Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Program Krajowy

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) każde państwo członkowskie przedstawi do akceptacji Komisji Europejskiej (KE) swój Program Krajowy (PK), który jest programem wieloletnim i obejmuje lata budżetowe w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Będzie on dokumentem przewodnim dla wszelkich działań planowanych do realizacji w ramach Funduszu.

W Programie Krajowym zostaną zawarte informacje dotyczące zarówno działań podejmowanych przez instytucje sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, międzynarodowe oraz międzyrządowe (analogiczne do działań podejmowanych w ramach procedur bezkonkursowych oraz konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), jak i informacje nt. działań konkretnych (specific actions). Projekty w ramach działań konkretnych, które otrzymają dofinansowanie Komisji Europejskiej, zostaną umieszczone w Programie Krajowym państwa – lidera danego projektu.

Każdemu państwu członkowskiemu zostaje przyznana określona kwota, w ramach której będą finansowane działania wspierane przez FAMI. Kwota ta nie obejmuje działań realizowanych w ramach działań konkretnych. Na te działania Komisja Europejska przeznaczyła dodatkowe środki.

Organ Odpowiedzialny dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji opracowuje Program Krajowy FAMI. W ramach prowadzonych ostatnio konsultacji 13 podmiotów (w tym instytucje publiczne i organizacje pozarządowe) zgłosiły uwagi oraz komentarze do zaproponowanej propozycji Programu Krajowego. Za wszystkie przekazane komentarze szczególnie dziękujemy zaangażowanym instytucjom. Obecnie trwają prace związane z wprowadzeniem zaproponowanych zmian do propozycji PK. Następnie, po ustanowieniu ostatecznej wersji projektu Programu Krajowego, zostanie ona przesłana do Komisji Europejskiej w celu analizy i akceptacji. Po jej zaakceptowaniu dokument stanie się prawnie obowiązujący i wszystkie zainteresowane podmioty, po ogłoszeniu przez Organ Odpowiedzialny (MSW) naborów, będą mogły wnioskować o środki przewidziane w ramach Programu Krajowego.

Działania w ramach FAMI będzie można realizować w ramach Celów Szczególnych, wśród których wyróżnia się następujące Priorytety:

 1. Cel Szczególny: Azyl
  Wzmocnienie i rozwój wszystkich aspektów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego
  1. Priorytet Krajowy: Recepcja/Azyl (systemy azylowe oraz recepcyjne)
  2. Priorytet Krajowy: Ewaluacja (ewaluacja polityki azylowej)
  3. Priorytet Krajowy: Przesiedlenia
 2. Cel Szczególny: Integracja/Migracja legalna
  ​Wsparcie legalnej migracji do państw członkowskich, zgodnie z ich potrzebami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak potrzeby rynku pracy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu spójności systemów imigracyjnych państw członkowskich oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich
  1. Priorytet Krajowy: Migracja legalna
  2. Priorytet krajowy: Integracja
  3. Priorytet krajowy: Budowanie zdolności
 3. Cel Szczegółowy: Powroty
  Zwiększenie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotowych w państwach członkowskich, które przyczyniają się do zwalczania nielegalnej migracji z naciskiem na trwałość i stabilność powrotu oraz skutecznej readmisji w państwach pochodzenia i tranzytu
  1. Priorytet Krajowy: Środki towarzyszące procedurom powrotu
  2. Priorytet krajowy: Środki w zakresie powrotów
  3. Priorytet Krajowy: Współpraca
 4. Cel Szczegółowy: Solidarność
  Zwiększenie solidarności oraz odpowiedzialności dzielonej pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w stosunku do będących pod największym oddziaływaniem przepływów migracyjnych i azylowych, w tym kwestie praktyczne
  1. Priorytet Krajowy: Relokacje (przekazywanie wnioskodawców oraz/lub beneficjentów ochrony międzynarodowej)
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 7386