Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrument współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Komisja Europejska ogłasza otwarty nabór wniosków aplikacyjnych do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (instrument policyjny)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wewnętrznych (DG HOME) zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze wniosków projektowych w zakresie instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, który stanowi część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020 (czytaj więcej o naborze wniosków na stronie Dyrekcji Generalnej KE ds. Wewnętrznych).

Zgodnie z zapisami właściwych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE – 513/2014 oraz 514/2014 – część środków unijnych będzie dystrybuowana bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE). Tak opracowany model zarządzania scentralizowanego stanowi wydzieloną część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odrębną wobec Programów Krajowych, których realizacja będzie powierzona każdemu państwu członkowskiemu.

W tym celu Komisja Europejska przyjmuje Roczne Programy Prac, określające zakres tematyczny, harmonogram i tryb podziału środków. W ramach Programu na rok 2014 ogłoszono nabór wniosków dla następujących tematyk:

 1. Zwalczanie cyberprzestępczości oraz wykorzystywania seksualnego dzieci online (dostępne środki  w wysokości 5 mln EURO)

  Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do następujących priorytetów:

  1. Tworzenie partnerstw publiczno–prywatnych na rzecz zwalczania cyberprzestępczości wypełniających wszystkie poniższe wymogi:
   • zaangażowanie kluczowych podmiotów sektora prywatnego (firm ICT, firmy i instytucje prowadzące działalność w cyberprzestrzeni) i organów ścigania (zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości i innych organów działających na rzecz walki z cyberprzestępczością będzie dodatkowym atutem propozycji projektowej);
   • koncentracja na współpracy operacyjnej w celu zbadania konkretnych wystąpień zjawiska cyberprzestępczości, zapobieganie przestępstwom oraz ochrona obecnych i potencjalnych ofiar. Działania, które zostaną opracowane w ramach partnerstw publiczno–prywatnych mają koncentrować się przede wszystkim na zgłaszaniu przestępstw, ułatwieniu badania i podejmowaniu działań naprawczych;
   • zapewnienie wspólnych starań podmiotów prywatnych m. in. poprzez zabezpieczenie istotnych wkładów finansowych i operacyjnych na rzecz partnerstw publiczno–prywatnych ze strony sektora prywatnego, w tym informacje dot. przyszłej trwałości projektu;
   • przyjęcie umów, porozumień regulujących kwestie konkurencji i odpowiedzialności;
   • stworzenia relacji zaufania pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie;
   • ustanowienie ramowych rozwiązań dla zapewnienia pełnej zgodności działań z zakładanym procesem i wymogami w zakresie ochrony danych;
   • zawarcie dokładnych planów mających na celu zapewnienie samodzielności w utrzymaniu partnerstw publiczno–prywatnych w perspektywie średnio i długoterminowe oraz ich ewentualne rozszerzenie;
   • zawarcie planów współpracy i wymiany informacji z partnerstwami publiczno–prywatnymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi w innych krajach lub z wymiarze ponadnarodowym.
  2. Wspieranie zintegrowanego podejścia UE do zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości poprzez wzmacnianie potencjału organów egzekwowania prawa:

   Projekty powinny być oparte na materiałach naukowych dostępnych w tej dziedzinie, w szczególności powinny wykorzystywać, gdzie możliwe, materiały z ogólnodostępnych źródeł wynikające z wcześniejszych inicjatyw współfinansowanych przez KE (m.in. programy ISEC, Safer Internet ).

   Wnioskodawcy powinni wykazać, że proponowane działania nie stanowią powielenia dotychczas zakończonych przedsięwzięć oraz odpowiadają zapotrzebowaniom użytkowników. Wypracowane w projektach narzędzia powinny być dostępne do późniejszego wykorzystania przez organy egzekwowania prawa, Centrum EC3 możliwie bezkosztowo lub przy niewielkich nakładach finansowych. Wnioski aplikacyjne powinny opisywać w klarowny sposób jak zostanie zapewniony udział organów egzekwowania prawa na wszystkich etapach realizacji potencjalnych projektów.

