Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 2/2015 (integracja)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

OTWARTY KONKURS GŁÓWNY W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I FUNDUSZY EUROPEJSKICH OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NR 2/2015 NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 7 300 000 EUR = 30 471 660 PLN*
(liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii
Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,1742 PLN)

Cele szczegółowe: Azyl oraz Integracja/Legalna migracja

Zakres naboru:

 1. Bezpośrednie wsparcie imigrantów oraz wprowadzenie w społeczeństwo polskie (cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: integracja)

  Kwalifikowalne są projekty zarówno kompleksowe, obejmujące szereg z niżej wymienionych działań, jak i zorientowane na jedno działanie.

  Działania wprowadzające migrantów w społeczeństwo polskie i ułatwiające dostosowanie się i integrację, w tym przekazywanie informacji o prawach i obowiązkach cudzoziemców, dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, opieki nad dziećmi, uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym, funkcjonowaniu urzędów i rynku pracy.

  Zapewnianie doradztwa i pomocy w kwestiach:

  • legalizacji pobytu i procedurach administracyjnych;
  • przysługujących praw pracowniczych;
  • przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstw z nienawiści;
  • zakwaterowania i środków utrzymania;
  • doradztwa i pomocy integracyjnej;
  • opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej;
  • opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin.

  Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych; działania zwiększające kompetencje i świadomość prawną.

  Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, wzmacnianie mechanizmów samopomocowych wśród cudzoziemców; działania promujące włączanie osób z grup docelowych w działania skierowane do nich oraz społeczeństwa przyjmującego.

  Specjalne działania skierowane do grup szczególnego traktowania i ich wyjątkowych potrzeb, również beneficjentów ochrony międzynarodowej.

 2. Kursy językowe (cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: integracja)

  Kursy i inne formy nauki języka polskiego na różnych poziomach oraz kursy specjalistyczne, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Projekty mogą obejmować działania wspierające i motywujące uczestników (np. opieka nad dziećmi, zachęty do utrzymania frekwencji w postaci biletów na komunikację miejską, opłata za egzaminy państwowe), podnoszące efektywność i atrakcyjność kursów (np. wspólne wyjścia do kina, na wystawę, wycieczki). Zajęcia mogą obejmować również komponent wprowadzenia w polską kulturę, funkcjonowanie społeczeństwa, prawa i obowiązki cudzoziemca.

 3. Wsparcie na rynku pracy (cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: integracja)

  Działania mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy takie jak doradztwo zawodowe, pomoc w uznawaniu kwalifikacji, działania zwiększające kompetencje i świadomość prawną w dziedzinie rynku pracy i poruszania się po nim, kursy i szkolenia (z wyłączeniem szkoleń zawodowych) i przygotowujące do podjęcia samodzielnej działalności. Jako działanie wspierające projekty mogą obejmować także szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, konsultacje ze specjalistami w dziedzinie finansów, procedur administracyjnych, prawa itp., prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, naukę języka polskiego, która będzie częścią składową kompleksowego wsparcia na rynku pracy. W wyjątkowych przypadkach mogą zostać sfinansowane kursy nauki języków obcych.

 4. Preintegracja (cel szczegółowy: Azyl, cel krajowy: recepcja/azyl)

  Zapewnienie pomocy materialnej, pomocy na granicy, usług pomocniczych (tłumaczenia pisemne i ustne, kształcenie, szkolenia, w tym językowe, działania preintegracyjne), opieki zdrowotnej i psychologicznej, pomocy socjalnej; Identyfikacja grup szczególnego traktowania, opracowanie oraz udzielanie pomocy adekwatnej do potrzeb; Działania na rzecz środków alternatywnych względem detencji – ustanawianie, opracowywanie, rozwijanie oraz monitorowanie skuteczności takich środków; Działania informacyjne skierowane do lokalnych społeczności.

 1. Wartość dofinansowania

  W przypadku projektów wybranych w otwartym naborze, w tym projektów organizacji pozarządowych, dofinansowanie z Funduszu nie przekroczy 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe koszty projektów muszą być zapewnione przez beneficjentów/partnerów projektów.

  Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

  Dokładny katalog i opis wydatków kwalifikowalnych zawiera Podręcznik dla Beneficjenta.

