Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą mogę być wnioskodawcą w tym konkursie? Mogłabym zaproponować partnerstwo Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego a także Małopolskiemu Kuratorium Oświaty – z obydwiema placówkami współpracuję w tej chwili.

  Osoby fizyczne oraz osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą nie są uprawnione do udziału w obecnie ogłoszonych konkursach.

 2. Czy fakt, że w tej chwili mam zawieszoną działalność jest jakąś przeszkodą? (po urlopie macierzyńskim mam za mało zleceń by opłacało mi się wznowić działalność – składka ZUS wynosi ponad 1000zł, więc pracuję w szkole językowej, w której mam podpisaną umowę zlecenie)

  Zawieszona działalność gospodarcza może znacząco utrudnić realizację projektu. Rekomendowane jest prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej.

 3. Czy fakt, że niedawno skończył mi się urlop macierzyński byłby jakimś atutem – wracam do pracy i jednocześnie wychowuję dwójkę dzieci - próbuję pogodzić biznes i życie rodzinne. Czy taka postawa byłaby atutem w moim wniosku?

  Niestety, w procedurze nie są przewidziane takie przywileje. Przedstawione kryterium nie podlega ocenie.

 4. Czy mogłabym jednocześnie być kierownikiem projektu, uczyć polskiego, prowadzić konsultacje i wykonywać inne działania w ramach projektu? Czy mogłabym wspomaganie w zarządzaniu projektem i księgowość zlecić firmie zewnętrznej – sprawy finansowe i dokumentacja mnie przerażają. 

  Jest to możliwe, aczkolwiek trudne do wykonania w przypadku zawieszonej działalności. Ponadto liczba godzin kwalifikowalnych do pracy w projektach ograniczona jest do 240 godzin miesięcznie. Zlecenie podwykonawstwa w zakresie zarządzania projektem i księgowości jest możliwe. Szczegółowe informacje znajdzie Pani w podręczniku dla beneficjenta.

 5. Niestety nie mam żadnego doświadczenia w projektach finansowanych przez UE (ale mam doświadczenie na polu nauczania języka polskiego uczniów cudzoziemskich w Krakowie i na bieżąco zajmuję się diagnozą potrzeb tej grupy uczniów). Czy ze względu na ten brak doświadczenia powinnam wesprzeć się dużymi jednostkami: UJ, Kuratorium, itd.? Czy lepiej zaplanować mały projekt dotyczący tylko udzielania lekcji języka polskiego, który mogłabym realizować samodzielnie?

  Brak doświadczenia w realizacji projektów finansowanych przez UE może znacząco utrudnić wdrażanie planowanego przedsięwzięcia. Partnerstwo dużych instytucji może być pomocne, jednak należy dokładnie przeanalizować zakres partnerstwa. Nie możemy Pani skutecznie doradzić, jaki rodzaj projektu powinna Pani zaplanować.

 6. Jeśli planuję koszt projektu na 100 000 zł (na 24 miesiące), czy powinnam mieć 25 000 wkładu własnego? Czy ta suma może być podzielona także na moich partnerów: Kuratorium, UJ, ewentualnie Urząd Miasta (z nimi też współpracowałam)? Niestety nie mam takiej gotówki. Jak z tego wybrnąć?

  Tak, należy posiadać 25% wkładu własnego. Jeżeli startuje się jako lider konsorcjum, partnerzy będą mogli wnieść wkład pieniężny. Wszystko zależy od kształtu zawartego przez strony porozumienia partnerskiego i deklaracji partnera.

 7. Proszę o potwierdzenie, czy niepubliczna szkoła wyższa może być wnioskodawcą (beneficjentem) projektu? Nasza uczelnia znajduje się w czołówce wśród Polskich uczelni jeśli chodzi o udział studentów z innych krajów i w związku z tym mamy wiele pilnych potrzeb w obszarze wspierania tych studentów.

  Niepubliczna szkoła wyższa może być wnioskodawcą projektu.

 8. Jak należy rozumieć wkład niepieniężny? Czy koszt sal wynajmowanych przez wnioskodawcę (beneficjenta) w celu realizacji projektu (np. warsztaty, spotkania, doradztwo), będzie wkładem pieniężnym czy niepieniężnym? W naszej ocenie, jest to wkład pieniężny, gdy z tytułu wynajmu dochodzi do wydatkowania środków pieniężnych z konta beneficjenta na rachunek wynajmującego sale.

  Koszt wynajmu sal można uwzględnić w budżecie projektu, jako wydatek, który będzie kwalifikowany w ramach projektu (nie będzie uznawany za wkład własny). Wydatkiem niepieniężnym byłby wolontariat.​

 9. W podręczniku możemy przeczytać w sekcji 2.4, że Wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu, aby mogły być uznane za wydatki kwalifikowalne, winny mieć formę pieniężną.
  Czyli opłacenie sal, tak jak w przykładzie, który Państwu przesłałem, jest wydatkiem pieniężnym, następuje rozchód w znaczeniu kasowym (bo jest to de facto zakup sal a nie np. udostępnienie).
  Dlaczego zatem opłacenie sal nie może być wkładem? (czym różni się to od innych wydatków pieniężnych?)
  Jeśli sale nie mogą być wkładem pieniężnym, co nim może być? Zaznaczam, że chodzi mi o wkład pieniężny a nie niepieniężny (w przypadku niepieniężnego, zgodnie z podręcznikiem dopuszczalny jest wyłącznie wolontariat).

  Wkładem pieniężnym są środki finansowe, które przeznacza Pan na pokrycie wydatków związanych z projektem. Powinny stanowić wydatek faktycznie poniesiony, zgodnie z Punktem 2.4 Podręcznika dla Beneficjentów.

 10. Gdzie można znaleźć wskaźniki obowiązkowe dla poszczególnych celów programu? Znalazłam tylko projekt Programu Krajowego FAMI z połowy 2014r. z propozycjami takich wskaźników 

  Pod następującym linkiem znajduje się projekt Programu Krajowego zawierającego wskaźniki, jest to wersja z 30 stycznia br.

  http://fundusze.msw.gov.pl/ue/aktualnosci/12249,Projekt-Programu-Krajowego-FAMI-przekazany-do-akceptacji-Komisji-Europejskiej.html
 11. Czy jest ograniczenie ilości projektów, o dofinansowanie których może ubiegać się organizacja? Jeśli tak to jakie?

  Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu nr 2/2015 organizacja jako lider może złożyć jedynie dwa wnioski.

 12. Czy jest ograniczenie ilości projektów, w których organizacja może być partnerem? Jeśli tak to jakie?

  Nie ma takiego ograniczenia w przypadku udziału jako partner w projektach innych wnioskodawców. Brane pod uwagę w takim wypadku powinno być posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych realnie umożliwiających uczestnictwo w projektach.

 13. Czy jeden projekt (składany wniosek) możne obejmować działania z 2 obszarów skierowane do dwóch różnych grup 4. Preintegracja (Azyl) skierowane do osób wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy oraz zakresu: 1. Bezpośrednie wsparcie imigrantów oraz wprowadzenie w społeczeństwo polskie (Integracja/Legalna migracja) skierowane do pozostałych cudzoziemców i cudzoziemek?

  Tak, jeden projekt może objąć 2 obszary. Niemniej należy pamiętać o wskazaniu we wniosku aplikacyjnym właściwych obszarów i odpowiednim przygotowaniu załączników.

 14. Pracujemy nad przygotowaniem projektu szkoleniowego w partnerstwie z Policją oraz Państwową Inspekcją Pracy. Rozważamy także możliwość przyłączenia się do projektu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest jednostką sektora finansów publicznych oraz posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych.
  Z przepisów wynika, że pjb mogą łączyć się w partnerstwa, jednakże KUL wykonywałby swoje zadania związane z przygotowaniem i prowadzeniem studiów podyplomowych oraz wykładów w trakcie szkoleń w Lubaniu za wynagrodzenie. Najbezpieczniej jest oczywiście przewidzieć przetarg w projekcie na wyłonienie uczelni wyższej, tylko czy w tym przypadku jest on obligatoryjny?

  Na podstawie zawartych w pytaniu informacji należy przypuszczać, że KUL pełniłby raczej rolę podwykonawcy, a nie partnera. Dlatego partnerstwo pomiędzy SG a KUL, w którym wykładowcy KUL mieliby otrzymywać wynagrodzenie nie wchodzi w rachubę. Gdyby wykładowcy KUL wykonywali swoje zadania bezpłatnie – to owszem. W innym przypadku konieczne jest zastosowanie ustawy PZP. Natomiast partnerstwo SG – Policja i PIP wydaje się zasadne, ponieważ każdy z partnerów wnosi coś do projektu (rozumiem, ze wykładowcom nie płaci się).

 15. Czy przygotowanie materiałów wspierających naukę polskiego możemy realizować w działaniu nr 2 czyli kursy języka czy w działaniu ogólne wsparcie migrantów.

  Materiały wspierające naukę języka polskiego mogą zostać ujęte w działaniu nr 2.

 16. Czy jest jakieś ograniczenie w liczbie składanych wniosków? A jeśli odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca i jeśli jest takie ograniczenie to czy odnosi się do poszczególnych działań – np. można złożyć 2 wnioski na kursy języka, 2 wnioski na preintegrację, 2 wnioski na ogólne działania na rzecz imigrantów?

  Zgodnie z ogłoszeniem dotyczącym naboru nr 2/2015, wnioskodawca może złożyć 2 wnioski jako lider. Organizacja może także uczestniczyć w projektach innych wnioskodawców jako partner, jeżeli posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych realnie umożliwia taką formę uczestnictwa w projektach.

 17. Reprezentuję kancelarię prawną z Olsztyna i chciałabym upewnić się czy o dofinansowanie wniosków w ramach konkursu z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (cel szczegółowy pomoc prawna) mogą ubiegać się kancelarie prawne oferujące m.in. pomoc prawną dla cudzoziemców, czy też mogą to być tylko instytucje publiczne i organizacje pozarządowe?

  Kancelarie prawne również mogą uczestniczyć w ogłoszonym naborze nr 1/2015 (pomoc prawna).

 18. Chciałam się dopytać o liczbę wniosków, które może zgłosić organizacja w konkursie grantowym w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – 2/2015 (integracja). Według wytycznych w ramach naboru nr 2/2015 wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie. Czy oznacza to, że organizacja może złożyć tylko 2 wnioski jako Lider, a jako partner może wystąpić w kilku wnioskach? Będziemy bardzo wdzięczni za wyjaśnienie.

  Tak, organizacja jako lider może złożyć jedynie dwa wnioski. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka organizacja była partnerem w innych projektach. Warunkiem partnerstwa w takim wypadku jest posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych realnie umożliwiające uczestnictwo w projektach.

 19. Czy w ramach działania wsparcie na rynku pracy kwalifikowanym kosztem będzie wypłacanie stypendium/wsparcia finansowego dla beneficjentów odbywających staż zawodowy w ramach projektu? Np. 10 beneficjentów kończy dany kurs zawodowy, po kursie zostaje im zorganizowany staż w firmach, który trwa 3 miesiące, np.: 10 os. x 3 m-c x 1000 zł?

  Wsparcie dla beneficjentów odbywających staże zawodowe w ramach działania wsparcie na rynku pracy będzie kwalifikowane. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w ramach tego działania nie będą kwalifikowalne szkolenia zawodowe.

 20. Mam także pytanie dotyczące działania Bezpośrednie wsparcie imigrantów oraz wprowadzenie w społeczeństwo polskie – czy tu mogą być kwalifikowane działania wspierające partycypację imigrantów w życiu publicznym?

  Działania wspierające partycypację imigrantów w życiu publicznym w działaniu Bezpośrednie wsparcie imigrantów oraz wprowadzenie w społeczeństwo polskie będą kwalifikowalne, zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 21. Na stronie 69 Podręcznika Beneficjenta Funduszu Migracji, Azylu i Integracji znajduje się odwołanie do punktu 1.1.:
  Kwalifikowalność kosztów ponoszonych w projekcie uwarunkowana jest ich związkiem z odpowiednią grupą docelową. Beneficjenci muszą zatem weryfikować przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej wskazanej w pkt. 1.1.
  (który nie występuje w tym że dokumencie)
  W podręczniku tej informacji brakuje. W związku z tym pytanie: jaka jest grupa docelowa Funduszu i gdzie znaleźć oficjalną informację na ten temat?

  Uprzejmie dziękujemy za zwrócenie uwagi na tę omyłkę. Podręcznik jest w fazie uzupełnień i każda informacja jest dla nas istotna.

  Grupy docelowe są zbliżone do tych, które obowiązywały w Funduszach Programu Ogólnego SOLID.

  1. Dla Celu szczegółowego Azyl do grupy docelowej należą:
   1. osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
   2. osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, o których mowa w lit. a), które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji;
   3. osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
   4. osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.
  2.  Dla Celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja do grupy docelowej należą:
   1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami):
    • na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25;
    • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 98), pobyt stały (art. 195) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211);
    • na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5);
    • na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
   2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1.
   3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
    • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);
    • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);
    • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
    • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25;
    • złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 14). 
   4. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.
    UWAGA: wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
   5. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.
    Z ww. należy wyłączyć osoby będące grupą docelową Celu Szczegółowego Azyl w Programie Krajowym FAMI.
  3. Dla Celu szczegółowego Powroty do grupy docelowej należą:
   1. obywatele państw trzecich, którzy nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie swojego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, legalny pobyt lub przyznanie ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim i którzy mogą zdecydować się na dobrowolny powrót;
   2. obywatele państw trzecich korzystający z prawa pobytu czasowego, legalnego pobytu lub ochrony międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE lub objęci ochroną tymczasową w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w państwie członkowskim, którzy zdecydowali się na dobrowolny powrót;
   3. obywatele państw trzecich znajdujący w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie, w tym obywatele państw trzecich, których termin wydalenia został przesunięty zgodnie z art. 9 i art. 14 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE.