  3. Zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie, w tym Globalny Sojusz przeciwko wykorzystaniu  seksualnemu dzieci online.

   Projekty powinny być oparte na materiałach naukowych dostępnych w tej dziedzinie, w szczególności powinny wykorzystywać, gdzie możliwe, materiały z ogólnodostępnych źródeł wynikające z wcześniejszych inicjatyw współfinansowanych przez KE (m.in. programy ISEC, Safer Internet).

   Wnioskodawcy powinni wykazać, że proponowane działania nie stanowią powielenia dotychczas zakończonych przedsięwzięć oraz odpowiadają zapotrzebowaniom użytkowników. Oczekiwane jest zaangażowanie użytkowników końcowych projektów w odniesieniu do opiniowania wypracowanych produktów przedsięwzięć.

 2. Wymiana informacji pomiędzy organami egzekwowania prawa (dostępne środki w wysokości 6 mln EURO)

  Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do następujących priorytetów:

  1. Ustanowienie lub usprawnianie struktur i metod dla transgranicznej wymiany informacji zgodnych z zaleceniami Europejskiego Modelu Wymiany Informacji (EIXM).

   Priorytet obejmuje projekty ponadnarodowe, w tym we współpracy z Europolem lub innymi odpowiednimi organami państw członkowskich. Projekty mogą mieć charakter pilotażowy, odnosząc się do: formatu UMF II, koncepcji punktów kontaktowych, korzystania z kanału SIENA, wymiany informacji z systemami danych Europolu, automatyzacji i zwiększenia interoperacyjności systemów informatycznym lub wymiany informacji za pośrednictwem centrów współpracy policyjnej i celnej.

  2. Wspieranie wymiany danych PNR i informacji analitycznych uzyskanych z danych PNR między krajowymi Biurami Danych Pasażerów (PIU) w państwach członkowskich.

   Priorytet dotyczy projektów międzynarodowych mających na celu ustanowienia bezpiecznych kanałów komunikacyjnych do wymiany informacji pomiędzy PIU, opracowania odpowiednich formatów danych oraz opracowania wytycznych dla tej wymiany, w tym finansowania spotkań operacyjnych, projektów pilotażowych i wdrożeniowych.

 3. Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do terroryzmu oraz brutalnego ekstremizmu ze szczególnym uwzględnieniem bojowników w zagranicznych konfliktach wracających na teren UE i tzw. samotnych wilków (dostępne środki w wysokości 3 mln EURO)

  Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do następujących priorytetów:

  1. Zapobieganie zjawisku radykalizacji i rekrutacji osób do wyjazdu w strefy konfliktów zbrojnych oraz zapobieganie dołączaniu do  uzbrojonych grup terrorystycznych.

   Priorytet ten odnosi się w szczególności do następujących zagadnień:

   • motywacji potencjalnych bojowników byłoby zagranicznych bojowników;
   • treści online, które mogą prowadzić do radykalizacji postaw;
   • opracowania narzędzi dotarcia i  dla lokalnych społeczności i  rodzin w celu zapobiegania wyjazdom bojowników we strefy konfliktów zbrojnych;
   • podnoszenia świadomości i szkolenia dla pracowników / zaangażowanych w bezpośredni kontakt ze środowiskami zagrożonymi  potencjalną radykalizacją.
  2. Rozwijanie ukierunkowanych programów umożliwiających osobom poddanym radykalizacji do odrzucenia przemocy i rehabilitację.

   Wnioski aplikacyjne w powyższej tematyce powinny wykazywać, że nie stanowią powielenia istniejących projektów i inicjatyw, w tym działań prowadzonych w ramach unijnej Sieci podnoszenia świadomości w zakresie zjawiska radykalizacji (RAN – Radicalisation Awareness Network).

