże się to z koniecznością pobierania i sprawdzania danych biometrycznych Cudzoziemców w systemach typu VIS czy SIS.

Działania związane z wydawanymi przez Wojewodę decyzjami w sprawach Cudzoziemców bezpośrednio związane są ochroną granic w szeroko rozumianym pojęciu oraz przepływu cudzoziemców. Przed podjęciem decyzji w jakiejkolwiek sprawie wojewodowie mają obowiązek sprawdzenia danych w SIS, czyli rejestrze osób które mają zakaz wjazdu do strefy Schengen, aby wyeliminować przypadki legalizacji pobytu Cudzoziemców, którzy z różnych powodów nie są pożądani na tym terytorium. Podkreślenia wymaga również fakt, iż w Poznaniu znajduje się międzynarodowe lotnisko, co zwiększa ryzyko nielegalnej imigracji. Port lotniczy stanowi zewnętrzną granicę Unii Eueropejskiej. Z roku na rok wzrasta ilość cudzoziemców z państw trzecich korzystających z podróży lotniczych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż od sprawnej i szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami granicznymi a służbami wojewody zależy zastosowanie prawidłowego toku postępowania.

Z powyższym wiąże się konieczność bezzwłocznego połączenia się z bazami danych zgromadzonymi w SIS i VIS. Zastosowanie właściwego trybu postępowania winno zawsze być poprzedzone sprawdzeniem cudzoziemców we wszystkich dostępnych bazach danych. Ze względu na fakt, iż bazy te zawierają coraz większą ilość danych oraz są sukcesywnie modernizowane, wprowadzane są do nich dodatkowe funkcje, sprzęt informatyczny będący w zasobach urzędu nie spełniał wymagań technicznych umożliwiających bezproblemowe połączenie się z SIS i VIS.

Projekt zakłada wyposażenie w m.in. sprzęt teleinformatyczny, urządzenia do pobierania odcisków linii papilarnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja projektu wpłynie na prawidłową (terminową i rzetelną) realizację polityki ochrony granic zewnętrznych i wiz. Zakupiony sprzęt umożliwi szybkie łączenie się z systemami Pobyt, Pobyt II SIS, VIS i VIS mail, co usprawnia wymianę informacji.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
06.07.2012
03.07.2015