  Informacja ta zostanie zamieszczona w ostatecznej wersji Podręcznika dla beneficjentów.

 22. Proszę o informację jakie podmioty są uprawnione do składania wniosków w ramach konkursu NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NR 2/2015 NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW.

  Wnioski mogą składać wszelkie organizacje/instytucje, których zakres działania obejmuje działania wskazane w ogłoszeniach o naborach wniosków w ramach FAMI. Z grona wnioskodawców należy wykluczyć wyłącznie osoby fizyczne oraz osoby prowadzące INDYWIDUALNĄ działalność gospodarczą.

 23. Czy zostały określone wskaźniki dla tego typu projektów, które wnioskodawca powinien osiągnąć poprzez realizację projektu.

  Lista wskaźników obowiązkowych dla naborów 1/2015 oraz 2/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji została opublikowana na stronie interentowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w dziale poświęconym naborom projektów w ramach FAMI (przejdź do listy wskaźników obowiązkowych dla naborów 1/2015 oraz 2/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji).

 24. Czy faktycznie w ramach celu Preintegracja (Azyl) można przewidzieć działania na rzecz środków alternatywnych względem detencji – ustanawianie, opracowywanie, rozwijanie oraz monitorowanie skuteczności takich środków? Jeśli tak, byłabym wdzięczna za informację, czy działania te muszą być skierowane tylko wobec osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy czy mogą też obejmować innych cudzoziemców wobec których zastosowano lub można by zastosować alternatywy?

  Możliwe alternatywne środki względem detencji są określone w ustawie o cudzoziemcach, zatem nie można ich już ustanowić czy też opracować. O przyznaniu tych środków decyduje Straż Graniczna.

  Organizacje pozarządowe mogą organizować placówki czy miejsca zamieszkania, do których mogą być kierowani cudzoziemcy lub też pomagać cudzoziemcom w spełnieniu warunków przyznania środków alternatywnych względem detencji.

  Działania dotyczące środków alternatywnych zgodnie z zakresem naboru 2/2015 mogą obejmować tylko grupę docelową celu Azyl.

 25. Czy działania na rzecz środków alternatywnych względem detencji – ustanawianie, opracowywanie, rozwijanie oraz monitorowanie skuteczności takich środków obejmują także badanie prawne i społeczne stosowania tych środków i publikację raportu w tym zakresie? Czy takie działania wchodzą w zakres obecnego naboru?

  Tak, w ramach naboru jest możliwe badanie prawne i społeczne stosowania środków alternatywnych i publikacja raportu w tym zakresie.

 26. JAKĄ LICZBĘ WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI 2/2015 (INTEGRACJA) może złożyć jedna organizacja pozarządowa?
  Czy wnioski składane samodzielnie liczone są oddzielnie od wniosków składanych w partnerstwie z inną organizacją?
  Czy jest możliwe złożenie 2 wniosków samodzielnie oraz jednego w partnerstwie?
  Czy wniosek W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI 1/2015 (POMOC PRAWNA) jest liczony jako oddzielny, tzn. można go złożyć niezależnie od liczby wniosków 2/215 (integracja)?

  Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o konkursie nr 2/2015, jedna organizacja może być wnioskodawcą maksymalnie dwóch projektów. Jednocześnie ten sam wnioskodawca może być Partnerem w innych składanych wnioskach. Nabór 1/2015 jest natomiast oddzielnym naborem i nie obowiązują w nim powyższe ograniczenia. W związku z tym projekty tam zgłoszone liczone są niezależnie.

 27. Jak prawidłowo powinniśmy rozdzielać fundusze na finansowanie lokalu?
  Jeśli chcemy złożyć 2 bądź 3 wnioski (dotyczące wykonywania pracy w tym samym lokalu), czy powinnyśmy koszt opłat podzielić na wszystkie projekty?
  Np. wynajem pokoju przeznaczonego na koordynację projektu (koszty pośrednie) kosztuje 100 zł/m–c. W momencie, gdy organizacja składa 2 wnioski, powinna wpisać 50 zł w każdym z projektów.
  Jeśli składamy wnioski na integrację oraz pomoc prawną, czy należy rozbić finansowanie lokalu pomiędzy wszystkie te wnioski?

  Tak, może tak być podzielony koszt jeśli wnioskodawca przyjmie założenie, że w przypadku ponoszenia kosztów wspólnych dla działań obejmujących dwie grupy docelowe z dwóch celów szczegółowych koszty wspólne dzielone są w proporcji 50% do 50%. Wnioskodawca może też przyjąć inną kalkulację podziału tego wspólnego kosztu, np. podzielić go proporcjonalnie do nakładów finansowych dotyczących działań dedykowanych poszczególnym grupom docelowym w ramach kilku celów szczegółowych. Przykład: Jeśli koszt projektu dot. pomocy prawnej wynosi 500 000 zł (bez uwzględnienia kosztów wspólnych typu wynajem sali, itp.), a koszt projektu dot. naboru nr 2/2015 dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja wynosi 1 000 000 zł (również z wyłączeniem kosztów wspólnych dla obu projektów), to koszty wspólne wynoszące np. 200 000 tysięcy możemy podzielić następująco: 1/3 do projektu pierwszego a 2/3 do projektu drugiego. Będą mogli państwo rozbić koszt pomiędzy projekty realizowane z różnych naborów.

 28. Czy w ramach projektu 2/2015 (integracja) możemy drukować:
  • ulotki/materiały informacyjne/promocyjne dotyczące ogólnej informacji o naszej organizacji,

   Nie należy zamieszczać informacji niezwiązanych z projektem w ulotkach, których koszt umieszczony jest w kosztach bezpośrednich. Tutaj powinny być tylko informacje związane z działaniami projektowymi. Informacja o organizacji ma charakter pośredni względem projektu. Materiały informacyjne w Kategorii H powinny być bezpośrednio związane z realizacją projektu. Dodatkowe informacje dotyczące ogólnie organizacji/instytucji są dopuszczalne, jednak ulotka powinna w głównym swoim zakresie informować o wsparciu dla migrantów w danym projekcie.

   Ulotki/materiały informacyjne/promocyjne dotyczą bezpośrednio projektu i muszą być z nim związane. Jakakolwiek informacja dotycząca samej organizacji może być jedynie elementem przygotowanego materiału. Informatory dla migrantów mogą być elementem projektu, niemniej muszą zawierać informację o projekcie, w ramach którego zostały przygotowane.

  • ulotki/materiały informacyjne/promocyjne zapraszające na konkretne spotkanie/warsztaty organizowane w ramach projektu,

   Tak, takie wydatki są kwalifikowalne w Kategorii H.

  • informatory dla imigrantów wydawane w ramach jednego z działań?

   Tak, jest to wydatek kwalifikowalny w Kategorii H.

 29. Czy w budżecie w kategorii inne koszty bezpośrednie jako wsparcie członków grupy docelowej którego nie można zakwalifikować do innych kategorii (Podręcznik dla beneficjenta projektu, s. 52) możliwe jest wpisanie świadczeń z pomocy społecznej przekazywanych osobom objętym ochroną międzynarodową w ramach indywidualnego programu integracyjnego? Czy środki wydatkowane na ten cel mogą stanowić wkład własny w projekcie? Środki takie nasza jednostka otrzymuje od wojewody.

  Nie ma przeciwwskazań aby środki dotyczące świadczeń z pomocy społecznej przekazywane osobom objętym ochroną międzynarodową w ramach indywidualnego programu integracyjnego stanowiły wkład własny do projektu. Mogą one zostać wpisane w Kategorii „inne koszty bezpośrednie”. Wkład własny do projektu może zapewniać także wojewoda.

 30. Czy w kadrze projektu mogą być wykazani pracownicy socjalni jednostki świadczący pracę socjalną na rzecz uczestników projektu zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej? Czy środki własne JST wydatkowane na ten cel mogą stanowić wkład własny w projekcie?
  Bardzo bylibyśmy wdzięczni za możliwie szybka informację na w/w pytania.

  Tak, w kadrze projektu mogą być wykazani pracownicy socjalni jednostki świadczący pracę socjalną na rzecz uczestników projektu zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Środki własne JST wydatkowane na ten cel mogą stanowić wkład własny w projekcie.

 31. Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, stanowiący załącznik do ogłoszenia o konkursie nr 2/2015, zamieszczony na Państwa stronie, jest PROJEKTEM. Czy jest to obowiązujący dokument? Z naszego doświadczenia wynika, iż dokumenty/wytyczne obowiązujące dla aplikujących są zwykle podpisane przez osoby upoważnione (np. Ministra).

  Projekt Podręcznika dla Beneficjenta jest jedynie dokumentem roboczym, którym można się wspierać przy tworzeniu wniosku.

  Ostateczna wersja Podręcznika będzie załącznikiem do Umowy podpisywanej z wnioskodawcami, którzy uzyskają wsparcie z Funduszu.

 32. Czy osoba zatrudniona u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę może zostać oddelegowana w całości lub część etatu, jeśli tak czy zobowiązana jest do prowadzenia karty czasu pracy? W myśl powyższego czy jej wynagrodzenie może być wówczas kwalifikowalne z Funduszu?

  Tak, możliwe jest oddelegowanie osoby zatrudnionej u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w całości lub na część etatu do projektu. Jeżeli osoba jest oddelegowana w całości, wówczas nie jest konieczne prowadzenie kart czasu pracy.

  Natomiast, jeżeli dana osoba jest oddelegowana tylko w części swoich obowiązków, wtedy powinna ona sporządzać karty czasu pracy.

  Odpowiednie zapisy znajdują się w Podręczniku dla Beneficjentów.

 33. Czy personel zatrudniony u Wnioskodawcy pobierający dodatek za realizację dodatkowych zadań na rzecz projektu zobowiązany jest prowadzić karty czasu pracy?

  Z pytania wynika, że chodzi o sytuację, gdy w decyzji o przyznaniu dodatku jest napisane, że przyznaje się dodatek, który dotyczy tylko zadań do projektu i następnie tylko ten dodatek będzie rozliczany w projekcie. Nie ma wtedy konieczności prowadzenia kart czasu pracy.

 34. Czy wynagrodzenie z tytułu opracowania przez osobę artykułu, publikacji można wpisać w koszty bezpośrednie? a wydruk powyższego należy uznać jako koszty pośrednie?

  W przypadku, gdy artykuł czy też publikacja służą ogólnej promocji projektu jako takiego, wówczas takie koszty to koszty pośrednie – zarówno opracowanie artykułu i publikacji, jak również koszt ich druku należy przypisać do kosztów pośrednich.

  Jeżeli jednak artykuł lub publikacja są elementem działania projektowego (np. artykuł ma na celu poinformowanie cudzoziemców o ich prawach lub jest to ogłoszenie rekrutacyjne) wówczas zarówno koszt przygotowania takiego artykułu lub publikacji, jak i koszt druku będą kosztami bezpośrednimi w Kategorii Informacje, publikacje i promocja.

 35. Czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest podmiotem kwalifikowanym do składania wniosku w tym konkursie?

  Tak, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie są uprawnione do udziału w konkursach organizowanych w ramach FAMI.

 36. Czy na etapie aplikacji wniosku musi być wyszczególniona ilość planowanych godzin wolontariatu wraz z danymi personalnymi tych osób? Czy też wskazujemy te osoby z pełnymi danymi podczas rozliczania ich pracy?

  Na etapie aplikowania wymagane jest wyszczególnienie liczby godzin pracy wolontariuszy w celu prawidłowego obliczenia wysokości budżetu projektu.

  Danych personalnych wolontariuszy nie trzeba wykorzystywać na tym etapie.

 37. W p.4. Preintegracja (Azyl) pojawia się sformułowanie – Działania informacyjne skierowane do lokalnych społeczności. Czy mogliby doprecyzować Państwo to zdanie? Czy chodzi ogólnie o społeczeństwo przyjmujące i np. ogólnokrajową kampanię społeczną/działania informacyjne czy społeczność mieszkającą np. blisko ośrodka dla uchodźców, np. w dzielnicy Targówek?

  Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego będą objęte oddzielnym konkursem.  W obecnym konkursie można uwzględnić działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego jeżeli uzupełniają podstawowe działania w projekcie, skierowane do imigrantów.

 38. Czy partnerem (bezkosztowym) może być np. uczelnia wyższa (projekt skierowany to studentów zagranicznych) lub departament jednego z ministerstw? W tym wypadku partner nie otrzymuje żadnych środków, nie zapewnia też wkładu finansowego.

  Tak, instytucje takie jak szkoły wyższe czy urzędy mogą być bezkosztowymi partnerami projektu.

 39. Czy w przypadku projektów dotyczących wsparcia na rynku pracy możemy organizować również szkolenia dla pracodawców polskich lub wydawać broszury dla tej grupy (np. procedura zatrudnienia cudzoziemca)? 

  Jak w odpowiedzi nr 37, działania szkoleniowe dla pracodawców objęte będą oddzielnym konkursem. Natomiast wydanie broszur skierowanych do tej grupy może być dopuszczalne.

 40. Pakiet powitalny dla małoletnich cudzoziemców rozdawany w Placówkach SG przyjmujących wnioski uchodźcze do jakiego działania należy zaliczyć?

  W naborze nr 2/2015 zakres nr 4 Preintegracja może zostać złożony wniosek obejmujący Pakiet powitalny dla małoletnich cudzoziemców rozdawany w Placówkach SG przyjmujących wnioski uchodźcze. Zakres ten zorientowany jest ściśle na świadczenie usług cudzoziemcom ubiegającym się o objęcie ochroną międzynarodową.

 41. W jaki sposób obliczyć czas pracy na potrzeby projektu osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, a przebywającej w podróżysłużbowej (delegacji). Czy ilość godzin przebywania w podróży (od momentu wyjazdu do momentu powrotu), to ilość godzin pracy na rzecz projektu? Czy sugerowany będzie inny sposób wyliczenia?

