Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Informacje ogólne

Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze Norweskie) to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię nowym państwom członkowskim UE od 2004 r. W zamian za pomoc finansową Norwegia może korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie jest członkiem UE. Obecnie wdrażana edycja (2014-2021) Funduszy Norweskich jest trzecią z kolei.

Głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami- Beneficjentami

Podstawą wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w Polsce jest podpisane 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską Memorandum of Understanding w sprawie Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

Suma alokacji dla Polski wynosi 809,3 mln EUR. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (www.copemswia.gov.pl) jest Operatorem Programu Sprawy Wewnętrzne, na którego wdrażanie przeznaczone jest 20 mln EUR.

12 września 2019 r. została podpisana Umowa ws. realizacji Programu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego i Olava Myklebusta, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce.

Obszary programowe

W ramach programu Sprawy Wewnętrzne wyszczególnione są trzy obszary programowe:

  1. PA18: Azyl i migracja;
  2. PA20: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości;
  3. PA23: Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk.

Odbiorcy wsparcia

W procedurze otwartych naborów będą mogły wziąć udział jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe zaangażowane w działania związane z wybranym obszarem programowym.

Projekty predefiniowane

W ramach Programu "Sprawy wewnętrzne" jest realizowanych sześć projektów predefinowanych o łącznej wartości ok. 13,7 mln EUR.

  • Projekt KGP „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji”, partnerstwo – Norwegian Police College, czas trwania 36 mies., wartość 4,4 mln EUR, cel: Poprawa poziomu wyszkolenia specjalistów pracujących w CLKP i zakup specjalistycznego sprzętu dla Laboratoriów (CLKP i wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych).
  • Projekt KGP „Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy”, partnerstwo - KRIPOS, czas trwania 24 mies., wartość 260 tys. EUR, cel: Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za prowadzenie poszukiwań przestępców.
  • Projekt KSP „Dokumenty – Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym Kontrola Taktyczna”, partnerstwo - ID Centre, czas trwania 18 mies., wartość 780 tys. EUR, cel: Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Policji i pracowników Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – poprzez szkolenia w obszarze kontroli dokumentów tożsamości.
  • Projekt OSS SG „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu”, partnerstwo: Straż Graniczna Litwy i Ukrainy, czas trwania 30 mies., wartość 530 tys. EUR, cel: Zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz terroryzmu poprzez doskonalenie pracy psów służbowych.
  • Projekt UdSC „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą”, partnerstwo – SG oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; czas trwania 24 mies., wartość 460 tys. EUR, cel: Poprawa bezpieczeństwa dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców, a także ograniczenie zjawiska przemocy względem dzieci ze strony ich rodziców, rówieśników oraz pracowników ośrodków, instytucji współpracujących i mających kontakt z małoletnimi, m.in. poprzez szkolenia i warsztaty.
  • Projekt ABW „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”, partnerstwo: Norweski Dyrektoriat Ochrony Cywilnej oraz Norweski Wojskowy Instytut Badawczy, czas trwania 48 mies., wartość 7,25 mln EUR, cel: Poprawa bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie zagrożeń chemicznych, radiologicznych, biologicznych, jądrowych i wybuchowych w Polsce.

Fundusz Współpracy Dwustronnej

DFE jako Operator Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach NMF na lata 2014-2021 jest odpowiedzialny m.in. za wydatkowanie środków Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD). Na mocy Memorandum of Understanding  na FWD dla Programu „Sprawy wewnętrzne” przyznana została alokacja 250 000 EUR. Priorytetem jest podjęcie działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Środki FWD będą przeznaczone na sfinansowanie inicjatywy bilateralnej Komendy Głównej Policji realizowanej w partnerstwie z policją norweską (Norwegian National Road Policing Service) pn. POL-NOR II Współpraca w obszarze bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Nabory wniosków

Operator Programu przeprowadził również otwarte nabory wniosków w ramach dwóch obszarów programowych (PA18 i PA20) – po jednym naborze wniosków na każdy obszar. W obszarze „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” środki dostępne to ok. 4,7 mln EUR. Nabór został rozstrzygnięty 5 sierpnia 2020 r. Do dofinansowania wybrano 8 projektów. Natomiast w obszarze „Azyl i migracja” dostępnych jest ok. 3,2 mln EUR. Nabór został rozstrzygnięty 18 marca 2021 r. Do dofinansowania wybrano 5 projektów.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich w Polsce, innych programów w ramach bieżącej perspektywy i wszystkie dokumenty związane z jej wdrażaniem można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Tel: +48 22 60 142 48

Fax: + 48 22 60 141 74

E-mail: fundusze.kontakt(at)mswia.gov.pl

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 16436