Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) to nowy mechanizm finansowy ustanowiony na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

FAMI (Asylum, Migration and Integration Fund) Zastąpi trzy dotychczasowe mechanizmy, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi:

 •  Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFIOPT),
 •  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU),
 •  Europejski Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI).

FAMI zostaje ustanowiony, aby przyczynić się do rozwoju wspólnej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej oraz wzmocnić przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez stosowanie zasady solidarności i podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie oraz współpracę z państwami trzecimi.

Cele Funduszu

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W ramach celu ogólnego FAMI przyczynia się do realizacji celów szczególnych, jakimi są:

 1. wzmocnienie i rozwinięcie wszelkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego;
 2. wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, zgodnie z ich potrzebami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak potrzeby rynku pracy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu spójności systemów imigracyjnych państw członkowskich oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich;
 3. ulepszanie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów w państwach członkowskich, które to strategie przyczyniają się do walki z nielegalną imigracją, z naciskiem na zapewnienie trwałego charakteru powrotu oraz skutecznej readmisji w krajach pochodzenia i tranzytu;
 4. wzmocnienie – w tym przez praktyczną współpracę – solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w największym stopniu.

Grupa docelowa

Grupę docelową FAMI stanowią:

 • osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
 • osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, o których mowa powyżej, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji;
 • osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
 • osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane, lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 6862