  Co do zasady podróży nie wlicza się do czasu wykonywania danego zlecenia, a więc tym samym nie uznaje się jej za czas poświęcony na rzecz projektu.

 42. W definicji grup docelowych, jakie przesłali Państwo do jednej z organizacji nie widnieje pozycja społeczeństwo przyjmujące – jako jedna z grup docelowych działań projektowych.

  Jeśli Wnioskodawca chciałby zaproponować w działaniach projektowych organizację warsztatów edukacyjnych z wielokulturowości dla nauczycieli liceów i gimnazjów, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, to czy będzie to koszt kwalifikowalny? Będzie to działanie do społeczeństwa przyjmującego, mające na celu osiągnięcie długofalowego efektu w rozwiązywaniu konfliktów na tle rasowym, których ofiarami są uczniowie cudzoziemscy.

  Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego będą objęte oddzielnym konkursem.  W obecnym konkursie można uwzględnić działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego jeżeli uzupełniają podstawowe działania w projekcie, skierowane do imigrantów. 

 43. Czy zostały gdzieś zamieszczone wskaźniki obowiązkowe? Czy może została zamieszczona definicja beneficjentów w ramach tego naboru?

  Lista wskaźników obowiązkowych zamieszczona jest na stronie www.fundusze.msw.gov.pl.

 44. Czy osoby przyjeżdżające z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu na studia do Polski mogą być adresatami wsparcia?

  Tak, osoby przyjeżdzające na studia mogą być grupą docelową Funduszu.

 45. Czy wiza wydana na 365 dni pozostaje wymaganym warunkiem przyjęcia do wsparcia, jeśli nie, to czy jest określony minimalny okres na który wiza powinna być wydana? (Co w przypadku osoby, która otrzymała wizę na 2 lub 3 miesiące i musi wrócić do swojego kraju, aby wyrobić nową wizę?)

  Tak, taka wiza uprawnia do skorzystania z dofinansowania w ramach FAMI. Proszę zwrócić uwagę, że katalog beneficjentów funduszu został znacznie poszerzony – niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej w pytaniach i odpowiedziach.

 46. Czy znany jest przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu? Pytanie dotyczy możliwości rozpoczęcia projektu i związanej z tym konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych, zapytań ofertowych, rozeznania rynku, po podpisaniu umowy. Chodzi o sytuację kiedy działania mogą być wdrażane dopiero po uzyskaniu finansowania?

  Wydatki będą kwalifikowalne od 1 lipca 2015 r. Organ Odpowiedzialny planuje ogłoszenie listy rankingowej na przełomie lipca/sierpnia. Przewiduje się, że pierwsze umowy z Beneficjentami będą mogły być zawarte na przełomie sierpnia/września (dokładny termin zawarcia umowy zależy m.in. od liczby uwag po ocenie merytorycznej i czasu trwania negocjacji z Beneficjentem ostatecznego kształtu wniosku). Pierwsze zaliczki/ refundacje będą mogły być wypłacane na przełomie września/października. Beneficjent ma prawo, na własne ryzyko, rozpocząć działania projektowe, w tym procedury przetargowe jeszcze przed podpisaniem umowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku dla Beneficjenta. Mogą to być zarówno działania bezkosztowe, jak i kosztowe. Za działania kosztowe zrealizowane przed podpisaniem umowy Beneficjent otrzyma ich refundację. Warunkiem otrzymania refundacji jest złożenie raportu wstępnego, który musi być zaakceptowany przez Organ Delegowany.

 47. Chciałbym doprecyzować kwestię grupy docelowej dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja w kontekście wymogu posiadania perspektywy/przebywania na terytorium RP przez okres co najmniej 12 miesięcy. Mianowicie w poprzednim podręczniku (dotyczącym EFI) wskazywano na wymóg posiadania np. perspektywy zamieszkiwania w Polsce przez okres co najmniej 12 miesięcy czy dokumentu pozwalającego na co najmniej 12-to miesięczny pobyt w Polsce. W odpowiedzi na pytanie nr 21 opublikowane na Państwa stronie (odnosząc się do nowego konkursu FAMI), określając grupę docelową dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja nie został wskazany taki wymóg.
  Czy w związku z tym osoba posiadająca perspektywę pobytu krótszą niż 12 miesięcy może być beneficjentem projektu?

  Tak, zakres grupy docelowej został w tym zakresie rozszerzony. Wspomniane w pytaniu ograniczenie nie obowiązuje w naborze ogłoszonym w ramach FAMI.

 48. Planujemy złożyć projekt  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (konkurs 2/2015) i w związku z tym chcielibyśmy rozwiać wątpliwości dotyczące potencjalnej grupy docelowej. W Pytaniach i odpowiedziach na temat tego konkursu napisaliście Państwo, kto do tej grupy należy. Definicja ta pozawala objąć wsparciem osoby spoza UE, które są cudzoziemcami (dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja)?

  Tak. Jest to zgodne z zapisem pkt. II, ppkt. 1 dotyczącego grup docelowych.

 49. Wystarczy wiza ważna na minimum rok?

  Tak. Niemniej jednak grupa docelowa jest szersza, dlatego też prosimy zapoznać się z całym zakresem pkt.II, gdyż zawiera on dokładną informację w tym zakresie.

 50. O jaki dokładnie wniosek chodzi w pkt. II, ppkt. 3 (Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony…), gdyż z naszych doświadczeń wynika, że wniosek składany jest po polsku, ma dużo stron i jest składany w 3 kopiach. Można dostać potwierdzenie złożenia wniosku, ale nie jest to automatyczne.

  W przytoczonym punkcie zawarta jest informacja dotycząca rodzaju dokumentu jaki powinien posiadać cudzoziemiec, aby należeć do grupy docelowej i na tej podstawie móc uzyskać wsparcie Funduszu. Rodzaje wniosków wymienione są enumeratywnie.

 51. Co należy rozumieć przez pojęcie beneficjenta ostatecznego projektu?

  Beneficjentem ostatecznym projektu jest ostateczny odbiorca pomocy lub usług świadczonych w ramach projektu.

 52. Czy ostatecznym beneficjentem projektu może być obywatel RP?

  Definicja grup docelowych znajduje się w Pytaniach i Odpowiedziach dotyczących ogłoszonych naborów na stronie www.fundusze.msw.gov.pl.

  Ponadto, działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego mogą być realizowane, lecz w obecnie ogłoszonych naborach mogą mieć jedynie charakter uzupełniający do działań skierowanych do cudzoziemców. Nabór dotyczący działań systemowych, których beneficjentem w szerszym zakresie będzie mogło być społeczeństwo przyjmujące, ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

 53. Czy działania projektowe muszą być skierowane do zidentyfikowanych osób, czy też mogą być skierowane do danej zbiorowości (osób anonimowych)?

  Działania będą mogły być skierowane do ogółu społeczeństwa przyjmującego.

 54. W przypadku, jeśli działania skierowane do danej zbiorowości (np. kampanie informacyjne, dystrybucja materiałów informacyjnych) są kwalifikowalne, w jaki sposób następuje weryfikacja i potwierdzenie przynależności do grupy docelowej (wątpliwości odnośnie zapisów Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FAMI: vide 5.1, s. 69: Wymagane jest zbieranie informacji nt. beneficjentów ostatecznych zawierających, co najmniej: imię, nazwisko, kraj pochodzenia…. oraz jego podpis oraz vide s. 16: działania ukierunkowane na obywateli państw trzecich, którzy stosują się do szczegółowych środków lub warunków poprzedzających wyjazd określonych w prawie krajowym (…) w tym dotyczące zdolności do integracji (…) W tym kontekście FAMI wspiera w szczególności (…) pakiety informacyjne i kampanie na rzecz zwiększania świadomości i promowania dialogu międzykulturowego, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych…)

  W przypadku realizacji projektu np. kampanii informacyjnej, który skierowany byłby do ogółu społeczeństwa, niemożliwym będzie zbieranie danych osobowych od niezidentyfikowanych odbiorców. Należałoby wtedy dobrać wskaźniki, które byłyby mierzalne.

 55. W podręczniku beneficjenta na stronie 46 jest zapis dotyczący kategorii 3.6 Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne):
  Przykładowe wydatki kwalifikowalne: drobne prace modernizacyjne lub remontowe w nieruchomości, którą dysponuje Beneficjent i które są konieczne do realizacji projektu oraz w sposób oczywisty prace te są związane z celami projektu.
  W planowanym projekcie, tak jak w poprzednio realizowanych projektach, ze względu na ograniczanie kosztów korzystamy z własnej sali konferencyjno/wykładowej. Jednak zarówno sala, jak i prowadzący do niej korytarz, a przede wszystkim toaleta pozostawiają jednak sporo do życzenia, jeśli chodzi o ich standard. Niestety fundacja nie dysponuje środkami na remont z własnych środków. W jakim zakresie moglibyśmy zaplanować remont tych pomieszczeń? Jakiego rzędu kwotę możemy przeznaczyć na remont?
  W przypadku Sali konferencyjnej i korytarza zakres remontu mógłby objąć:
  • Wymiana wykładziny
  • Malowanie ścian

  W przypadku toalety, z której korzystają beneficjenci szkoleń, czy możliwy byłby remont obejmujący:

  • Wymianę sanitariatów – 2 szt.
  • Wymiana umywalki – 1 szt.
  • Wymiana elektryki
  • Położenie nowej glazury, na ścianach i podłodze.

  Czy mógłbym prosić o określenie kwoty, zakresu prac jakie mogą zostać objęte kosztem w ramach funduszu FAMI?

  Opisane w pytaniu prace wydają się uzasadnione. Ich koszt w projekcie nie powinien przekroczyć 20 000 PLN.

  Powyżej kwoty 20 000 PLN należałoby przeprowadzić procedurę konkurencyjną, zatem prac nie można byłoby określić jako drobnych.

 56. W punkcie 3. formularza wniosku Opis wnioskodawcy należy wskazać sytuację finansową organizacji. Jakie informacje na temat stanu finansów szkoły wyższej należy podać w tym punkcie, aby spełnić wymóg?

  Uniwersytet jest jednostką sektora finansów publicznych. Złożenie dokumentów wskazujących na sytuację finansową Uniwersytetu nie jest wymagane.

 57. Podręczniku dla Beneficjenta projektu wskazano, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stosowanym u Beneficjenta w regulaminie wynagradzania. Na naszej uczelni osoba realizująca projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych  może (zgodnie z regulaminem wynagradzania osób zatrudnionych w projektach) uzyskać wynagrodzenie obliczane na podstawie jej stawki godzinowej (w jej skład wchodzi wynagrodzenie zasadnicze z narzutami, premia regulaminowa, wysługa lat, dodatek funkcyjny) podniesiona o  max. 100%. Czy taki sposób kalkulacji i wypłaty wynagrodzeń będzie akceptowany?

  Taki sposób kalkulacji i wypłaty wynagrodzeń może być kalkulowany, pod warunkiem, że wydatek spełnia m.in. zasady ogólne kwalifikowalności wydatków, w tym jest zgodny z zasadą należytego zarządzania finansami oraz racjonalności, opłacalności oraz efektywności kosztowej (relacja nakład/rezultat).

 58. W tym samym dokumencie wskazane jest, iż wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako personel projektu może być wyliczone przy użyciu stawki jednostkowej. Co Państwo rozumieją pod pojęciem stawki jednostkowej, czy jest to tożsame ze stawką godzinową z ostatniego roku? Czy do jej obliczenia możemy zastosować wszelkie składowe pensji (wynagrodzenie brutto z narzutami, premia regulaminowa, wysługa lat, dodatki funkcyjne)? Proszę o wyjaśnienie tych kwestii oraz o wyjaśnienie mnożenia tej stawki przez 1720 (pochodzenie liczby).

  Wartość 1720 została wskazana w Rozporządzeniu 514/2014,  art. 18 ust. 7. Definicja stawki jednostkowej znajduje się w Podręczniku dla Beneficjenta punkt 3.2.1.4. Przy obliczaniu stawki należy wziąć pod uwagę te składniki wynagrodzenia, które są kwalifikowalne w FAMI. Ich lista wskazana została w punkcie 3.2 Podręcznika dla Beneficjenta, dział Przykładowe wydatki kwalifikowalne.

 59. Czy w ramach projektu można realizować staże zawodowe?

  Staże zawodowe są kwalifikowalne. Niemniej jednak Organ Odpowiedzialny prowadzi konsultacje z Komisją Europejską w sprawie ustalenia interpretacji zapisów dotyczących zakresu niekwalifikowanych szkoleń/staży zawodowych. Jeżeli stanowisko KE będzie negatywne w przypadku staży zawodowych, poinformujemy o tym przed jeszcze przed terminem zakończenia trwającego naboru.

 60. Czy zorganizowanie konferencji z udziałem odbiorców projektu i osób działających na rzecz cudzoziemców, uchodźców oraz innych osób można wpisać w koszty bezpośrednie?

  Wszystko zależy czego dotyczyłaby taka konferencja. Jeśli miałaby merytoryczny zakres – dotyczyłaby np. zmian w ustawie o cudzoziemcach albo praw i obowiązków cudzoziemców i skierowana byłaby do cudzoziemców, wówczas są to koszty bezpośrednie.

  Konferencja polegająca jedynie na promowaniu projektu i jego rezultatów, czy to w trakcie realizacji, czy na końcu, byłaby kosztem pośrednim.

  Udział społeczeństwa przyjmującego może być tylko uzupełniający działania merytoryczne dla cudzoziemców.

 61. W przypadku, gdy jako Beneficjent składamy wniosek, który uwzględnia dwa cele w ramach jednego projektu, wiemy, że należy wówczas przygotować dwa odrębne budżety. Czy wkład własny Beneficjenta oraz koszty pośrednie musimy uwzględnić proporcjonalnie do każdego budżetu, czy wystarczy, że uwzględnimy go w jednym budżecie i będzie on stanowił 25% wkładu własnego całości budżetu projektu?

