Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuWspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania402 074,22 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Podniesienie skuteczności działania służb (np. Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej) zaangażowanych do wykonywania zadań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE i całego obszaru Schengen, wymaga systematycznego doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy tych służb oraz wzajemnego współdziałania podczas działań porządkowych. Zakres tematyczny planowanych szkoleń miał ścisły związek z ochroną granicy zewnętrznej UE oraz zakłóceniami porządku publicznego, jakie mogą mieć miejsce na tym terenie w związku z komunikacją publiczną. Elementem wszystkich scenariuszy ćwiczeń zgrywających były działania ukierunkowane na zatrzymanie osób, które popełniły przestępstwa lub inne czyny zabronione charakterystyczne dla strefy granicznej. Dodatkowym celem projektu było przygotowanie Policji i pozostałych służb publicznych działających w rejonie granicy państwowej do skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, które mogą wystąpić w trakcie przemieszczania się turystów czy też uczestników imprez masowych związanych, np. z EURO 2012.

Policja realizuje swoje zadania we współpracy ze służbami Straży Granicznej (m.in. w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, a także nielegalnego handlu i przemytu, a w szczególności handlu i przemytu ludzi i środków odurzających) i służbami podległymi Ministrowi Obrony Narodowej, w tym Żandarmerią Wojskową. Zasadniczym celem projektu było przygotowanie Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej do wspólnego prowadzenia działań porządkowych. Wybór miejsca ćwiczeń wynikał z faktu, że na tym terenie granica Polski stanowi zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. To również miejsce newralgiczne, gdzie bardzo często notowane są przestępstwa charakterystyczne dla strefy granicznej, a także zakłócenia porządku publicznego przez grupy publiczności sportowej. Nadmienić należy, że Policja podejmuje szereg działań wspomagających Straż Graniczną. W działaniach tych uczestniczą także żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez te formacje mają przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej poprzez eliminację lub ograniczenie warunków do nielegalnego przekraczania granicy, zwalczanie grup zajmujących się przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, wykrywanie i zapobieganie nielegalnej migracji oraz handlu ludźmi, zatrzymywanie osób poszukiwanych. W związku z powyższym, należy uznać, iż zakres działań projektu jest zgodny z działaniem kluczowym, dotyczącym szkoleń dla służb realizujących zadania związane z ochroną granicy.

Dzięki realizacji projektu zgromadzono dane niezbędne dla wiarygodnej oceny stanu przygotowania oddziałów i pododdziałów przeznaczonych do reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, a także przygotowania komórek, które zarządzają takimi działaniami. Poczynione w tej kwestii ustalenia zostaną wykorzystane w przyszłości między innymi do ustalania zakresu tematycznego, który powinien być ujęty przez jednostki Policji w lokalnych programach doskonalenia zawodowego, a także centralnie w związku z modernizowaniem programów szkoleń specjalistycznych. Kolejnym efektem projektu było uzyskanie możliwości weryfikacji zdolności oddziałów Policji do wspólnego prowadzenia działań w zakresie ochrony granicy zewnętrznej Unii Eueopejskiej z jednostkami Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, które stosownie do postanowień Ustawy o Policji mogą być kierowane do wsparcia policyjnych działań porządkowych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.07.2012
07.07.2015