Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009

Wyniki naborów wniosków

 • Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009
  Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009

W ramach priorytetu Wdrażanie przepisów z Schengen…, przeprowadzono trzy nabory wniosków. W ich wyniku wyłoniono następujące projekty:

Nabór I

 1. Ministerstwo Sprawiedliwości, PL0050 Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych,
 2. Port Gdynia S.A., PL0065 Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia – System monitoringu bezpieczeństwa portu,
 3. Służba Celna, PL0068 Doposażenie grup mobilnych Polskiej Służby Celnej w środki transportu wyposażone w sprzęt kontrolny,
 4. Komenda Główna Policji, PL0069 Przygotowanie Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób,
 5. Służba Celna, PL0070 Doposażenie grup mobilnych w 4 przewoźne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania pojazdów i kontenerów,
 6. Komenda Główna Policji, PL0087 Wymiana informacji z zakresu Schengen drogą radiową,
 7. Komenda Główna Straży Granicznej, PL0090 Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej,
 8. Komeda Główna Policji, PL0091 Organizacja masowego dostępu mobilnych służb policyjnych do Systemu Informacyjnego Schengen,
 9. Komenda Główna Straży Granicznej, PL0092 Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej,
 10. Komenda Główna Straży Granicznej, PL0093 Zakup urządzeń do daktyloskopii na granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Nabór II

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, PL0209 Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Terespolu,
 2. Lubelski Zarząd Przejść Granicznych, PL0229 Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu – platforma północna,
 3. Służba Celna, PL0231 Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla obiektów granicznych administracji celnej na zewnętrznej granicy UE,
 4. Komenda Główna Policji, PL0232 Przygotowanie jednostek Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – II etap,
 5. Ministerstwo Sprawiedliwości, PL0233 Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
 6. Komenda Główna Policji, PL0234 Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji,
 7. Ministerstwo Sprawiedliwości, PL0235 Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości,
 8. Nadbużański Oddział Straży Granicznej, PL0264 Modernizacja Placówki Straży Granicznej w miejscowości Włodawa,
 9. Izba Celna w Białej Podlaskiej, PL0342 Budowa urzędu celnego oraz oddziału celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowa budynku izby celnej w Białej Podlaskiej.

Nabór III

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, PL0442 Budowa siedziby Komisariatu Policji w Reszlu,
 2. Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej, PL0446 Rozbudowa placówki Straży Granicznej w m. Górowo-Iławeckie,
 3. Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej, PL0445 Rozbudowa placówki Straży Granicznej w m. Braniewo,
 4. Komenda Główna Policji, PL0428 Razem bezpieczniej – rozbudowa infrastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty,
 5. Miasto Zamość, PL0423 Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno–szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu,
 6. Lubelski Zarząd Przejść Granicznych, PL0442 Dostawa wyposażenia dla służb granicznych – drogowe przejścia graniczne w Terespolu i Kukurykach,
 7. Służba Celna, PL0433 Podniesienie bezpieczeństwa obszaru Schengen poprzez doposażenie laboratoriów polskiej Służby Celnej,
 8. Komenda Główna Policji, PL0427 Wzmocnienie służb operacyjnych policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji,
 9. Komenda Główna Policji, PL0487 Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości,
 10. Służba Celna, PL0443 Rozwój Zintegrowanego Systemu Łączności dla Administracji Celnej,
 11. Wojewoda Podlaski, PL0488 Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura.

Wszystkie projekty zostały zakończone i rozliczone. Trwa okres obowiązkowej trwałości projektów, tzn. minimalny okres, w którym wytworzony w wyniku wsparcia Norweskiego Mechanizmu Finansowego majątek służy celom określonym dla priorytetu.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3064