  Wkład beneficjenta powinien być rozpisany w budżetach szczegółowych, zgodnie z proporcjami finansowania projektu i adekwatnie do celów, w ramach których ponoszone są koszty.

 62. W prezentowanych odpowiedziach, po spotkaniu ws. aplikacji o fundusze, nie zamieściliście Państwo odpowiedzi dotyczącej grup beneficjentów objętych projektami. Pytaliśmy, czy oprócz cudzoziemców, uchodzców mogą to być np. grupy nauczycieli, funkcjonariuszy SG, policja lub urzędnicy administracji samorządowej mający bezpośredni kontakt z cudzoziemcami.

  Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego będą objęte oddzielnym konkursem.  W obecnym konkursie można uwzględnić działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego jeżeli uzupełniają podstawowe działania w projekcie, skierowane do imigrantów. 

 63. W jakich kosztach umieścić wynagrodzenie opiekuna wolontariatu – osoby, która przeprowadza nabór wolontariuszy, koordynuje ich pracę, pilnuje formalności związanych z ich przyjęciem oraz zajmuje się ich szkoleniem i przygotowaniem do pracy z beneficjentami? Dotychczas wynagrodzenie takiej osoby umieszczone było w kat. A w kosztach bezpośrednich.  Podobnie było w przypadku koordynatora kursów językowych – osoby, która przeprowadza rekrutację na kursy, organizuje grupy językowe oraz koordynuje i nadzoruje przebieg kursów. Uzasadniając konieczność takiego wydatku dodam, że w samym I kwartale 2015 r. zorganizowaliśmy łącznie 21 grup językowych dla ponad 200 cudzoziemców, a łączna liczba wolontariuszy wynosiła 20 osób, dlatego według nas takie osoby są niezbędne w procesie realizacji projektu. Limity kosztów pośrednich sprawiają, że zatrudnienie takiej osoby w ramach kosztów pośrednich jest nierealne.

  Wolontariusze są członkami personelu projektu. Koszt zatrudnienia osoby rekrutującej ich, szkolącej i nadzorującej, a także zajmującej się formalnościami związanymi z ich pracą jest kosztem pośrednim.

  Koszt pracy opiekuna kursów językowych może zostać uwzględniony w kosztach bezpośrednich w odniesieniu do realizowanych przez niego zadań merytorycznych takich jak przygotowanie merytoryczne kursu, rekrutacja, dbanie o frekwencję, wsparcie uczestników. W kosztach pośrednich należy uwzględnić koszty związane z procesem zatrudniania, nadzoru, koordynacji i rozliczania pracy lektorów oraz organizacji technicznej kursów (sale, materiały, pomoce dydaktyczne).

  Właściwe rozdzielenie funkcji między koszty bezpośrednie i pośrednie będzie weryfikowane podczas kontroli projektów. Zaleca się, by opis zadań członka personelu projektu zawarty w umowie (o pracę, cywilnoprawnej) wskazywał jego zadania w sposób, który jednoznacznie umożliwi ich przyporządkowanie do kosztów bezpośrednich lub pośrednich.

 64. W jakich kosztach umieścić wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za bieżący nadzór i kierowanie pracą pracowników udzielających wsparcia cudzoziemcom. Chodzi o osoby kierujące merytorycznymi działaniami, które nie zajmują się administracyjną stroną projektu. Dotychczas wynagrodzenie takiej osoby umieszczone było w kat. A w kosztach bezpośrednich. Uzasadniając konieczność takiego wydatku dodam, że w aktualnych projektach osoby na tych stanowiskach odpowiadają za bieżące działania dużych i zróżnicowanych zespołów pomocowych (kilkanaście osób o różnych kompetencjach i funkcjach). Limity kosztów pośrednich sprawiają, że zatrudnienie takiej osoby w ramach kosztów pośrednich jest nierealne.

  Pracownicy udzielający wsparcia cudzoziemcom są członkami personelu projektu. Koszt zatrudnienia osoby sprawującej bieżący nadzór i kierującej ich pracą jest kosztem pośrednim. Jeżeli taka osoba jest również ekspertem merytorycznym – należy w budżecie w kosztach bezpośrednich uwzględnić wynagrodzenie dla niej dokładnie opisując w punkcie II.5 wniosku jakiego rodzaju wsparcia i w jakich okolicznością udziela innym członkom personelu merytorycznego.

 65. Czy budżet, przeznaczony na projekty realizowane w 1 i 2 naborze (odpowiednio  500 000 EUR oraz 7 300 000 EUR) jest budżetem przeznaczonym na cały okres trwania tych projektów czy jedynie do końca 2015 r.?  Jeśli jest to budżet przewidziany na finansowanie całych projektów, to kiedy planowane są kolejne nabory na te same działania (poradnictwo prawne oraz bezpośrednie wsparcie imigrantów) – jest to dla nas istotna informacja przy planowaniu działań w projektach.

  W tej chwili nie jest znana przybliżona data ogłaszania kolejnych naborów obejmujących działania zaproponowane w obecnie ogłoszonych naborach.

 66. Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie dodatek za staż pracy i dodatek funkcyjny pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie? Podręcznik wśród przykładowych wydatków kwalifikowanych podaje te wydatki jedynie w odniesieniu do umów o pracę. Polskie przepisy umożliwiają takie rozwiązanie a realia działania organizacji pozarządowych w Polsce są takie, że rzadko stosuje się umowy o pracę – szczególnie przy umowach na realizację konkretnego projektu.

  Przy ustalaniu stawek wynagrodzenia personelu można brać pod uwagę doświadczenie oraz oczywiście funkcje, jakie zatrudniany pracownik będzie pełnił. Zapis samej umowy powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).

 67. W podręczniku beneficjenta w rozdziale 1 jest informacja o tym, że organizacje pozarządowe mogą wnioskować dofinansowanie w wysokości  10% wartości projektu ze środków budżetu Państwa. Poniżej znajduje się informacja: wyjątkiem od  tej zasady są projekty dotyczące pomocy prawnej wybierane  w dedykowanym naborze, w których dodatkowe dofinansowane ze środków budżetu Państwa może wynieść  do 25%. Czy oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której organizacja pozarządowa nie musi mieć żadnego wkładu własnego? Co oznacza w takiej sytuacji dedykowany nabór? Od prowadzących szkolenie w dniu 12.05 nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi a jedynie zapewnienie, że pytanie to zostanie przekazane osobom z Centrum Obsługi Projektów Europejskich a odpowiedź zostanie przekazana poprzez stronę internetową MSW.

  Obecnie taki dedykowany nabór nie jest planowany. Podręcznik został skorygowany w tym zakresie.

 68. Zgodnie z informacją podaną w podręczniku beneficjenta stawki wynagrodzeń powinny być zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami – czy podając określone stawki powinniśmy powoływać się na podobne stawki w innych prowadzonych projektach np. realizowanych w ramach EFI i EFU?

  Uzasadnianie stawek jest bardzo wskazane, należy umieścić je w punkcie II.5 wniosku. Powołanie się na stawki stosowane w projektach EFU i EFI z pewnością ułatwi oszacowanie zasadności zaproponowanych stawek.

 69. W ramach którego zakresu/konkursu można składać projekty z działaniami skierowanymi do uznanych uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą?
  Czy w konkursie integracja w ramach zakresów 1, 2, 3 (Integracja/Legalnamigracja) można działania kierować do osób ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą? W ogłoszeniu konkursowym – integracja znajdują się informacje wskazujące na to,  że w zakresie 1 można działania kierować do osób ze statusem uchodźcy – jednak jest to nie spójne z odpowiedzią na pytanie nr 21.

  Przedstawione grupy docelowe, w szczególności dotyczące celów Recepcja/Azyl i Powroty, zdefiniowane zostały w ten sposób przez Komisję Europejską. Niemniej jednak, zgodnie z opisem zakresu nr 1, osoby objęte ochroną międzynarodową należy uwzględnić w celu szczegółowym Integracja/Legalna migracja, cel krajowy Integracja. Należy pamiętać, by w formularzu wskaźników uwzględnić wskaźnik C–1 Celu szczegółowego Azyl.

 70. Czy przewidujecie Państwo kiedy będzie kolejny nabór wniosków?

  Kolejny nabór zostanie prawdopodobnie ogłoszony na jesieni.

 71. W związku z tym, że koordynacja jest kosztem niekwalifikowanym, czy koordynatorzy poszczególnych działań mogą być opłacani?

  Koszty wynagrodzenia koordynatora lub kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, stanowią koszty pośrednie projektu.

 72. Czy w projektach obejmujących również działania do osób pracujących z cudzoziemcami (nauczyciele, policja czy straż), ten element powinien być ograniczonym jakąś kwotą na (np. procentową wobec całego budżetu)? Taka myśl była przedstawiona podczas szkolenia w sprawie naboru wniosków, natomiast nie mogłam znaleźć takiej informacji na Państwa stronie. Jeżeli jest to gdzieś dostępne, będę wdzięczna za wskazanie mi, skąd mogę wziąć taką informację.

  W obecnym naborze jedynym kryterium pozostaje charakter uzupełniający działań skierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami lub społeczeństwa przyjmującego wobec działań skierowanych bezpośrednio do grupy docelowej Funduszu.

 73. Czy podmiot znajdujący się w organizacji (w trakcie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) może złożyć dokumentację wnioskową w terminie trwania naboru i następnie po zakończeniu trwania naboru dosłać dokument rejestrowy potwierdzający uzyskanie wpisu w KRS.

  Podmiot znajdujący się w organizacji (w trakcie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) może złożyć wniosek w ramach ogłoszonego naboru. Niemniej jednak wypis z KRS będzie zobowiązany dostarczyć w trakcie procedury uzupełnień na etapie oceny formalnej. Jeżeli tego nie zrobi, wniosek nie będzie mógł być skierowany do oceny merytorycznej.

 74. Czy jedno z działań dodatkowych, stanowiących uzupełnienie programu merytorycznego projektu, może stanowić badanie ukierunkowane na obywateli państw trzecich i dotyczące problematyki poruszanej w samym projekcie? Według naszych obliczeń koszt badania ilościowego o danej problematyce wyniósłby w granicach 60 000,00 PLN. Czy w przypadku dwuletniego projektu, którego budżet jest ponad 10-krotnie wyższy, tego typu wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny?

  Przedstawiona propozycja działania jest kwalifikowana w trwającym obecnie naborze w ramach Funduszu.

 75. Proszę o szczegółową informacje, jakie dokumenty powinny zawierać płyty CD/DVD na konkurs w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, czy wszystkie poniższe (czy czegoś brakuje?):
  • 1 oryginał wniosku w języku polskim;
  • 1 egzemplarz załączników:
   • formularz wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach FAMI
   • formularz budżetu projektu w ramach FAMI;
   • formularz wskaźników projektu w ramach FAMI;
   • wzór umowy dotyczącej projektu dofinansowanego ze środków FAMI;
   • arkusz oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z FAMI;
   • arkusz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie z FAMI;​

  Proszę też o szczegółową informację, czy są wymagane dodatkowe dokumenty (np. KRS)?

  Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze nr 2/2015 płyta CD/DVD powinna zawierać skan oryginału wniosku wraz z wszystkimi załącznikami oraz, jeśli to możliwe, edytowalną wersję budżetu projektu w celu łatwiejszego sprawdzenia dokumentacji. Lista załączników znajduje się w formularzu wniosku. Poza załącznikami obowiązkowymi można również dodać załączniki dodatkowe. Załączniki dodatkowe powinny umożliwić dokładniejszą analizę wniosku. Nie należy zamieszczać na płycie wzorów formularzy lub innych wzorów, które nie odnoszą się merytorycznie do samego wniosku.

 76. Od kiedy do kiedy mogą trwać projekty realizowane w ramach FAMI?

  Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze nr 2/2015, okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 lipca 2015 roku. Projekt w ramach obecnego naboru może trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

 77. Opublikowaliście Państwo listę obowiązkowych wskaźników dla obecnie trwających naborów. Zgodnie z wzorem formularza wskaźników należy ująć (w osobnych wierszach) obowiązkowe wskaźniki rezultatów i produktów. Jak w tej sytuacji należy traktować opublikowaną listę wskaźników obowiązkowych i ja je umiejscowić w formularzu wskaźników?

  Opublikowana lista stanowi listę wskaźników obowiązkowych dla Programu Krajowego FAMI. Można wykorzystać zawarte w niej wskaźniki i umieścić w formularzu wskaźników w części dotyczącej wskaźników obowiązkowych, dobierając je pod kątem charakteru projektu i właściwego celu szczegółowego. Ponadto zachęcamy do stworzenia własnych wskaźników, które umożliwią lepszy monitoring planowanego projektu.

 78. Jakie są obowiązkowe wskaźniki produktów do Celu nr 2 Integracja/Legalna Migracja?

  Wskaźnikami produktu są wszystkie wskaźniki z listy wskaźników dla celu szczegółowego Legalna migracja/Integracja.

 79. Czy wydatki na szkolenia/spotkania informacyjne dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców na temat polityki (procedury, standardy) przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w ośrodkach, którą chcemy implementować w ośrodkach dla cudzoziemców, w ramach projektu, który Fundacja w partnerstwie z nami, chce złożyć w procedurze konkursowej w czerwcu br. będą kwalifikowalne? Ponadto w ramach projektu planujemy stworzyć infolinię dla pracowników, gdzie pracownicy będą mogli uzyskać poradę specjalistów z Fundacji, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia przemocy wobec dzieci. Czy wydatki na ten cel będą kwalifikowalne?

  Działania systemowe skierowane do administracji oraz społeczeństwa przyjmującego, nie są przedmiotem obecnie trwającego naboru i mogą mieć jedynie charakter uzupełniający wobec działań skierowanych do grup docelowych Funduszu. Proponowane przez Panią działania objęte zostaną zakresem naborów, które ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

 80. Fundacja posiada oddział terenowy. Czy oddział terenowy może także złożyć 2 projekty w ramach ogłoszonego projektu? Program FIO dawał taką możliwość, by oddziały terenowe mogły składać oferty oddzielnie.

