Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Nabór propozycji projektów do działań konkretnych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, które odbyło się w Brukseli w dniu 5 lutego br. dotyczącego funkcjonowania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020, istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki w ramach FAMI – tzw. specific actions. Środki te mogą być przeznaczone na konkretne działania (wymienione w załączniku), które mogą być realizowane zarówno przez jedno Państwo Członkowskie, jak i wspólnie z innymi Państwami Członkowskimi jako działania wspólne. Dofinansowanie może wynosić nawet 90%.

W związku z powyższym zachęca się potencjalnych beneficjentów do składania wypełnionego arkusza aplikacyjnego (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca br. w wersji papierowej na adres: Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl.

UWAGA! Zmiana terminu aplikowania o specific actions FAMI

Ze względu na przedłużenie przez Komisję Europejską terminu składania propozycji działań do specific actions w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) termin na przyjmowanie formularzy aplikacyjnych zostaje przedłużony do 9 maja br.

UWAGA! SKRÓCENIE terminu aplikowania o środki w ramach specific actions – FAMI

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska poinformowała, iż przyjmowanie wniosków o środki specific actions w ramach FAMI zakończy się w dniu 30 kwietnia br.

Wbrew wcześniejszej zapowiedzi, iż termin zostanie przedłużony do 31 maja br., podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali państwa członkowskie, iż termin ten nie zostanie przedłużony.

W świetle powyższego Instytucja Odpowiedzialna zmuszona jest skrócić termin wnioskowania o specific actions z 9 maja br. na 16 kwietnia br. Pozostałe warunki naboru nie zmieniają się.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 7386