Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuRozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania901 500,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach wdrażania Priorytetu 1 Programu Wieloletniego: Działania podejmowane w celu wsparcia dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie. Cel operacyjny projektu jest zgodny z art. 3 ust. 1 lit. a, b i c Decyzji 575/2007 – Fundusz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: a) wprowadzenia i usprawnienia organizacji i realizacji zintegrowanego zarządzania powrotem imigrantów przez państwa członkowskie, b) wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w ramach zintegrowanego zarządzania powrotami imigrantów i wprowadzenia go w życie, c) promowania skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki w tej dziedzinie, jak również art. 4 ust. 1 lit. e ww. Decyzji – Do uzyskania wsparcia z Funduszu kwalifikują się działania zmierzające do osiągniecia celu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b), w szczególności zaś: e) upraszczanie i wykonywanie operacji przymusowego wydalania obywateli państw trzecich (...) oraz ograniczenie okresu przetrzymywania osób oczekujących na wydalenie.

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. System teleinformatyczny SOC (System Obsługi Cudzoziemców) będzie centralną bazą w SG (Straży Granicznej), gromadzącą, przetwarzającą i udostepniającą dane cudzoziemców w toku prowadzonych postepowań administracyjnych. System SOC będzie docelowo składał się z kilku rejestrów. Planowane jest stworzenie Rejestru cudzoziemców podlegających identyfikacji. Jego zadaniem będzie gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych cudzoziemców nie posiadających dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w strefie Schengen. Zostanie także zrealizowany pierwszy etap integracji SOC z modułem Areszty, który obecnie znajduje się w systemie CBD ODPRAWA SG. Rejestr Ośrodki Strzeżone i Areszty, będzie rejestrem centralnym, w którym przetwarzane będą informacje dotyczące osób osadzonych w ośrodkach strzeżonych i aresztach. Kolejne funkcjonalności będą wykonywane środkami własnymi SG w późniejszym terminie. System Obsługi Cudzoziemców będzie stanowił integralną całość Centralnej Bazy Danych SG z oddzielnymi logicznie bazami danych (będzie odseparowanym fizycznie jednym z modułów CBD SG). Rejestry funkcjonujące w ramach Systemu Obsługi Cudzoziemców będą zintegrowane z Centralną Bazą Danych SG na kilku poziomach: modelu danych, usług, procesów biznesowych, interfejsów. Po zakończeniu projektu, wszystkie komponenty będą zintegrowane, tworząc spójną całość tak, aby mogły współpracować ze sobą i korzystać ze swoich zasobów realizując procesy biznesowe oraz określone wymagania funkcjonalne. SOC będzie korzystać z części usług systemu oraz udostępniać własne usługi dla pozostałych modułów CBD SG. Integracja nastąpi na poziomie usług sieciowych. Z uwagi na fakt, iż budowa systemu SOC będzie odbywała się z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania oraz obsługiwać będzie transakcje w skali masowej przez kilka tysięcy użytkowników pracujących jednocześnie, należy na potrzeby właściwej realizacji projektu dokonać zakupu licencji bazodanowych, serwerów, licencji serwerowych, stacji deweloperskich, stacji testowo – projektowych oraz stacji roboczych, które będą kompatybilne z oprogramowaniem.

Realizacja projektu usprawni pracę komórek właściwych w sprawach cudzoziemców, pozwoli na rezygnację z korespondencji papierowej, skróci czas niezbędny na wymianę informacji oraz podjęcie decyzji. Wdrożenie rejestrów poprawi efektywność oraz skuteczność działań SG zmierzających do identyfikacji cudzoziemca oraz organizacji jego powrotu (przyspieszy możliwość podjęcia decyzji w sprawie organizacji wydalenia, przez co skróci się okres detencji).

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
15.10.2013
16.06.2015