Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy (SPPW), tzw. Fundusz Szwajcarski, został zainicjowany na mocy dwustronnej Umowy Ramowej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie. SPPW stanowi bezzwrotną pomoc zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię. Jej adresatami są państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęte podczas największego rozszerzenia Unii z 1 maja 2004 r. (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry).

Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Cel Funduszu

Celem Funduszu Szwajcarskiego jest zmniejszanie różnic społeczno–gospodarczych pomiędzy bardziej i słabiej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic istniejących na terytorium państw – beneficjentów, np. pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pełni funkcję Instytucji Koordynującej wdrażanie projektów dotyczących ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej z obszaru Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.

Wsparcie finansowe można uzyskać na działania, których realizacja ma na celu:

 1. zwiększenie wydajności i sprawności przejść granicznych (szczególnie poprzez wyposażenie służb w specjalistyczny sprzęt, modernizację przejść granicznych na polsko – ukraińskiej granicy państwowej, reagowanie kryzysowe);
 2. wsparcie jednostek celnych oddelegowanych do walki z przestępczością;
 3. unowocześnienie przejść granicznych w zakresie komputeryzacji, wyposażenia i systemu zarządzania, w tym opracowania i wdrażania cyfrowego systemu komunikacji radiowej.

Beneficjenci

Beneficjentami funduszu są:

 • Komenda Główna Policji,
 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców,
 • Wojewoda Lubelski,
 • Wojewoda Podlaski,
 • Wojewoda Podkarpacki,
 • Wojewoda Warmińsko–Mazurski,
 • Ministerstwo Finansów – Departament Służby Celnej.

O środki z Funduszu mogą się ubiegać instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także organizacje pozarządowe nie tylko z regionów wschodniej Polski, ale także z całego kraju.

Schemat realizacji projektu

W ramach danego obszaru tematycznego obowiązuje procedura pozakonkursowa, bez wskazanych ram czasowych naboru. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje projekty dotyczące bezpieczeństwa narodowego przez wzgląd na specyfikę tego obszaru. Następnie projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej oraz instytucji po stronie szwajcarskiej. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmują instytucje państwa–darczyńcy.

System zarządzania i kontroli

System zarządzania i kontroli dla Funduszu opiera się na współpracy następujących instytucji:

 1. Krajowa Instytucja Koordynująca: Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
 2. Właściwe ministerstwo: Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 3. Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie),
 4. Instytucja Płatnicza: Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów,
 5. Instytucja Audytu: Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Krajowej Instytucji Koordynującej (przejdź na stronę Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko–Polski Program Współpracy)

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 8042