Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrument współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Komisja Europejska ogłasza otwarty nabór wniosków aplikacyjnych do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (instrument policyjny) – przestępczość w sporcie

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wewnętrznych (DG HOME) zamieszczone zostało kolejne ogłoszenie o naborze wniosków projektowych w zakresie instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, który stanowi część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020 (czytaj więcej o naborze wniosków na stronie Dyrekcji Generalnej KE ds. Wewnętrznych).

Zgodnie z zapisami właściwych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE – 513/2014 oraz 514/2014 – część środków unijnych będzie dystrybuowana bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE). Tak opracowany model zarządzania scentralizowanego stanowi wydzieloną część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odrębną wobec Programów Krajowych, których realizacja będzie powierzona każdemu państwu członkowskiemu.

W tym celu Komisja Europejska przyjmuje Roczne Programy Prac, określające zakres tematyczny, harmonogram i tryb podziału środków. W ramach Programu na rok 2014 ogłoszono nowy nabór wniosków dla następującej tematyki:

Nowe zintegrowane mechanizmy na rzecz współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu identyfikacji zagrożeń w zakładach sportowych (dostępne środki  w wysokości 1,8 mln EURO)

Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do następujących priorytetów:

 1. zapewnienie integralności i uczciwości imprez sportowych w odniesieniu do zakładów sportowych;
 2. zmniejszenie korupcji w odniesieniu do zakładów sportowych;
 3. zapobieganie wykorzystywania działalności bukmacherskiej do celów kryminalnych.

Propozycje projektowe powinny zakładać osiągnięcie co najmniej jednego z niżej wymienionych rezultatów:

 1. przeprowadzenie badań z kwalifikowanych źródeł (np. operatorzy zakładów sportowych online / offline, organizacje gier hazardowych, organizacje sportowe, organy regulujące i organy ścigania), w celu określenia zakresu lub zasad funkcjonowania przestępczości zorganizowanej infiltrującej zakłady sportowe;
 2. opracowanie wskaźników ryzyka infiltracji zakładów sportowych przez przestępczość zorganizowaną, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym;
 3. poprawa wymiany informacji i współpracy między podmiotami prywatnymi i służbami policji, jak również pomiędzy organami ścigania państw członkowskich;
 4. identyfikacja imprez sportowych, które mogą być obiektem działalności skorumpowanych sportowców, innych  zaangażowanych grup i / lub przestępców w celach ustawiania meczów, w tym poprzez monitorowanie mediów, Internetu i sieci społecznych;
 5. ostrzeżenia dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat ryzyka związanego z ustawianiem meczów poprzez ujawnienie informacji w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie;
 6. wsparcie dla właściwych organów w podejmowaniu czynności dochodzeniowo–śledczych, zarówno w sporcie jak i w kręgach przestępczych;
 7. utworzenie grup roboczych, organów konsultacyjnych na poziomie krajowym lub międzynarodowym w celu wspierania wymiany uwag i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami;
 8. opracowanie mechanizmów anonimowego raportowania, potencjalnie do krajowych punktów kontaktowych.

Pozostałe niezbędne informacje dla potencjalnych wnioskodawców

Propozycje projektów powinny przewidywać udział co najmniej dwóch organizacji (w charakterze głównego wnioskodawcy i partnerów) z różnych państw. Istnieje również możliwość ubiegania się o wsparcie funduszu przez co najmniej 2 podmioty z tego samego kraju przy założeniu, że jeden z nich jest instytucją publiczną, a drugi należy do sektora prywatnego.

Projekty w swoich założeniach budżetowych powinny uwzględniać wsparcie unijne w wysokości powyżej 100 000 EURO. Maksymalny poziom współfinansowania KE dla projektów może wynieść 90 %. Planowany okres implementacji projektów nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Zgłoszone projekty będą oceniane przez KE w odniesieniu do kryteriów zgodności ze wskazanymi priorytetami, jakości zaproponowanych działań, ich efektywności kosztowej oraz europejskiej wartości dodanej. KE planuje ogłoszenie wyników naboru w terminie do sierpnia 2015 r., co ma pozwolić na rozpoczęcie właściwej realizacji wyłonionych projektów pod koniec 2015 r.

Wszystkie instytucje zainteresowane złożeniem wniosku aplikacyjnego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedury naboru. Ponadto KE opracowała podręcznik dla wnioskodawców – wskazane dokumenty dostępne poniżej.

Wnioski aplikacyjne powinny zostać uzupełnione na wymaganych załącznikach i przekazane do KE za pośrednictwem systemu PRIAMOS w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2015 r.

Wszystkie instytucje planujące złożenie propozycji projektowych w charakterze głównego wnioskodawcy lub partnera, które nawiązały kontakty z zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami, proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości prosimy je kierować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4565