Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania136 845,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Celem przedsięwzięcia było wyposażenie funkcjonariuszy w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania ustawowych zadań Straży Granicznej (SG) związanych z kontrolą transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych oraz reagowania na zdarzenia nielegalnego lub niezamierzonego obrotu tymi materiałami. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń stanowiły uzupełnienie już posiadanego doświadczenia z zakresu kontroli radiometrycznej oraz są wykorzystywane przez funkcjonariuszy SG po zakończeniu ww. szkoleń.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Straży Granicznej dokonujących kontroli międzynarodowego obrotu materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi. Podniesienie kwalifikacji zwiększa bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego oraz bezpieczeństwo służb kontrolnych mogących mieć kontakt z niekontrolowanymi źródłami promieniotwórczymi. Pozwoliło również zwiększyć efektywność działań funkcjonariuszy SG w zakresie ochrony granicy państwowej oraz szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.07.2012
24.07.2015