  W szczególności kwalifikowalne są poniższe kategorie wydatków:

  1. koszty personelu (z wyłączeniem kosztów zarządzania projektem)
  2. wolontariat
  3. koszty transportu, podróży i utrzymania
  4. sprzęt i wyposażenie
  5. nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)
  6. towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne
  7. usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
  8. informacje, publikacje i promocja
  9. inne koszy bezpośrednie
  10. koszty niestanowiące podstawy obliczenia kosztów pośrednich
  11. koszty pośrednie

  Koszty pośrednie

  Kalkulację kosztów pośrednich w projektach dokonuje się w sposób określony w rozdziale 3.12 Podręcznika dla Beneficjenta

  Wkład rzeczowy

  W przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe wkład rzeczowy w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy – wolontariatu.

  Zasady kwalifikowalności wkładu rzeczowego zostały określone w rozdziale 3.3 Podręcznika dla Beneficjenta.

 2. System przepływów finansowych

  Państwowe Jednostki Budżetowe

  Wydatki państwowych jednostek budżetowych objęte zostaną w całości prefinansowaniem z budżetu państwa.

  Podmioty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi

  Pierwsza płatność zaliczki – Beneficjent składa wniosek o pierwszą zaliczkę do Organu Delegowanego w terminach określonych w zawartej Umowie.

  Druga płatność zaliczki – może być przekazana, jeżeli Beneficjent rozliczy w raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał realizacji Projektu min. 70% wydatków planowanych w pierwszym kwartale. Jeżeli wydatki rozliczone w pierwszym kwartale realizacji Projektu nie osiągną progu 70% wydatków planowanych w tym kwartale Beneficjent może złożyć raport dodatkowy za kolejne miesiące realizacji Projektu, jeżeli w tym okresie osiągnie próg 70% wydatków planowanych w pierwszym kwartale.

  Trzecia płatność zaliczki – może być przekazana, jeżeli Beneficjent rozliczy w raportach kwartalnych za drugi i trzeci kwartał realizacji Projektu min. 70% wydatków planowanych w tych kwartałach.

  Jeżeli wydatki rozliczone w drugim i trzecim kwartale realizacji Projektu nie osiągną progu 70% wydatków planowanych w tych kwartałach Beneficjent może złożyć raport dodatkowy za kolejne miesiące realizacji Projektu, jeżeli w tym okresie osiągnie próg 70% wydatków planowanych w kwartałach drugim i trzecim.

  Czwarta i następne płatności zaliczki – czwarta i następne płatności zaliczki wypłacane są w sposób analogiczny do zaliczki trzeciej, tj. zaliczka na kwartały n i n+1 może być przekazana, jeżeli Beneficjent rozliczy w raportach kwartalnych za kwartały n-2 i n-3 realizacji Projektu min. 70% wydatków planowanych w tych kwartałach, z uwzględnieniem możliwości składania raportów dodatkowych.

 3. Okres kwalifikowalności wydatków

  Początkowa data kwalifikowalności wydatków to 1 lipca 2015 r.

  Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2022 r.

  Uwaga! Maksymalny czas realizacji projektu dla tego naboru to 24 miesiące

 4. Ocena projektów

  Ocena formalna

  Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie formalnej niezwłocznie po ich złożeniu do MSW przez ekspertów DWMiFE MSW przy użyciu Arkusza oceny formalnej, którego wzór został załączony do niniejszego ogłoszenia.

  Po stwierdzeniu braków lub błędów formalnych podlegających procedurze uzupełnień, wskazanych w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, do wnioskodawcy wysyłane jest pismo z prośbą o korektę wniosku. Przesłana przez wnioskodawcę korekta nie może powodować zmiany merytorycznej zawartości wniosku. Wprowadzenie we wniosku zmian wykraczających poza prośbę o korektę skierowaną do wnioskodawcy może zostać potraktowane jako niedopuszczalna modyfikacja wniosku i skutkować jego odrzuceniem.

  Uwaga! Jeżeli uzupełnienie wniosku nie zmieni ogólnego układu dokumentu należy przysyłać jedynie zmienioną część wniosku.

  Jeżeli w terminie określonym w piśmie do wnioskodawcy korekta nie zostanie przesłana wniosek zostanie odrzucony. W przypadku przesyłania poprawionych dokumentów pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  Odwołanie od oceny formalnej

  Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania na tym etapie oceny.

  Odwołanie będzie rozpatrywane przez eksperta wybranego w drodze losowania z puli ekspertów wybranych do oceny projektów dla przedmiotowego naboru.

  W celu rozpatrzenia odwołania DWMiFE MSW analizuje wniosek pod względem kryteriów formalnych, biorąc pod uwagę argumentację Wnioskodawcy zawartą w odwołaniu. Po zakończonej ponownej ocenie Wnioskodawca jest informowany o wyniku rozpatrzenia odwołania. W przypadku uznania odwołania Wnioskodawcy i pozytywnej oceny wniosku pod względem kryteriów formalnych, wniosek podlega ocenie merytorycznej.