 4. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, korupcji oraz przestępstw w odniesieniu do środowiska naturalnego (dostępne środki w wysokości 6,2 mln EURO)
  1. Wnioski o dofinansowanie składane w ramach podtematu przestępczości gospodarczej i finansowej muszą odnosić się do co najmniej jednego z następujących priorytetów:
   • Zapobieganie infiltracji gospodarki przez przestępczość zorganizowaną;
   • Skuteczne konfiskaty majątku pochodzącego z przestępstwa, w tym zarządzanie zamrożonymi oraz jego  ponowne wykorzystanie;
   • Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji i śledzenia wpływów pieniężnych z przestępczości;
   • Najlepsze praktyki w identyfikacji własności pochodzącej z przestępstw.
  2. Wnioski o dofinansowanie składane w ramach podtematu zwalczania korupcji muszą odnosić się do analizowania oraz dostarczania danych i/lub narzędzi do zwalczania korupcji o różnej skali i w zróżnicowanym kontekście (szczegółowa lista w załączniku)
  3. Wnioski o dofinansowanie składane w ramach podtematu przestępstw dot. środowiska naturalnego muszą mieć na celu zwiększenie działań operacyjnych organów ścigania, w tym poprzez szkolenia w odniesieniu do:
   • Zwalczania przemytu gatunków roślin i zwierząt, czynów zabronionych w odniesieniu do lasów oraz innych form tego typu przestępczości;
   • Zwalczanie  handlu nielegalnymi odpadami;
   • Innych rodzajów przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu.

Pozostałe niezbędne informacje dla potencjalnych wnioskodawców

Propozycje projektów powinny przewidywać udział co najmniej trzech organizacji (w charakterze głównego wnioskodawcy i partnerów) z trzech różnych państw członkowskich. Co do zasady KE umożliwia ubieganie się o środki zarówno dla instytucji publicznych, prywatnych organów non–profit oraz organizacji międzynarodowych.

Projekty w swoich założeniach budżetowych powinny uwzględniać wsparcie unijne w wysokości powyżej 250 000 EURO. Maksymalny poziom współfinansowania KE dla projektów może wynieść 90 %.  Planowany okres implementacji projektów nie może przekroczyć:

 • 30 miesięcy (w tematyce zwalczania cyberprzestępczości) lub
 • 24 miesięcy (w tematyce wymiany informacji, zapobiegania radykalizacji, przestępczości gospodarczej i ekonomicznej)

Zgłoszone projekty będą oceniane przez KE w odniesieniu do kryteriów zgodności ze wskazanymi priorytetami, jakości zaproponowanych działań, ich efektywności kosztowej oraz europejskiej wartości dodanej. KE planuje ogłoszenie wyników naboru nie później niż do 30 czerwca 2015 r., co ma pozwolić na rozpoczęcie właściwej realizacji wyłonionych projektów na przełomie 2015 i 2016 r.

Wszystkie instytucje zainteresowane złożeniem wniosku aplikacyjnego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedury naboru w poszczególnych tematykach. Ponadto, KE opracowała podręcznik dla wnioskodawców – wskazane dokumenty dostępne poniżej.

Wnioski aplikacyjne powinny zostać uzupełnione na wymaganych załącznikach i przekazane do KE za pośrednictwem systemu PRIAMOS w nieprzekraczalnym terminie do:

 • 16 stycznia 2015 r. (tematyka zwalczania cyberprzestępczości) – termin przedłużony przez KE do 28 stycznia 2015 r.
 • 14 stycznia 2015 r. (tematyka wymiany danych) – termin przedłużony przez KE do 23 stycznia 2015 r.
 • 29 stycznia 2015 r. (tematyka zapobiegania radykalizacji)
 • 30 stycznia 2015 r. (tematyka przestępczości gospodarczej i ekonomicznej) 

Wszystkie instytucje planujące złożenie propozycji projektowych w charakterze głównego wnioskodawcy lub partnera, które nawiązały kontakty z zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami, proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości prosimy je kierować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4998