Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Możliwość finansowania szkoleń i staży dla cudzoziemców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z niekwalifikowalnością wydatków na staże i szkolenia zawodowe dla cudzoziemców w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI) informujemy, że w perspektywie finansowej 2014–2020 istnieje możliwość finansowania powyższych działań w ramach programów operacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Z EFS mogą być finansowane projekty kierowane do grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w przypadku przedsięwzięć wskazujących inną grupę docelową, konieczne będzie zachowanie zasady niedyskryminacji m.in. w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych. W związku z tym osoby posiadające status cudzoziemca w Polsce mogą korzystać ze wsparcia EFS w zakresie aktywizacji zawodowej, np. w formie szkoleń czy staży zawodowych.

Cudzoziemcy mogą korzystać zarówno ze wsparcia powiatowych urzędów pracy, które zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kierują wsparcie do obywateli polskich poszukujących pracy oraz do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz ze wsparcia realizowanego przez inne podmioty wybrane w drodze konkursów przez wojewódzkie urzędy pracy. Ponadto, w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym, cudzoziemcy mogą skorzystać również ze wsparcia, o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na zasadach określonych w stosownych wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 

Lista usług, które będą wspierane w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i ilość środków przeznaczona na poszczególne rodzaje pomocy leżą w gestii poszczególnych urzędów marszałkowskich pełniących funkcję Instytucji Zarządzających RPO. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się zatem do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3912