  Odwołanie powinno zostać złożone do MSW w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wnioskodawcę pisma zawiadamiającego o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej.

  Ocena merytoryczna projektów

  Oceny merytorycznej projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP), w skład której wchodzą przedstawiciele Organu Odpowiedzialnego (Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), Organu Delegowanego (COPE MSW) oraz ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem osób oceniających jest dokonanie niezależnej i bezstronnej oceny zgłoszonych przez wnioskodawców projektów wg kryteriów zestawionych w formularzu Arkusz Oceny Merytorycznej Wniosku, którego wzór został załączony do niniejszego ogłoszenia.

  Ocena merytoryczna odbywa się w ciągu maks. 45 dni po upłynięciu terminu składania wniosków. Osoby oceniające zobowiązują się do przestrzegania zasad bezstronności i poufności.

  Podczas spotkania KOP Przewodniczący losuje osoby oceniające poszczególne projekty.

  W przypadku, gdy rozbieżność punktowa między osobami oceniającymi dany wniosek wynosi min. 30 punktów lub gdy ogólna punktacja przyznana przez jednego z oceniających jest poniżej progu kwalifikującego do dofinansowania, zaś punktacja przyznana przez drugiego z oceniających jest powyżej progu kwalifikującego do dofinansowania (pod warunkiem, że w żadnej z kategorii B, C lub D obaj oceniający jednocześnie nie zdyskwalifikowali wniosku) wniosek podlega dodatkowej ocenie przez trzeciego oceniającego, wyznaczanego przez Przewodniczącego KOP.

  W takiej sytuacji ostateczną oceną wniosku jest ocena trzeciego oceniającego oraz tego z pierwotnych oceniających, którego ocena jest bliższa punktowo ocenie trzeciego oceniającego. W przypadku, gdy ocena trzeciego oceniającego jest punktowo jednakowo oddalona od ocen obu pierwotnych oceniających pod uwagę bierze się ocenę z większą liczbą punktów.

  Wybór wniosków

  Na podstawie rekomendacji KOP, wyboru wniosków dokonuje Międzyresortowy Zespół ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych (dalej: Międzyresortowy Zespół).

  Decyzja Międzyresortowego Zespołu jest ostateczna.

  Akceptację Międzyresortowego Zespołu mogą uzyskać jedynie wnioski, które otrzymały co najmniej 65 punktów oraz minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w kategorii B, C i D Arkusza Oceny Merytorycznej. Kolejność akceptacji wniosków do finansowania jest zgodna z liczbą punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej.

 5. Kryteria wyboru projektów

  Uwaga! W ramach naboru nr 2/2015 wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie.

  Kryteria formalne dla naboru wniosków są następujące:

  KRYTERIA OCENY FORMALNEJ NIEPODLEGAJĄCE TRYBOWI UZUPEŁNIEŃ

  1. Kryteria administracyjne
   1. Wniosek wpłynął do MSW w wyznaczonym terminie
   2. Wniosek został przygotowany na odpowiednim formularzu
  2. Kryteria kwalifikacji
   1. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu
   2. Czas realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy
   3. Data zakończenia projektu nie wykracza poza dopuszczalny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu

  KRYTERIA OCENY FORMALNEJ PODLEGAJĄCE PROCEDURZE UZUPEŁNIEŃ W TRYBIE 3 DNI ROBOCZYCH

  1. Złożono 2 wymagane oryginały wniosku w formie pisemnej (dokumentom nie brakuje żadnej ze stron)
  2. Złożono wszystkie wymagane załączniki w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (dokumentom nie brakuje żadnej ze stron)
  3. Złożono płytę CD/DVD zawierającą podpisane i parafowane skany wszystkich załączników i wniosku
  4. Wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji jest identyczna
  5. Pieczęci i podpisy osób upoważnionych pod wnioskiem i załącznikami
  6. Parafy na wszystkich stronach wniosku i załączników
  7. Poświadczono za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e wszystkie wymagane strony dokumentów (jeśli dotyczy)

  Kryteria merytoryczne dla naboru wniosków są następujące:

