Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 1/2015 (pomoc prawna)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
OTWARTY KONKURS GŁÓWNY W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

Cele szczegółowe: Azyl oraz Powroty


Zakres naboru:
Poprawa dostępu do poradnictwa prawnego osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w ośrodkach dla cudzoziemców i poza nimi oraz osób w sprawie których trwa postępowanie w sprawie powrotu do kraju pochodzenia.


DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ I FUNDUSZY EUROPEJSKICH OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NR 1/2015 NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
na kwotę 500 000 EUR = 2 087 100 PLN*

(liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,1742 PLN)

 

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 29 kwietnia 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r., do godz. 16.00.

2 oryginały wniosku w języku polskim wraz z 2 egzemplarzami załączników (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy) oraz skanami wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania) lub osobiście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich

ul. Batorego 5

02-591 Warszawa

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona następującymi sformułowaniami:

  • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr 1/2015 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na działanie Pomoc prawna
  • pełna nazwa Wnioskodawcy
  • adres Wnioskodawcy
  • tytuł projektu

Termin dostarczenia wniosku nie może być późniejszy niż 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Korespondencja w sprawie złożonych wniosków przekazywana jest wnioskodawcy przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW faksem lub pocztą elektroniczną – zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym. Termin wniesienia pisma liczony jest od terminu przekazania wnioskodawcy informacji faksem (data liczona od potwierdzenia przesłania faksu) lub terminu przesłania wiadomości pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4363