Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009

Priorytet 2.7.

Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa

 • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009
  Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009

Rodzaje kwalifikujących się projektów

 1. Wzmocnienie przejść granicznych (w tym m.in. budowa, rozbudowa, modernizacja oraz wyposażanie przejść granicznych);
 2. Infrastruktura teleinformatyczna zapewniająca dostęp do systemów informacyjnych Schengen, a także VIS i VISION, jak również infrastruktura teleinformatyczna dla jednostek wymiaru sprawiedliwości i administracji celnej;
 3. Infrastruktura na zewnętrznych granicach UE i sprzęt służący do zwalczania przestępczości transgranicznej, przestępczości zorganizowanej oraz nielegalnej imigracji;
 4. Infrastruktura dla Służby Celnej;
 5. Infrastruktura migracyjno–azylowa;
 6. Systemy informatyczne służące poprawie pracy jednostek wymiaru sprawiedliwości;
 7. Szkolenia dotyczące zasad funkcjonowania obszaru Schengen dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb podległych MSWiA;
 8. Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu, handlu ludźmi, przemytu, prania pieniędzy, defraudacji i korupcji;
 9. Umacnianie współpracy Policji i Straży Granicznej, z uwzględnieniem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej;
 10. Szkolenia w zakresie funkcji prewencyjnej Policji i Straży Granicznej, poprzez prace badawcze i poszerzoną współpracę z instytucjami akademickimi;
 11. Budowanie kompetencji Policji, Straży Granicznej i wymiaru sprawiedliwości dla zwiększenia ich efektywności i spójności działań;
 12. Budowanie kompetencji związanych z przetwarzaniem wniosków wizowych i azylowych;
 13. Budowanie kompetencji w zakresie przeciwdziałania handlowi kobietami i dziećmi.

Kryteria wyboru projektów

 • zgodność z założeniami określonymi w dokumentach o charakterze strategicznym (m.in. Plan Działania w zakresie wdrażania dorobku Schengen w Polsce, Strategia Zintegrowanego Zarządzania Granicą na lata 2003 – 2005),
 • bezpośredni wpływ na zabezpieczenie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej,
 • lokalizacja projektu bezpośrednio na granicy zewnętrznej UE albo w jej sąsiedztwie lub ścisły związek z ochroną granicy zewnętrznej i terytorium UE,
 • kontynuacja wcześniejszych projektów finansowanych ze środków pomocowych UE.

Rodzaje beneficjentów

Wnioskodawcami ubiegającymi się o dofinansowanie projektów mogą być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. Priorytetowo traktowani będą następujący beneficjenci:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz służby podległe,
 • Ministerstwo Infrastruktury oraz jednostki podległe,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości oraz jednostki podległe,
 • Służba Celna (Ministerstwo Finansów),
 • wojewodowie lubelski, podkarpacki, podlaski, warmińsko–mazurski,
 • instytucje użyteczności publicznej,
 • samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz podległe im placówki publiczne,
 • organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze przeciwdziałania.

Inne obszary priorytetowe

 • Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii;
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami;
 • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast;
 • Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych;
 • Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem;
 • Badania naukowe;
 • Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych;
 • Polityka regionalna i działania transgraniczne;
 • Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

Całość prac dotyczących obu Mechanizmów koordynował Krajowy Punkt Kontaktowy, którego rolę pełniło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, tel. 22 273 78 00; (przejdź na stronę Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).

Informacje można również znaleźć na stronach internetowych poniższych instytucji:

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2606