  Jeżeli oddział terenowy posiada odrębną osobowość prawną, nie ma przeszkód by był wnioskodawcą w trwającym naborze.

 81. Czy w przypadku, jeśli tut. organ zamierza podjąć kompleksowe działania informacyjne na rzecz grupy docelowej – ob. państw trzecich – migranci zarobkowi, w ramach jednego z segmentów planowanych działań projektowych (konkursowych) może ująć kampanię skierowaną do społeczeństwa przyjmującego na rzecz dialogu międzykulturowego, równości szans i niedyskryminacji migrantów na rynku pracy oraz w celu zapobiegania wyzyskowi oraz nielegalnemu podejmowaniu/powierzaniu wykonywania pracy – w celu uwrażliwienia społeczeństwa i przygotowania go do przyjmowania coraz większej liczby migrantów na rynku pracy? Powyższe wypełnia rekomendacje dokumentu Plan wdrożenia dla Strategii Migracyjnej sformułowane dla Szefa UdSC i jest zgodne z celami PK FAMI. Czy działanie takie jest kwalifikowalne w niniejszym konkursie?

  Kampania informacyjna powinna być skierowana bezpośrednio do grupy docelowej. Działania obejmujące społeczeństwo przyjmujące powinny mieć charakter uzupełniający do działań skierowanych do grupy docelowej. Nabory dotyczące działań systemowych skierowanych do społeczeństwa przyjmującego przewidziane są do ogłoszenia w późniejszym terminie.

 82. Czy w ramach konkursu dopuszczalne są działania informacyjno–szkoleniowe, w ramach których m.in. doszłoby do transferu wiedzy m.in. z zakresu procedur legalizacji pobytu z uwagi na okoliczności wykonywania pracy na rzecz ograniczonej liczebnie grupy podmiotów takich jak: agencje pośrednictwa zatrudnienia, agencje outsourcingowe, prywatni przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców? W założeniu grupą docelową (beneficjentami ostatecznymi) w tym przypadku pozostawaliby nadal cudzoziemcy jako, że transfer wiedzy służyłby ich profesjonalnej (tj. szybkiej i nie rodzącej negatywnych konsekwencji dla migrantów) obsłudze. Czy takie rozumowanie jest prawidłowe? Czy działanie takie jest kwalifikowalne w konkursie?

  Jak w pytaniu 81.

 83. Czy zorganizowanie płatnego stażu jest kwalifikowalne i do której kategorii się zalicza? Czy kategoria inne koszty bezpośrednie będzie właściwa dla takiego wydatku?

  Co do zasady szkolenia zawodowe są niekwalifikowalne w ramach Funduszu. Niemniej jednak prowadzimy konsultacje z Komisją Europejską w celu uzyskania definicji określającej zakres niekwalifikowalnych szkoleń. Pozwoli to na ostateczne ustalenie, czy bezpłatne praktyki u pracodawców będą mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane. Wstępnie, staże zawodowe traktowane są jako kwalifikowane, jak to można zaobserwować w Pytaniach i odpowiedziach dotyczących ogłoszonych naborów. Kwalifikacja ta jednak musi zostać zweryfikowana ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.

 84. Czy jeżeli część działań okaże się niekwalifikowalna w projekcie wniosek zostanie całkowicie odrzucony czy jedynie elementy niekwalifikujące się?

  Niekwalifikowalność części kosztów nie powoduje, że wniosek zostanie odrzucony. Będzie to mieć wpływ na ogólną ocenę merytoryczną projektu.

 85. Czy osoba, która otrzymała wizę np. na 3 miesiące, może zostać objęta projektem w ramach FAMI.

  Osoba, która otrzymała wizę np. na 3 miesiące, może zostać objęta projektem w ramach FAMI. Taka osoba musi jednak wpisywać się w zakres grupy docelowej Funduszu.

 86. Czy wskaźniki z listy http://fundusze.msw.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-azylu-migracji/12603,Lista-obowiazkowych-wskaznikow-dla-naborow-12015-oraz-22015-w-ramach-Funduszu-Az.html  są wskaźnikami rezultatów, czy produktów? Czy dla celu 2 – Integracja koniczne jest wskazanie wszystkich 5 wskaźników we wniosku czy wybranych wskaźników w ramach tego celu?

  Na wskazanej stronie zawarte są wskaźniki tak rezultatu jak i produktu. Nie ma obowiązku wykorzystywać wszystkich, lecz należy wykorzystać te, które pozwolą prawidłowo monitorować projekt. Należy też pamiętać, że może Pani stworzyć własne wskaźniki i umieścić je w załączniku. 

 87. Jak należy ująć wkład własny w budżecie, w przypadku jeśli wnioskodawca (fundacja) pragnie się ubiegać o dodatkowe 10% dofinansowania z budżetu Państwa, tj: czy należy skonstruować budżet w proporcjach 75/25 (dofinansowanie/wkład własny) i ew. jeśli projekt otrzyma dofinansowanie oraz dodatkowe 10%, zmienić proporcje do 85/15 czy od razu tj., już na etapie składania wniosku,  należy sporządzić budżet w proporcjach 85/15 ?

  Budżet należy konstruować wyłącznie w proporcjach 75% wkładu Unii – 25% wkład własny. Wsparcie z budżetu państwa w wysokości 10% wartości projektu nie stanowi wkładu Unijnego w ramach Funduszu, lecz wsparcie wkładu własnego organizacji wnioskującej/wdrażającej projekt. Wkład Unii nie może przekroczyć 75% wartości projektu.

  Podobnie do naborów ogłaszanych w ramach Programu Krajowego SOLID (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów) wsparcie z budżetu państwa uzyskać może organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego.

 88. Czy w ramach zakresu naboru odnoszącego się do wsparcia na rynku pracy kwalifikowalnym, a zarazem zgodnym z tymże zakresem, będzie sfinansowanie staży zawodowych/praktyk dla beneficjentów projektu?

  Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego, także do grupy pracodawców, mogą mieć jedynie charakter uzupełniający do działań skierowanych do grupy docelowej Funduszu – zgodnie z zakresem nr 3 ogłoszenia o naborze nr 2/2015. Nabory dotyczące działań systemowych skierowanych do społeczeństwa przyjmującego (w tym pracodawców) ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

 89. Czy beneficjentem może być firma będąca spółkę z o.o. będą zarówno instytucją rynku pracy (prowadzi niepubliczną agencję zatrudnienia)?

  Z godnie z treścią Art. 2 ust. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego  przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego stanowi, że beneficjent oznacza odbiorcę wkładu Unii w ramach projektu; beneficjentem mogą być: podmioty publiczne lub prywatne, organizacja międzynarodowa lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Powyżej zacytowana definicja upoważnia również spółki kapitałowe do udziału jako wnioskodawca w naborach prowadzonych w ramach Funduszu. Proszę pamiętać, że zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem, określenie beneficjent odnosi się wyłącznie do organizacji, które otrzymują wkład Unii w celu finansowania działań na rzecz grup docelowych Funduszu.

 90. Podczas szkolenia 12 maja została przez Państwa podana informacja, że w odniesieniu do budżetu należy dołączyć metodologię wyliczania kosztów.
  Czy mogą mi Państwo powiedzieć co to dokładnie oznacza? Jeśli mam np. wynagrodzenie trenera warsztatów  800zł to czy wystarczy jak podam (1h*100zł) ?
  Czy to jest dla Państwa wystarczająca informacja?

  Przedstawiona przez Pana propozycja pasuje do wyliczenia kosztów jednostkowych budżetu. Natomiast Metodologia wyliczenia kosztów powinna być bardziej rozbudowanym elementem/załącznikiem wniosku, który pokaże uzasadnienie dla przyjętych przez organizację stawek i kosztów.

 91. Czy koszty pośrednie (lub ich część) mogą stanowić wkład własny (część tego wkładu) do projektu? Czy w takiej sytuacji nadal pozostają one rozliczane ryczałtem? Czy należy ten fakt odnotować we wniosku o dofinansowanie i w jaki sposób?

  Koszty pośrednie mogą stanowić wkład własny. Wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie w ramach projektu rozliczane są procentowo, proporcjonalnie do wartości wkładu. W związku z tym nie będzie mieć to wpływu na ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich.

 92. W przypadku, gdy jako Beneficjent składamy wniosek, który uwzględnia dwa cele w ramach jednego projektu, wiemy, że należy wówczas przygotować dwa odrębne budżety. Czy wkład własny Beneficjenta oraz koszty pośrednie musimy uwzględnić proporcjonalnie do każdego budżetu, czy wystarczy, że uwzględnimy go w jednym budżecie i będzie on stanowił 25% wkładu własnego całości budżetu projektu?

  Wkład beneficjenta powinien być rozpisany w budżetach szczegółowych, zgodnie z proporcjami finansowania projektu i adekwatnie do celów, w ramach których ponoszone są koszty.

 93. Czy koszty pośrednie również muszę uwzględnić proporcjonalnie do każdego budżetu szczegółowego? Pragnę nadmienić, że w przypadku dzielenia kosztów pośrednich proporcjonalnie, procentowo do każdego budżetu np. 58,75% Azyl – 41,25% Integracja będzie to stwarzało znaczne trudności w obsłudze finansowej i kadrowej całego projektu.

  Tak, proporcjonalny podział kosztów pomiędzy budżety szczegółowe dotyczy również kosztów pośrednich projektu.

 94. Mam pytanie dotyczące tego, jak pozycja remont sali będzie oceniana? Obawiam się, że ze strony osoby oceniającej wniosek może to zostać ocenione negatywnie jako dodatkowy koszt, słabo uzasadniony. Bo z jednej strony jest to rzeczywiście dodatkowy koszt, zwiększający budżet projektu. Jednak z drugiej strony od kilku lat w wielu projektach ISP stara się ograniczać koszty wykorzystując własną salę szkoleniową. Remont sali będzie wiec inwestycją w perspektywie korzystną. Czy tego typu uzasadnienie kosztu będzie wystarczające?

  Na tym etapie ogłoszonego naboru nie jest możliwa odpowiedź na zadane pytanie. Proszę o dokonanie wewnętrznej analizy planowanego działania. Jaki będzie to mieć wpływ na realizację całego projektu, jakie będzie to mieć przełożenie na jakość usług/pomocy świadczonej beneficjentom ostatecznym. Pozycja w budżecie i jej uzasadnienie badane będzie w przypadku przeprowadzania oceny merytorycznej projektu.

 95. Czy możliwe jest złożenie  wniosku o dofinansowanie w ramach FAMI z Partnerem nieformalnym i formalnym, jako z jednostkami samorządowymi?

  Partner nieformalny nie musi być zgłaszany do projektu, gdyż nie spełnia formalnych warunków partnerstwa Funduszu.

 96. Czy wkładem niepieniężnym może być wyłącznie wolontariat, jak to jest napisane w pkt.2.5 Podręcznika? Jeśli nadal jest takie stanowisko podtrzymane, to jak mam rozumieć i gdzie ująć wkład np. nieodpłatne użyczenie sal lekcyjnych, materiałów dydaktycznych?

  Wkładem niepieniężnym jest wyłącznie wolontariat. Jeżeli Pani organizacja chce użyczyć sale wykładowe czy materiały dydaktyczne, będzie to wkład niepieniężny niekwalifikowany w ramach projektu. Proszę zatem rozważyć zasadność ujęcia w budżecie kosztu wynajęcia wzmiankowanych sal.

 97. W związku z ogłoszonym przez Państwo naborem do 10 czerwca, chcielibyśmy zapytać jaka jest grupa docelowa programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji? Jak ta grupa ma się w odniesieniu do grup poprzednich programu EFU i EFI?

  Grupa docelowa dla Funduszu w ramach obecnie ogłoszonych naborów opublikowana jest na stronie www.fundusze.msw.gov.pl w Pytaniach i Odpowiedziach dotyczących trwających naborów Nr 1 i Nr 2.

 98. Wnioskujemy z opisów, że działania które mogłyby być prowadzone na terenie ośrodków dla cudzoziemców dotyczą tylko zakresu naboru Preintegracja (Azyl)? Czy jest możliwość w ramach jednego wniosku połączenie zakresów naboru dotyczącego Azylu oraz Integracja/Legalna migracja?
  Czy w takiej sytuacji można rozdzielić budżety?

  Tak, działania na terenie ośrodków dla cudzoziemców dotyczą co do zasady grupy docelowej właściwej dla Celu szczegółowego Azyl, w związku z czym, zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 2/2015 powinny być ujęte w zakresie działań dotyczących preintegracji.

  Można łączyć działania w ramach trwającego naboru nr 2/2015. Informacja ta znajduje się również w pkt.13 Pytań i odpowiedzi. W takiej sytuacji należy dodatkowo wypełnić budżet w zakładkach dla właściwych celów szczegółowych proporcjonalnie do kosztów ponoszonych dla każdego z zakresów.

 99. Na szkoleniu dla wnioskodawców programu FAMI, które odbyło się 12 maja uczestnicy zostali poinformowani, że na Państwa stronie zostanie przedstawiona informacja odnośnie bardziej precyzyjnej definicji tego, czym jest według Państwa i Komisji Europejskiej szkolenie zawodowe.
  Czy definicja ta obejmuje również m.in. kursy doszkalające, specjalistyczne warsztaty? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź, czy planują Państwo rozbudować dział pytań i odpowiedzi o wspomnianą kwestię. Byłbym również wdzięczny za wyjaśnienie realizowania działań w ramach projektu (w tym również ponoszenia kosztów) poza terytorium UE, na spotkaniu szkoleniowym ta kwestia również nie została wyjaśniona.

