Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy umożliwiły Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

  • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009
    Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009

Podstawą do wdrażania ww. Mechanizmów były dwie umowy podpisane przez Rząd RP z państwami–darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem): Memoranda o Porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding) w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przyznana Polsce pomoc wykorzystywana została do 2009 r.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wsparciem finansowym objęty został m.in. priorytet Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa. Na jego realizację przyznano kwotę 113,46 mln euro.

Program Operacyjny

Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów 26 lipca 2005 r.

MSW pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za efektywność oraz prawidłowość zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach ww. obszaru priorytetowego.

Rolę Instytucji Wspomagającej pełniła Władza Wdrażająca Programy Europejskie (przejdź na stronę Władzy Wdrażającej Programy Europejskie).

Celem ww. priorytetu było zapewnienie odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy lądowej, morskiej i powietrznej, zapewnienie wdrożenia przepisów z Schengen oraz wzrost bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa w obrębie Obszaru Schengen, jak również zapewnienie systemów obsługi mieszanego ruchu migracyjnego na obszarze Schengen.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3318