Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

WAŻNE! Ocena formalna wniosków z naboru nr 2/2015

W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków w ramach naboru nr 2/2015, uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności w przygotowywaniu dokumentacji projektowej w celu jak najszybszego przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Kończąca się ocena formalna wniosków z naboru nr 1/2015 pozwoliła przygotować listę najczęściej popełnianych uchybień. Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi czy:

  • przygotowano dwa komplety oryginałów wniosku i jego załączników (deklaracje partnerstwa też muszą być złożone w dwóch egzemplarzach);
  • parafowane zostały wszystkie strony wniosku i jego załączników;
  • zamieszczono na płycie CD zeskanowane i parafowane dokumenty (wniosek i jego wszystkie załączniki);
  • koperta z dokumentacją została prawidłowo oznakowana, tj. zgodnie z opisem wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Dodatkowo uprzejmie prosimy o załączenie na płycie CD edytowalnej wersji budżetu.

Przy przeglądaniu wniosków zauważyliśmy ponadto, że:

  • nie zawsze wypełniane są informacje na pierwszej stronie wniosku, dotyczące numeru naboru i nazwy celu szczegółowego;
  • błędnie wypełniany jest harmonogram wydatkowania – proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu nr 1 oznacza kwartał, a nie miesiąc;
  • należy zawsze wypełnić zakładkę budżetu – podsumowanie;
  • w punkcie II.5 wniosku należy wpisać uzasadnienie budżetu, najlepiej w podziale na opisywane działania.

Przypominamy również, że o dodatkowe 10% dofinansowania z budżetu państwa na pokrycie wkładu własnego mogą się ubiegać organizacje spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powodzenia!

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 2563