  1. Czy projekt jest zgodny z zakresem celu szczegółowego Programu Krajowego objętego konkursem? TAK/NIE
  2. Sytuacja i wymogi w Państwie Członkowskim
   1. Czy projekt jest spójny w zakresie opisu, harmonogramu i planu działań? – max 6 pkt.
   2. Czy Wnioskodawca przedstawił wyczerpujący opis projektu? – max 6 pkt.
   3. Czy i w jakim stopniu projekt przyczynia się do polepszenia sytuacji grupy docelowej? – max.12 pkt.
   4. Czy i w jakim stopniu projekt odpowiada na istniejące problemy? – max. 15 pkt.
   5. Czy i w jakim stopniu projekt bierze pod uwagę sytuację osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak: małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci, ofiary tortur lub gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej lub nadużyć w tym zakresie, ofiary handlu ludźmi oraz osoby potrzebujące natychmiastowej opieki i niezbędnego leczenia chorób? – max. 6 pkt.
  3. Efektywność kosztowa
   1. Czy i w jakim stopniu stosunek między szacowanymi kosztami a oczekiwanymi rezultatami jest zadowalający? – max 9 pkt.
   2. Czy i w jakim stopniu poszczególne wydatki są konieczne dla realizacji działań przewidzianych w projekcie? – max 9 pkt.
   3. Czy i w jakim stopniu projekt zawiera obiektywnie sprawdzalne i możliwe do osiągnięcia wskaźniki dla zakładanych celów? – max 7 pkt.
   4. Czy projekt spełnia kryterium trwałości rezultatów (czy rezultaty będą miały długofalowy wpływ na grupę docelową i/lub społeczeństwo przyjmujące)? – max 5 pkt.
  4. Doświadczenie, wiedza fachowa, wiarygodność i wkład finansowy wnioskodawcy i/partnera/ów
   1. Czy i na ile doświadczenie wnioskodawcy oraz partnerów w zarządzaniu projektami o tematyce odpowiadającej przedmiotowemu projektowi jest wystarczające? – max 3 pkt.
   2. Czy i na ile kompetencje merytoryczne wnioskodawcy oraz partnerów, a także zaproponowana kadra specjalistów zaangażowanych w projekt są wystarczające? – max 7 pkt.
   3. Czy i na ile zasoby techniczne i rzeczowe wnioskodawcy oraz partnerów umożliwiają realizację projektu? – max 3 pkt.
   4. Czy i w jakim stopniu źródła finansowania wnioskodawcy oraz partnerów zapewniają ciągłość realizacji projektu? – max 4 pkt.
  5. Analiza ryzyka
   1. Czy i na ile ryzyko związane z realizacją projektu zostało właściwie i trafnie zidentyfikowane? – max 2 pkt.
   2. Czy metoda zarządzania ryzykiem jest odpowiednia i wystarczająca? – max 1 pkt.
  6. Zapewnienie widoczności finansowania
   1. Czy i w jakim stopniu projekt przyczyni się do rozpowszechnienia informacji na temat FAMI? (W jaki sposób Wnioskodawca/partner zapewni prawidłową informację i promocję projektu) – max 2 pkt.
  7. Zakres, w jakim projekt uzupełnia inne działania finansowane z budżetu Unii Europejskiej lub stanowi część programów krajowych
   1. Czy i w jakim stopniu proponowane działania są kompatybilne z innymi działaniami na poziomie regionalnym, krajowym i/lub unijnym – max 3 pkt.

  Projekty, które uzyskają co najmniej 65 punktów na ocenie merytorycznej (w tym minimum 50% punktacji w ramach kategorii B, C i D) zostaną umieszczone na liście rankingowej. Projekty, które ze względu na niewystarczającą ilość środków nie uzyskały dofinansowania, będą umieszczone na liście rezerwowej.

  Karty oceny formalnej i merytorycznej zawierające kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

  Ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Międzyresortowy Zespół.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 29 kwietnia 2015 r. do dnia 19 czerwca 2015 r., do godz. 16.00.

2 oryginały wniosku w języku polskim wraz z 2 egzemplarzami załączników (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy) oraz skanami wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania) lub osobiście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich

ul. Batorego 5

02-591 Warszawa

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr 2/2015 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
 • pełna nazwa Wnioskodawcy
 • adres Wnioskodawcy
 • tytuł projektu

Termin dostarczenia wniosku nie może być późniejszy niż 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zakończenia naboru. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Korespondencja w sprawie złożonych wniosków przekazywana jest wnioskodawcy przez DWMIFE MSW faksem lub pocztą elektroniczną – zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym. Termin niesienia pisma liczony jest od terminu przekazania wnioskodawcy informacji faksem (data liczona od potwierdzenia przesłania faksu) lub terminu przesłania wiadomości pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 8748