  Organ Odpowiedzialny wciąż oczekuje na odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie zdefiniowania zakresu szkoleń zawodowych. W związku z powyższym odpowiedź na to pytanie zostanie opublikowana w późniejszym terminie, ale przed zakończeniem trwającego naboru.

  Chcielibyśmy również poinformować, że działania w ramach planowanych projektów powinny co do zasady obejmować swym zasięgiem terytorium Polski. Działania, które będą mogły wykraczać poza terytorium Polski i UE będą przewidziane w ramach planowanego do ogłoszenia naboru w zakresie Legalnej migracji.

 100. Chciałabym upewnić się, iż w przypadku dużego projektu (warsztaty, staże zawodowe) poniższe pozycje są kosztami bezpośrednimi, a nie pośrednimi: 
  • specjalista ds. rekrutacji na warsztaty i szkolenia
  • specjalista ds. praktyk zawodowych 

  Natomiast asystent techniczny w takiej sytuacji będzie w kosztach pośrednich?

  Specjalista ds. rekrutacji na warsztaty i szkolenia oraz specjalista ds. praktyk zawodowych mogą być ujęci w kosztach bezpośrednich. Asystent techniczny zaś kwalifikuje się do kosztów pośrednich. Należy jednak pamiętać o precyzyjnym opisie stanowisk, tak aby uzasadniały umieszczenie ich w poszczególnych kategoriach.

 101. Planujemy, by uczestnicy projektu płacili za co najmniej niektóre otrzymywane usługi i w związku z tym, czy wyjaśniło się już, czy – jak przez ostatnich kilka lat – przychody projektu zmniejszają bezpośrednio wkład własny czy tylko zmniejszają całość kosztów projektu i wkład własny tylko w niewielkiej, proporcjonalnej części?

  Niestety nie otrzymaliśmy jeszcze ostatecznej interpretacji co do sposobu postępowania z przychodami w projekcie.

 102. Czy w/w przychody, ich obecność lub brak i ich ew. wysokość mają wpływ na ocenę wniosku?

  Obecność przychodów w projekcie nie jest sama z siebie negatywna, czy pozytywna. Może mieć ona wpływ na ocenę projektu w zależności od tego, w jaki sposób uzyskiwane są przychody w projekcie i czemu one służą. Kontekst projektu jest tutaj istotny wraz ze sposobem uzasadnienia. Przykładowo, opłata za uczestnictwo w kursie języka polskiego wpływa na dobór uczestników projektu. Może mieć ona aspekt pozytywny polegający na tym, że skłania ona uczestników do bardziej regularnego uczęszczania na zajęcia oraz ukończenia kursu, jednak zbyt duża opłata może z kolei być odstraszająca dla części uczestników lub też nawet może zniechęcić uczestników w trudnej sytuacji materialnej.

 103. Czy wysokość opłat może być przedmiotem negocjacji przy ew. podpisywaniu umowy, tzn. czy można je będzie zmienić po ew. zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania?

  Wysokość opłat za uczestnictwo w działaniach w projekcie będzie można zmienić. Wnioskodawca musi mieć jednak świadomość, że nadal będą go obowiązywały założone wskaźniki do osiągnięcia.

 104. Planujemy, by część usług (szczególnie przygotowanie do egzaminów certyfikatowych) była świadczona on–line i dla osób także spoza Warszawy. Czy jest możliwe, by weryfikacja przynależności do grupy docelowej dokonywana była poprzez przesłanie skanu dokumentu (ew. z podpisem na skanie) potwierdzającego status cudzoziemca, ale bez fizycznego przyjeżdżania cudzoziemca do naszego biura i pokazywania dokumentu osobiście i składania przy nas podpisu.

  Uczestnik kursu nie musi fizycznie stawić się w biurze Beneficjenta, jednak wskazane byłoby odebranie od cudzoziemca, któremu udzielana jest usługa szkolenia, dokumentu potwierdzającego jego przynależność do grupy docelowej wraz z jego podpisem, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta (przy czym nie ma wymogu kopiowania dokumentów) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanych w oryginale (dokumenty te mogą zostać dosłane Beneficjentowi pocztą już po okresie rekrutacji, tj. po wybraniu ostatecznej grupy uczestników).

 105. Czy dysponują Państwo statystykami dotyczącymi grupy docelowej (chodzi przede wszystkim o cel szczegółowy Integracja/Legalna migracja)? – niektóre urzędy wojewódzkie (np. Mazowiecki) publikują część danych; w przypadku innych (np. Pomorskiego) na stronie nic nie widać.

  Organ Odpowiedzialny oraz Organ Delegowany są instytucjami zajmującymi się wdrażaniem powierzonych funduszy. Nie tworzą one ani nie gromadzą statystyk dotyczących migracji, z tego względu w tej dziedzinie nie możemy służyć pomocą.

 106. Czy będzie – w określonych ramach, czyli max. 1/2 wkładu własnego – możliwy wolontariat osób (np. lektorów, prawników), którzy oprócz wolontariatu wykonują także odpłatnie zlecenia w ramach projektu i czy wtedy ich stawka za wolontariat może być porównywalna do tej otrzymywanej w ramach projektu czy też wolontariuszami mogą być tylko osoby niezatrudnione w projekcie?

  Zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez pracowników etatowych lub wykonujących umowę cywilnoprawną zatrudnionych przy realizacji projektu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście wykonujące zadania w projekcie, rozliczane zarówno w ramach kosztów pośrednich jak i bezpośrednich.

 107. Czy na etapie konstruowania budżetu (lub później):
  1. trzeba zaznaczyć, które pozycje są wkładem własnym?
  2. jak dokładnie trzeba opisać planowaną pracę wolontariuszy, zakładając, że będzie ona częścią wkładu własnego?

  Nie, nie trzeba zaznaczać pozycji, które są wkładem własnym.

  Pracę wolontariuszy należy opisać w sposób analogiczny do sposobu opisu innych członków personelu projektu. Wolontariusze są członkami personelu projektu. Pracę wolontariuszy należy opisać w sposób analogiczny do sposobu opisu innych członków personelu projektu. Wolontariusze są członkami personelu projektu.

 108. Czy jest jakiś limit dotyczący tego w ilu partnerstwach może brać udział jedna organizacja?

  Nie ma takiego limitu. Jedynym ograniczeniem są zasoby kadrowe organizacji.

 109. Od kiedy do kiedy mogą trwać projekty realizowane w ramach FAMI?

  W ramach Naboru Nr 2, zgodnie z ogłoszeniem, projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące, zaś kwalifikowalność wydatków liczona będzie od 1 lipca 2015 roku.

 110. Opublikowali Państwo na swojej stronie odpowiedzi na pytania dotyczące FAMI. Odpowiedź na pytanie 21 wskazuje na to, że podział grup docelowych FAMI jest identyczny z wcześniejszym podziałem pomiędzy EFI i EFU. Wcześniej przekazywane informacje wskazywały na to że grupę celu Azyl będą stanowiły wyłącznie osoby ubiegające się o status uchodźcy a uznani uchodźcy i osoby z ochroną uzupełniającą wejdą do grupy celu Integracja. Czy w odpowiedzi na pytanie 21 jest błąd czy też jest to obowiązujący podział na grupy docelowe? Jeżeli nie jest to błąd to w ramach którego zakresu/konkursu można składać projekty z działaniami skierowanymi do uznanych uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą?
  Czy w konkursie integracja w ramach zakresów 1, 2, 3 (Integracja/Legalna migracja) można działania kierować do osób ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą? Ogłoszeniu konkursowym – integracja znajdują się informacje wskazujące na to,  że w zakresie 1 można działania kierować do osób ze statusem uchodźcy – jednak jest to nie spójne z odpowiedzią na pytanie nr 21. Pytamy o to ponieważ w konkursie Integracja jako przyporządkowany do celu Azyl jest tylko temat preintegracja a przez preintegrację rozumie się działania skierowane do osób, które jeszcze nie otrzymały zgody na pobyt w Polsce czyli osoby ubiegające się o status uchodźcy – w trakcie procedury.

  Przedstawione grupy docelowe, w szczególności dotyczące celów Recepcja/Azyl i Powroty, zdefiniowane zostały w ten sposób przez Komisję Europejską. Niemniej jednak, zgodnie z opisem zakresu nr 1, osoby objęte ochroną międzynarodową należy uwzględnić w celu szczegółowym Integracja/Legalna migracja, cel krajowy Integracja. Należy pamiętać, by w formularzu wskaźników uwzględnić wskaźnik C–1 Celu szczegółowego Azyl.

 111. W prezentowanych odpowiedziach, po spotkaniu w sprawie aplikacji o fundusze, nie zamieściliście Państwo odpowiedzi dotyczącej grup beneficjentów objętych projektami. Pytaliśmy czy oprócz cudzoziemców, uchodźców mogą to być np. grupy nauczycieli, funkcjonariuszy SG , policja lub urzędnicy administracji samorządowej mający bezpośredni kontakt z cudzoziemcami.

  Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego będą objęte oddzielnym konkursem. W obecnym konkursie można uwzględnić działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego jeżeli uzupełniają podstawowe działania w projekcie, skierowane do imigrantów. 

 112. W przypadku, gdy jako Beneficjent składamy wniosek, który uwzględnia dwa cele w ramach jednego projektu, wiemy, że należy wówczas przygotować dwa odrębne budżety. Czy wkład własny Beneficjenta oraz koszty pośrednie musimy uwzględnić proporcjonalnie do każdego budżetu, czy wystarczy, że uwzględnimy go w jednym budżecie i będzie on stanowił 25% wkładu własnego całości budżetu projektu?

  Wkład beneficjenta powinien być rozpisany w budżetach szczegółowych, zgodnie z proporcjami finansowania projektu i adekwatnie do celów, w ramach których ponoszone są koszty.

 113. Czy osoba zatrudniona u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę może zostać oddelegowana w całości lub część etatu, jeśli tak czy zobowiązana jest do prowadzenia karty czasu pracy? W myśl powyższego czy jej wynagrodzenie może być wówczas kwalifikowalne z Funduszu?

  Tak, możliwe jest oddelegowanie osoby zatrudnionej u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w całości lub na część etatu do projektu. Jeżeli osoba jest oddelegowana w całości, wówczas nie jest konieczne prowadzenie kart czasu pracy.

  Natomiast, jeżeli dana osoba jest oddelegowana tylko w części swoich obowiązków, wtedy powinna ona sporządzać karty czasu pracy.

  Wnioskodawca powinien zapoznać się z odpowiednimi zapisami Podręcznika dla Beneficjentów.

 114. Czy personel zatrudniony u Wnioskodawcy pobierający dodatek za realizację dodatkowych zadań na rzecz  projektu zobowiązany jest prowadzić karty czasu pracy?

  Z pytania wynika, że chodzi o sytuację, gdy w decyzji o przyznaniu dodatku jest napisane, że przyznaje się dodatek, który dotyczy tylko zadań do projektu i następnie tylko ten dodatek będzie rozliczany w projekcie. Nie ma konieczności prowadzenia kart czasu pracy.

 115. Czy w ramach projektu można realizować staże zawodowe?

  Staże zawodowe są kwalifikowalne. Niemniej jednak Organ Odpowiedzialny prowadzi konsultacje z Komisją Europejską w sprawie ustalenia interpretacji zapisów dotyczących zakresu niekwalifikowanych szkoleń/staży zawodowych. Jeżeli stanowisko KE będzie negatywne w przypadku staży zawodowych, poinformujemy o tym przed jeszcze przed terminem zakończenia trwającego naboru.

 116. Czy zorganizowanie konferencji z udziałem odbiorców projektu i osób działających na rzecz cudzoziemców, uchodźców oraz innych osób można wpisać w koszty bezpośrednie?

  Wszystko zależy czego dotyczyłaby taka konferencja. Jeśli miałaby merytoryczny zakres – dotyczyłaby np. zmian w ustawie o cudzoziemcach albo praw i obowiązków cudzoziemców i skierowana byłaby do cudzoziemców, wówczas są to koszty bezpośrednie.

  Konferencja polegająca jedynie na promowaniu projektu i jego rezultatów, czy to w trakcie realizacji, czy na końcu, byłaby kosztem pośrednim.

  Udział społeczeństwa przyjmującego może być tylko uzupełniający działania merytoryczne dla cudzoziemców.

 117. Czy wynagrodzenie z tytułu opracowania przez osobę artykułu, publikacji można wpisać w koszty bezpośrednie? W wydruk powyższego należy uznać jako koszty pośrednie?

  W przypadku, gdy artykuł, czy też publikacja służy ogólnej promocji projektu jako takiego, wówczas takie koszty to koszty pośrednie i zarówno opracowanie artykułu, publikacji będzie kosztem pośrednim, jak i koszt druku będzie kosztem pośrednim.

  Jeżeli jednak artykuł lub publikacja są elementem działania projektowego (przykładowo, artykuł ma na celu poinformowanie cudzoziemców o ich prawach lub jest to ogłoszenie rekrutacyjne) wówczas zarówno koszt przygotowania takiego artykułu lub publikacji, jak i koszt druku będą kosztami bezpośrednimi w Kategorii Informacje, publikacje i promocja.

 118. W punkcie 3. formularza wniosku Opis wnioskodawcy należy wskazać sytuację finansową organizacji. Jakie informacje na temat stanu finansów szkoły wyższej należy podać w tym punkcie, aby spełnić wymóg?

  Uniwersytet jest jednostką sektora finansów publicznych. Złożenie dokumentów wskazujących na sytuację finansową uniwersytetu nie jest wymagane.

 119. W Podręczniku dla Beneficjenta projektu wskazano, że wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stosowanym u Beneficjenta w regulaminie wynagradzania. Na naszej uczelni osoba realizująca projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych  może (zgodnie z regulaminem wynagradzania osób zatrudnionych w projektach) uzyskać wynagrodzenie obliczane na podstawie jej stawki godzinowej (w jej skład wchodzi wynagrodzenie zasadnicze z narzutami, premia regulaminowa, wysługa lat, dodatek funkcyjny) podniesiona o  max. 100%. Czy taki sposób kalkulacji i wypłaty wynagrodzeń będzie akceptowany?

