Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuSzkolenie z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania50 857,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Celem projektu był wzrost efektywności działania SG (Straży Granicznej) jako służby realizującej działania związane z ochroną polskiej granicy jak i całego obszaru Schengen. Zakres merytoryczny szkoleń, które realizowano w ramach projektu, miał bezpośredni związek z ochroną granicy zewnętrznej UE (Unii Europejskiej) oraz ze stosowaniem zapisów prawnych Kodeksu Granicznego Schengen regulującego przepływ osób przez granice, w szczególności z obowiązkiem dokonywania kontroli granicznej oraz zabezpieczeniem szlaków komunikacyjnych w celu przeciwdziałania m.in. nielegalnej migracji oraz handlowi ludźmi. Dodatkowym celem projektu było przygotowanie funkcjonariuszy SG działających w rejonie granicy państwowej oraz na terenie całego kraju do skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

Zakres działania projektu to szkolenia adresowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, w tym zewnętrznej granicy UE. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń mają być wykorzystywane przez funkcjonariuszy SG także po ich zakończeniu oraz stanowić uzupełnienie już posiadanego doświadczenia z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych, np. pojazdów obserwacyjnych, gogli i kamer noktowizyjnych.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu doskonalenia obsługi urządzeń optoelektronicznych, którzy realizują zadania związane z ochroną granicy Polski jak i całego obszaru Schengen. Podniesienie ww. kwalifikacji pozwala na sprawniejsze i efektywniejsze wykonywanie obowiązków służbowych związanych z bezpośrednią ochroną granic zewnętrznych strefy Schengen. Szkolenia z powyższego zakresu pozwalają również na zapewnienie skutecznego zarządzania przez SG przepływami osób na granicach zewnętrznych. Trwałość projektu zapewnia fakt, iż przeszkoleni w ramach projektu funkcjonariusze SG mają wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas tych szkoleń w trakcie codziennego wykonywania obowiązków służbowych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
13.06.2013
27.08.2015