Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Lista obowiązkowych wskaźników dla naborów 1/2015 oraz 2/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wraz z celami szczegółowymi i krajowymi

Cele krejowe i szczegółowe

W Programie Krajowym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zostały wyszczególnione następujące cele szczegółowe i krajowe:

 1. Azyl – Cel szczegółowy
  1. Recepcja/Azyl – cel krajowy
  2. Ewaluacja – cel krajowy
  3. Przesiedlenia – cel krajowy
 2. Integracja/ Legalna migracja – Cel szczegółowy
  1. Legalna migracja – cel krajowy
  2. Integracja – cel krajowy
  3. Budowanie zdolności – cel krajowy
 3. Powroty – cel szczegółowy
  1. Działania towarzyszące – cel krajowy
  2. Działania powrotowe – cel krajowy
  3. Współpraca – cel krajowy

Zgodnie z zakresem naboru nr 2/2015, opisanym w ogłoszeniu o naborze, można składać wnioski obejmujące jednocześnie działania z zakresu celu krajowego – integracja (w ramach celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja) oraz z zakresu celu krajowego – recepcja/azyl (w ramach celu szczegółowego Azyl).

Lista wskaźników obowiązkowych dla naborów 1/2015 oraz 2/2015 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Lista wskaźników obowiązkowych. Cel szczegółowy: 1 - Azyl

Indicator

Jednostka pomiaru

Baseline value

Target value

Source of data

C1 – Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy w ramach projektów dotyczących systemów przyjmowania i systemów azylowych i wspieranych z przedmiotowego funduszu

Liczba

0,00

4 000,00

Raporty z realizacji projektów

C2.1 – Zdolność przyjmowania (tzn. liczba miejsc) nowej infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, stworzonej zgodnie z minimalnymi wymogami dotyczącymi warunków przyjmowania określonymi w dorobku prawnym UE, oraz istniejącej infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, udoskonalonej zgodnie z tymi samymi wymogami w następstwie projektów wspieranych w ramach tego Funduszu

Liczba

0,00

500,00

Raporty z realizacji projektów

C2.2 – Udział procentowy w łącznej pojemności dotyczącej zakwaterowania do celów przyjmowania

%

0,00

22,00

Raporty z realizacji projektów

C3.1 – Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach poświęconych tematyce azylowej z pomocą przedmiotowego funduszu

Liczba

0,00

1 000,00

Raporty z realizacji projektów

C3.2 – Ta sama liczba wyrażona jako odsetek całkowitej liczby pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach poświęconych tej tematyce

%

0,00

60,00

Raporty z realizacji projektów

C4 – Liczba dokumentów informacyjnych na temat kraju pochodzenia i misji informacyjnych przeprowadzonych z pomocą przedmiotowego funduszu

Liczba

0,00

10,00

Raporty z realizacji projektów

C5 – Liczba projektów wspieranych w ramach przedmiotowego funduszu służących opracowywaniu, monitorowaniu i ocenie polityk w zakresie azylu w państwach członkowskich

Liczba

0,00

1,00

Raporty z realizacji projektów

 

Lista wskaźników obowiązkowych. Cel szczegółowy: 2 - Integracja/legalna migracja

Indicator

Jednostka pomiaru

Baseline value

Target value

Source of data

C1 – Liczba osób należących do grup docelowych, objętych środkami poprzedzającymi wyjazd wspieranymi w ramach przedmiotowego funduszu

Liczba

0,00

1 000,00

Raporty z realizacji projektów

C2 – Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych

Liczba

0,00

100 000,00

Raporty z realizacji projektów

C3 – Liczba lokalnych, regionalnych i krajowych ram/środków/narzędzi polityki udostępnionych dzięki środkom wspieranym w ramach przedmiotowego funduszu, służących integracji obywateli państw trzecich, angażujących społeczeństwo obywatelskie, wspólnoty migrantów oraz wszelkie inne właściwe strony

Liczba

0,00

50,00

Raporty z realizacji projektów

C4 – Liczba wspieranych w ramach przedmiotowego funduszu projektów współpracy z innymi państwami członkowskimi dotyczących integracji obywateli państw trzecich

Liczba

0,00

10,00

Raporty z realizacji projektów

C5 – Liczba projektów wspieranych w ramach przedmiotowego funduszu, służących opracowywaniu, monitorowaniu i ocenie polityk integracyjnych w państwach członkowskich

Liczba

0,00

5,00

Raporty z realizacji projektów

 

Lista wskaźników obowiązkowych. Cel szczegółowy: 3 - Powroty

Indicator

Jednostka pomiaru

Baseline value

Target value

Source of data

C1 – Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach zorganizowanych z pomocą przedmiotowego funduszu, poświęconych tematyce powrotów

Liczba

0,00

3 500,00

Raporty z realizacji projektów

C2 – Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc częściowo finansowaną z przedmiotowego funduszu

Liczba

0,00

4 000,00

Raporty z realizacji projektów

C3 – Liczba osób powracających, których powrót był częściowo finansowany z przedmiotowego funduszu, i liczba osób, które wróciły dobrowolnie

Liczba

0,00

4 000,00

Raporty z realizacji projektów

C4 – Liczba osób powracających, których powrót był częściowo finansowany z przedmiotowego funduszu, i liczba osób wydalonych

Liczba

0,00

3 500,00

Raporty z realizacji projektów

C5 – Liczba monitorowanych operacji wydalenia częściowo finansowanych z funduszu

Liczba

0,00

24,00

Raporty z realizacji projektów

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3234