  Taki sposób kalkulacji i wypłaty wynagrodzeń może być kalkulowany, pod warunkiem, że wydatek spełnia m.in. zasady ogólne kwalifikowalności wydatków, w tym jest zgodny z zasadą należytego zarządzania finansami oraz racjonalności, opłacalności oraz efektywności kosztowej (relacja nakład/rezultat).

 120. W tym samym dokumencie wskazane jest, iż wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako personel projektu może być wyliczone przy użyciu stawki jednostkowej. Co Państwo rozumieją pod pojęciem stawki jednostkowej, czy jest to tożsame ze stawką godzinową z ostatniego roku? Czy do jej obliczenia możemy zastosować wszelkie składowe pensji (wynagrodzenie brutto z narzutami, premia regulaminowa, wysługa lat, dodatki funkcyjne)? Proszę o wyjaśnienie tych kwestii oraz o wyjaśnienie mnożenia tej stawki przez 1720 (pochodzenie liczby).

  Wartość 1720 został wskazana w Rozporządzeniu 514/2014,  art. 18 ust. 7. Definicja stawki jednostkowej znajduje się w Podręczniku dla Beneficjenta punkt 3.2.1.4. Przy obliczaniu stawki należy wziąć pod uwagę te składniki wynagrodzenia, które są kwalifikowalne w FAMI. Ich lista wskazana została w punkcie 3.2 Podręcznika dla Beneficjenta, dział Przykładowe wydatki kwalifikowalne.

 121. Czy wpisujemy w pozycję usługi zewnętrzne tłumaczenie nawet jeśli podpisujemy umowę o dzieło/zlecenie?

  Tak, należy wpisać to zadanie we wskazaną przez Panią pozycję. Wpisujemy nawet jak to jest umowa zlecenie/dzieło.

 122. Czy jest już dostępna definicja podwykonawstwa? Nie jesteśmy pewni czy np. koszty prowadzenia szkolenia (faktura) kwalifikują się obecnie do tej kategorii. 

  Podwykonawstwo to to samo co usługi zewnętrzne.

 123. Czy jeśli uzasadnienie wydatków jest bardzo długie to można je przenieść np. do załącznika, a w opisie je wymienić? 

  Długie uzasadnienia mogą być rzeczywiście problemem, lecz powinny zostać zamieszczone w szczegółowym opisie.

 124. Chciałbym dopytać o punkt 9 wniosku (Zarządzanie projektem). Z opisu tego punktu wynikałoby, że należy opisać system zarządzania projektem, opisać personel związany z zarządzaniem (czyli według tego co było mówione na szkoleniu personel z kosztów pośrednich) i cały personel merytoryczny projektu. Czy dobrze interpretuje? Jeśli źle myślę, proszę o nakierowanie.

  Zgodnie z opisem pkt.9 Formularza projektu powinna się tam znaleźć informacja dotycząca personelu zarządzającego. Opis pracowników merytorycznych może zostać zawarty w opisie merytorycznym formularza wniosku.

 125. Czy wkład własny może wnieść osoba fizyczna bądź firma nie będąca Wnioskodawcą ani Partnerem projektu – np. pracodawca, u którego organizowane są staże?

  Nie ma przeciwwskazań do wniesienia wkładu przez osoby trzecie. Wykazaniu takiego wkładu służy pozycja N budżetu.

 126. Czy przynależność do grupy docelowej funduszu, jeżeli weryfikowana jest na podstawie wizy, zależy od okresu, na który przyznana jest wiza czy tylko od podstawy – wg odpowiednich wskazanych przez Państwa punktów? Pytam o to, bo kilka lat temu była wyznaczona minimalna granica w postaci 12 miesięcy łącznego (z przeszłości i na podstawie wizy) okresu pobytu, a w Państwa opisie umieszczonym w ramach Pytań i odpowiedzi takiego doprecyzowania nie widać.

  Przynależność do grupy docelowej weryfikowana jest według wskazania grup docelowych opublikowanych na stronie www.fundusze.msw.gov.pl.

 127. Czy w ramach kosztów pośrednich należy wyodrębnić szczegółowo wszystkie pozycje budżetowe tworzące powyższą kategorię budżet (np. koordynator projektu itd.)?

  Nie ma potrzeby wyodrębniać szczegółowych pozycji dla kosztów pośrednich. Opis systemu zarządzania z informacją o sposobie wyliczenia danego kosztu należy umieścić w pkt. 9 formularza wniosku.

 128. Do projektu planujemy zaprosić studentki filologii, lingwistyki w charakterze tłumaczek–wolontariuszek podczas szkół rodzenia dla beneficjentek. Pracę zawodowego tłumacza wyceniamy na 120 zł/h. Czy uznacie Państwo za zasadne wycenienie pracy wolontariuszek na 60 zł/h. Dodam, że wolontariuszki będą posługiwały się także językami rzadkimi, takimi jak arabski, chiński itd. Widzimy merytoryczną potrzebę (bardzo dla nas ważną), by przeszkolić pracujących z nami wolontariuszu z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wolontariusze będą opiekować się dziećmi beneficjentek podczas naszych warsztatów oraz tłumaczyć niektóre warsztaty. Czy uznacie Państwo za zasadne przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy w ramach kosztów bezpośrednich? Szkolenie byłoby również prowadzone przez naszą psycholożkę na zasadzie wolontariatu. Czy psycholożka współpracująca z nami przy wielu działaniach projektowych może być także wolontariuszką?

  Wartość wkładu niepieniężnego określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jego wykonanie; rekomendowana średnia stawka godzinowa to 12 PLN; zasadność przyjęcia wyższych stawek  będzie oceniana na etapie oceny merytorycznej wniosku.

 129. Przyjmujemy do wiadomości, że rekomendowaną procedurą przynależności do grupy docelowej jest ta opisana w podręczniku i będziemy się starać o podpisy (i osobisty kontakt) także z osobami z innych miast, które będą się uczyć głównie on–line, ale jak (przy założeniu realizacji projektu) odniosą się Państwo do wypadków, gdy będziemy mieli tylko skan dokumentu z podpisem. W trakcie szkolenia jeden z pracowników sugerował, że przemyślą Państwo opcję weryfikacji zdalnej...

  Uczestnik projektu (najlepiej przed rozpoczęciem uczestnictwa) powinien przysłać wypełniony i podpisany formularz przystąpienia do projektu. Jako, że osoba przystępująca do projektu korespondencyjnie nie ma możliwości okazania dokumentu do wglądu musi przysłać jego kserokopię lub skan.

  Beneficjent ma także obowiązek posiadania pisemnej zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.

 130. Chcemy, by projekt był jak najbardziej ciągły, czyli by możliwość skorzystania z naszych usług była możliwa zarówno w tym roku jak i w 2022.
  Czy dobrze pamiętam ze szkolenia, że maksymalnie możemy złożyć dwa projekty (następowałyby one jeden po drugim), każdy z nich trwający maksymalnie 24 miesiące? Czy też jest jakiś pomysł, by działania były prowadzone bez większych przerw przez 6 lat?

  Tak, zgodnie z ogłoszeniem o naborze projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Można złożyć dwa projekty, które będą następowały po sobie czasowo. Proszę jednak pamiętać, że każdy projekt będzie oceniany niezależnie.

 131. Kiedy i gdzie będzie udostępniona prezentacja dla potencjalnych wnioskodawców składających projekty w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – 2/2015 (integracja)?

  Dotychczas opublikowane materiały znajdują się na stronie www.fundusze.msw.gov.pl. Prezentacje ze szkolenia, które odbyło się 12 maja br. znajdują się w dziale aktualności.

 132. Czy w ramach Celu szczegółowego Preintegracja (Azyl) można objąć badaniem w zakresie alternatywnych form detencji uchodźców przebywających w Ośrodkach dla uchodźców ?

  Tak, będzie to koszt kwalifikowany.

 133. Czy w ramach badań można ująć jako grupę docelową pracowników administracji samorządowej oraz nauczycieli gdzie znajdują Ośrodki dla uchodźców?

  Co do zasady działania w projekcie powinny być skupione na grupie docelowej Funduszu, dobranej pod kątem celu szczegółowego, w ramach którego działanie jest realizowane. Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego lub organów administracji powinien mieć charakter uzupełniający wobec działań skierowanych do grupy docelowej.

 134. Czy raport z takich badań należy uznać za koszt pośredni czy bezpośredni i w jakiej szczegółowej kategorii wydatków go ująć tj czy w działaniach dot. Informacje, publikacje i promocja czy w innym miejscu  (raport z badań będzie dotyczył alternatywnych form detencji)?

  Jeżeli raport stanowić będzie produkt projektu to stanowić on będzie koszt bezpośredni. Koszt opublikowania raportu powinien się znaleźć w kategorii H.

 135. Czy praca wolontariusza opracowującego raport z badań musi być liczona po stawce 12 zł czy też po stawce rynkowej odpowiadającej realizacji tego typu pracy?

  Rekomendowana średnia stawka godzinowa to 12 PLN; zasadność przyjęcia wyższych stawek  będzie oceniana na etapie oceny merytorycznej wniosku.

 136. Czy w ramach celu szczegółowego Preintegracja (Azyl) można zrealizować badania uzupełniające w odniesieniu do badania głównego badającego alternatywne formy detencji,  które dotyczą np: postrzegania przez lokalne społeczności osób z następujących kategorii
  • uchodźcy lub osoby posiadające status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
  • osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, o których mowa w lit. a), które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji
  • osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
  • osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby  które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.  

  Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego lub organów administracji powinien mieć charakter uzupełniający wobec działań skierowanych do grupy docelowej. Nabór dotyczący działań systemowych skierowanych do społeczeństwa przyjmującego ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

 137. Czy konferencję poświęconą rezultatom projektu czyli wynikom badań  oraz poznaniu dobrych praktyk w zakresie stosowania alternatywnych form detencji adresowana do pracowników administracji samorządowej i straży granicznej należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich czy pośrednich?

  Proponowana konferencja poświęcona rezultatom projektu stanowić będzie działanie projektowe i będzie kwalifikowana jako koszt bezpośredni.

 138. Czy możemy samodzielnie jako Zakład Badań Etnicznych Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, złożyć samodzielny projekt w ramach rozpisanego konkursu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Czy na potrzeby projektu jako grupa inicjatywna, której jestem koordynatorem powinniśmy utworzyć Subkonto.

  Możliwość aplikowania w trwającym naborze dotyczy jednostek posiadających osobowość prawną. W przypadku uczelni wyższych sugerujemy zastosować zapisy statutowe, które wskazują kto może reprezentować instytucję. Może to być Kierownik Zakładu, jeżeli jest upoważniony przez uczelnię do podpisywania zobowiązań w tak szerokim zakresie, lub sam Rektor. Subkonto jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego rozliczania kosztów poniesionych w ramach realizowanych działań.

 139. Bardzo proszę o informację czy projekt w ramach naboru 2/2015 FAMI może być skierowany do osób w procedurze uchodźczej. Zakres naboru nr 4 to preintegracja (azyl) – czy z tego wynika, że azylanci są beneficjentami w ramach tego celu szczegółowego?

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ogłoszenia nr 2/2015 osoby objęte procedurą uchodźczą mogą być beneficjentem ostatecznym projektu realizującego działania wpisujące się w zakres 4 – Preintegracja.

 140. W dokumentacji konkursowej umieszczona jest lista wskaźników – czy są to wskaźniki rezultatu? Jednocześnie w zał. c do wniosku należy wskazać obowiązkowe wskaźniki produktu – gdzie można je znaleźć?

  Uprzejmie informujemy, że wskaźniki obowiązkowe dla celu szczegółowego Legalna migracja/integracja są wskaźnikami produktu. Wskaźniki rezultatu to na przykład wskaźniki C2.2 lub C3.2 dla celu szczegółowego Azyl/Przesiedlenia.

 141. Czy wolontariuszem może być uczestnik projektu?

  Uprzejmie informujemy, że co do zasady nie ma takiej możliwości. Jeżeli jednak widzą Państwo potrzebę podjęcia próby zastosowania takiego rozwiązania, zobowiązani będziecie Państwo do jego uzasadnienia. Zostanie to poddane ocenie na etapie oceny merytorycznej projektu.

 142. Jeśli mamy partnera, którego wkład jest merytoryczny. Czy na etapie składania wniosku obowiązują go jeszcze jakieś dodatkowe formalności oprócz wypełnienia deklaracji partnera i podpisania umowy partnerskiej?

  Uprzejmie informujemy, że każdy wnioskodawca powinien wyliczać koszty jednostkowe w budżecie projektu.

  Na etapie składania wniosku od podmiotu, który będzie partnerem projektu wymagana jest deklaracja partnerska.

 143. A. koszty personelu rozumiem, że w tej kategorii jest miejsce dla asystenta/koordynatora administracyjno–finansowego projektu?

  Asystent/koordynatora administracyjno–finansowego projektu jest pozycją kosztów pośrednich projektu.

 144. G. Usługi zewnętrzne. Rozumiem, że w tej kategorii możemy umieścić obsługę księgową projektu?

  Księgowa projektu również jest kosztem pośrednim projektu. Nie jest dozwolone zlecanie usług zewnętrznych polegające na:

  • ogólnym zarządzaniu projektem,
  • wykonawstwie usług zewnętrznych, które zwiększa koszty projektu bez dodania proporcjonalnej wartości dodanej,
  • wykonawstwie usług zewnętrznych przez pośredników lub doradców z zapłatą określaną jako udział łącznego kosztu projektu, chyba że taka zapłata jest uzasadniona przez Beneficjenta poprzez odniesienie do rzeczywistej wartości świadczonej pracy lub usługi.
 145. Czy istnieje jakieś formalne ograniczenie dotyczące wysokości kwoty wnioskowanego dofinansowania w relacji np. do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym?

  Jedynym ograniczeniem wartości dofinansowania projektu jest pula środków udostępniona w naborze wniosków.

 146. Czy zamieszczona na stronie internetowej MSW umowa finansowa do obecnie ogłoszonego konkursu FAMI będzie obowiązywała także przy kolejnych naborach zarówno dla części konkursowej, jak i bezkonkursowej dla PJB (z dostosowaniem zapisów dotyczących płatności)? W Programie Operacyjnym SOLID obowiązywały dwie umowy – jedna dla Nie – PJB oraz jedna dla PJB.

  W procedurze direct award obowiązywać będzie zmodyfikowana wersja wzoru umowy, dostosowana do charakteru państwowych jednostek budżetowych.

 147. Kwalifikowalność kosztów ponoszonych w projekcie uwarunkowana jest ich związkiem z odpowiednią grupą docelową. Beneficjenci muszą zatem weryfikować przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej wskazanej w pkt. 1.1.w związku z tym mam pytanie czy beneficjentami mogą być cudzoziemcy w procedurze uchodźczej, np. mieszkający poza obozem (który nie występuje w tymże dokumencie), gdzie znaleźć oficjalną informację na ten temat?

  Zgodnie z treścią ogłoszenia nr 2/2015 osoby objęte procedurą uchodźczą mogą być beneficjentem ostatecznym projektu realizującego działania wpisujące się w zakres 4 – Preintegracja, który dotyczy celu szczegółowego Azyl.

 148. Prosimy o wyjaśnienie kwestii załącznik A do wniosku: Partnerstwo i Deklaracja partnerstwa. Co to znaczy Partnerstwo? Deklaracja rozumiemy. Jednak Partnerstwo? Czy chodzi o  bardziej szczegółowe opisanie, charakterystykę Partnera?

  Zgodnie z załącznikiem A do formularza wniosku Partnerstwem jest związek między dwiema lub większą liczbą organizacji, obejmujący wspólne obowiązki w wykonywaniu działań projektu. Część załącznika dotycząca opisu Partnera należy wypełnić zgodnie z formularzem, przedstawiając charakterystykę Partnera. Deklarację partnerstwa wypełnia sam Partner.

 149. Proszę o informacje co rozumieją Państwo pod terminem wpisać tytuł działania – chodzi o sposób zaadresowania koperty: wniosek o dofinansowanie .....na działanie wpisać tytuł działania?

  W skorygowanym ogłoszeniu o naborze nie ma już tego wymogu.

 150. Proszę o informację jaki jest maksymalny poziom kosztów związanych ze zlecaniem usług wykonawcom zewnętrznym w umowie (zgodnie z punktem 3.8 Podręcznika dla beneficjenta) i czy wyliczenia kosztów pośrednich należy dokonać z kosztami podwykonawstwa czy należy je odjąć od pozostałych kosztów bezpośrednich?

  Nie ma limitu na koszty podwykonawstwa. Koszty pośrednie oblicza się, zgodnie z informacją zawartą w punkcie 3.12 Podręcznika dla beneficjentów, od wartości kosztów bezpośrednich projektu.

 151. Proszę o informacje czy osiągnięcie wskaźnika (z listy obowiązkowych wskaźników Cel szczegółowy 2 – Integracja/legalna migracja C3 – Liczba lokalnych, regionalnych i krajowych ram/środków/narzędzi polityki udostępnionych dzięki środkom wspieranym w ramach przedmiotowego funduszu, służących integracji obywateli państw trzecich, angażujących społeczeństwo obywatelskie, wspólnoty migrantów oraz wszelkie inne właściwe strony – Biuro Wspierania Integracji) jako jedno działanie będzie uznany za osiągnięty. Nie do końca jest jasne jak należy te wskaźniki traktowa, są oczywiście obowiązkowe, ale czy do spełnienia wszystkie, czy pojedyncze.

  Należy odpowiednio dostosować wskazany w pytaniu wskaźnik i nadać właściwy do realizowanego w ramach projektu działania, np.: Liczba lokalnych narzędzi udostępnionych dzięki środkom wspieranym w ramach przedmiotowego funduszu, służących integracji obywateli państw trzecich angażujących społeczeństwo obywatelskie i wspólnoty migrantów.  

 152. Czy Partner wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne lub techniczne, ale bez finansowych będzie również kontrasygnował umowę finansową z Państwem?

  Nie będzie kontrasygnował umowy finansowej.

  Niemniej jednak, zgodnie z pkt. 2 Załącznika A (Partnerstwo) do Formularza wniosku, wszyscy partnerzy są zobowiązani do zapoznania się ze standardową umową o dofinansowanie, w szczególności z zakresem obowiązków w ramach tej umowy, o ile zostanie przyznane dofinansowanie. Partnerzy upoważniają Wnioskodawcę do podpisania umowy i reprezentowania ich we wszelkich czynnościach prowadzonych z Organem Odpowiedzialnym/Organem Delegowanym dla FAMI w zakresie związanym z realizacją projektu.

 153. Proszę o precyzyjne wskazanie, na której stronie Projektu Programie Krajowym znajdują się wskaźniki wyszczególnione w dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja?

  Uprzejmie informujemy, że wskaźniki obowiązkowe dla celu Integracja/Legalna migracja znajdują się w Projekcie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w rozdziale 5 (SECTION 5: COMMON INDICATORS AND PROGRAMME SPECIFIC INDICATORS (ARTICLE 14 (2)(F) OF REGULATION (EU) NO 514/2014 AND ANNEX IV OF REGULATION (EU) NO 516/2014), w części 2 (SPECIFIC OBJECTIVE SO2: INTEGRATION/LEGAL MIGRATION) na stronie 22 dokumentu.

  Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.fundusze.msw.gov.pl. Tam, w zakładce Nabory projektów/Fundusz Azylu, Migracji i Integracji znajduje się odnośnik zatytułowany Lista obowiązkowych wskaźników dla naborów 1/2015 oraz 2/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wraz z celami szczegółowymi i krajowymi, gdzie znajdują się wspomniane wyżej wskaźniki przetłumaczone na język polski.

  W załączeniu przekazujemy również bezpośredni link do podanego wyżej źródła: http://fundusze.msw.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-azylu-migracji/12603,Lista-obowiazkowych-wskaznikow-dla-naborow-12015-oraz-22015-w-ramach-Funduszu-Az.html

  Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w zakładce Nabory projektów/Fundusz Azylu, Migracji i Integracji znajduje się odnośnik zatytułowany Pytania i odpowiedzi. Znajdują się tam informacje, które mogą stać się przydatne na etapie przygotowania wniosku projektowego.

 154. Mam pytanie dotyczące kategorii A (koszty personelu). W projekcie mamy koordynatorów merytorycznych dwóch działań. Jedna z nich jest przedstawicielem organizacji partnerskiej, druga współpracuje z naszą Fundacją nieregularnie. Czy w tym wypadku obie te pozycje należy umieścić w kategorii G – usługi zewnętrzne, jako że nie są to stali pracownicy? Czy może jednak należy ich umieścić w kategorii A – jako kadra zarządzająca?

  Kadra zarządzająca projektu nie jest kosztem bezpośrednim. Koszt jej pracy pokrywany jest przez beneficjenta w ramach kosztów pośrednich. Decydujący jest jednak charakter zadań członka personelu. Jeżeli wykonuje on zadania merytoryczne, niepolegające na zarządzaniu projektem to można uwzględnić koszt pracy takiej osoby w kosztach bezpośrednich.

  Ani charakter współpracy członka personelu z beneficjentem (regularny/nieregularny/stały), ani fakt czyim on jest przedstawicielem nie ma znaczenia przy uwzględnianiu w budżecie kosztu członka personelu projektu. Należy go uwzględnić w kategorii A. Należy pamiętać, że zatrudnienie osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób, z którymi Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły i powtarzalny, nie podlega procedurom udzielania zamówień.

 155. Chciałabym zapytać o podpunkt 13 Opis kompatybilności działań z innymi działaniami na poziomie regionalnym, krajowym lub unijnym we wniosku w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – 2/2015 (integracja) – a mianowicie – czy opis kompatybilności ma dotyczyć jedynie działań strategicznych, czy również różnego rodzaju projektów? W streszczeniu projektu i w innych punktach również należy opisać: uzasadnienie zgodności projektu z zaznaczonym/i celem/celami szczegółowymi i krajowymi – zgodnie z Programem Krajowym FAMI. Celem szczegółowym projektu jest: integracja/legalna migracja, a moje pytanie brzmi – jakie są cele krajowe i gdzie mogę je znaleźć?

  Opis kompatybilności działań z innymi działaniami na poziomie regionalnym, krajowym lub unijnym powinien wykazywać związek pomiędzy proponowanym projektem a projektami/działaniami realizowanymi w ramach innych inicjatyw. Czyli np. niektóre działania możliwe do realizacji w ramach FAMI będą komplementarne wobec niektórych działań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poziom unijny). Są też różne inicjatywy realizowane na poziomie regionalnym oraz krajowym i dobrze by było, aby  proponowane działanie w jakimś stopniu uzupełniło te działania już realizowane w ramach innych inicjatyw. W tym punkcie można opisać kompatybilność działań strategicznych, jeśli są Państwo w stanie to zrobić, a także kompatybilność projektów, które przyczyniają się do realizacji działań strategicznych.

  Co do uzasadnienia zgodności projektu z zaznaczonym/celem/celami szczegółowymi i krajowymi – zgodnie z Programem Krajowym FAMI – zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym – streszczając projekt należy zwrócić szczególną uwagę aby zgłaszany projekt był zgodny z odpowiednimi zapisami Programu Krajowego, tzn. zakres projektu musi być zgodny z celami Programu Krajowego. Na stronie http://fundusze.msw.gov.pl/ dostępny jest Program Krajowy, który wyszczególnia zarówno cele krajowe, jak i cele szczegółowe. Możliwe do realizacji działania zostały wyszczególnione w treści ogłoszenia o naborze, zatem jeśli projekt będzie tematycznie odpowiadał treści ogłoszenia, będzie również zgodny z celami szczegółowymi i krajowymi.

 156. Czy w celu szczegółowym Integracja/Legalna migracja mieszczą się też osoby, które otrzymały ochronę uzupełniającą?

  Tak, w celu szczegółowym Integracja/Legalna migracja mieszczą się też osoby, które otrzymały ochronę uzupełniającą.

 157. Czy postawienie strony projektowej zawierającej podstawowe informacje o projekcie (także ew. koszt domeny i serwera) oraz tłumaczenie jej na kilka podstawowych dla FAMI języków będzie uznane za koszt bezpośredni?

  Wymienione w pytaniu koszty to koszty pośrednie.

 158. Czy specjalista ds. rekrutacji ze wskazanymi poniżej orientacyjnymi obowiązkami będzie mógł zostać ujęty w ramach kosztów bezpośrednich:
  • przedstawianie (np. w formie prezentacji) projektu potencjalnym uczestnikom;
  • weryfikacja przynależności do grupy docelowej (sprawdzanie dokumentów, informowanie o projekcie);
  • prowadzenie fun page'u projektu na fb lub vkontakte (rosyjski odpowiednik fb)

  Jeżeli tylko część ze w/w powyżej obowiązków spełnia kryteria przynależności do kosztów bezpośrednich, prosimy o wskazanie, które.

  Pierwsze dwa zadania specjalisty ds. rekrutacji wymienione w pytaniu wpisują się w koszty bezpośrednie. W przypadku zadania trzeciego zależy to od zawartości i funkcji funpage’u.

 159. Proszę o potwierdzenie, czy jeśli w złożonej ofercie będzie brak np. jednego z załączników, to podlega to procedurze uzupełnień, czy projekt od razu jest odrzucony?

  Procedura oceny formalnej projektu opisana jest dokładnie w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie www.fundusze.msw.gov.pl. Znajduje się tam również formularz oceny formalnej wniosku, który dokładnie wskazuje kryteria podlegające oraz niepodlegające procedurze uzupełnień. Zgodnie z informacją w nich zawartą, załączniki są elementami wniosku, których ewentualny brak podlega procedurze uzupełnień.

 160. Czy można jeszcze składać wnioski w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – 2/2015 (integracja)? Reprezentuję fundację założoną kilka dni temu. Naszymi celami są m.in.: zapewnienie wszechstronnej pomocy przybyszom z krajów Partnerstwa Wschodniego: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii w procesie integracji ze społeczeństwem polskim. W tym też celu chcemy otworzyć szkołę wieczorową nauki języka polskiego w Krakowie dla wszystkich mówiących po rosyjsku. Byłby to jeden z elementów podstawowych integracji przybyszów z naszym społeczeństwem. Ponadto chcemy otworzyć CENTRUM UKRAIŃSKIE w Krakowie. Myślimy o evancie typu: JESTEM Z UKRAINY! JESTEM Z MOŁDAWNI! itd. by przybliżyć naszemu społeczeństwu inne narody i tych, którzy wokół nas mieszkają. Byłbym wdzięczny za odpowiedź, czy tego typu projekty wpisują się w ramy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji?<

  Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym pod linkiem: http://fundusze.msw.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-azylu-migracji/12494,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Azylu-Migracji-i-Integracji-2201.html oraz informacją zamieszczoną pod linkiem: http://fundusze.msw.gov.pl/ue/aktualnosci/12651,Przedluzenie-naboru-22015-do-19-czerwca-2015-r-w-ramach-Funduszu-Azylu-Migracji-.html, nabór nr 2/2015 trwa do 19 czerwca 2015 roku. Nauka języka polskiego dla cudzoziemców jest kosztem kwalifikowanym i jest jednym z zadań w ramach ogłoszonego naboru. W obecnym naborze można uwzględnić działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego jeżeli uzupełniają podstawowe działania w projekcie, skierowane do imigrantów. Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego będą objęte oddzielnym konkursem.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 6099