Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrument współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Komisja Europejska ogłasza otwarte nabory wniosków aplikacyjnych do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (instrument policyjny) – handel ludźmi i zagrożenia CBRNE

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wewnętrznych (DG HOME) zamieszczone zostały kolejne ogłoszenia o naborze wniosków projektowych w zakresie instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, który stanowi część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020 (czytaj więcej o naborze wniosków na stronie Dyrekcji Generalnej KE ds. Wewnętrznych).

Zgodnie z zapisami właściwych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE – 513/2014 oraz 514/2014 – część środków unijnych jest dystrybuowana bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE). Tak opracowany model zarządzania scentralizowanego stanowi wydzieloną część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odrębną wobec Programów Krajowych, których realizacja będzie powierzona każdemu państwu członkowskiemu.

W tym celu Komisja Europejska przyjmuje Roczne Programy Prac, określające zakres tematyczny, harmonogram i tryb podziału środków. W ramach Programu na rok 2015 ogłoszono nowy nabór wniosków dla następujących tematyk:

Działania odnoszące się do handlu ludźmi (dostępne środki  w wysokości 3 mln EURO)

Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do co najmniej jednego z następujących priorytetów:

 1. Promocja działań proaktywnych oraz skierowanych na współpracę operacyjną w zakresie finansowych działań dochodzeniowo – śledczych.
 2. Wykorzystanie Internetu w odniesieniu do przepływów finansowych oraz profitów związanych z handlem ludźmi.
 3. Wsparcie ofiar handlu ludźmi i mierzenie kosztów tego zjawiska (m. in. osobowych, socjalnych, finansowych).
 4. Analizy prawne oraz badania dotyczące redukcji popytu na handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne.

Propozycje projektowe mogą  zawierać poniższe kwalifikowalne działania:

 1. Projekty promujące zrozumienie i uczenie się, określanie i upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjne podejście na poziomie unijnym, szkolenia i programy wymiany.
 2. Projekty wspierające rozwój narzędzi metodologicznych, zwłaszcza statystycznych oraz wspólnych wskaźników.
 3. Nabycie, utrzymanie i / lub dalsza modernizacja sprzętu technicznego, ekspertyzy.
 4. Szczególnie innowacyjne projekty rozwijające nowe metody i / lub wdrażanie nowych technologii, z potencjałem przenoszenia do innych państw członkowskich, w szczególności projekty mające na celu testowanie i walidację wyników unijnych projektów badawczych finansowanych z zakresu bezpieczeństwa,
 5. Badania i projekty pilotażowe.

Działania odnoszące się do wdrożenia unijnego Planu Działań CBRN, unijnego Planu Działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa materiałów wybuchowych oraz Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (dostępne środki  w wysokości 4,5 mln EURO)

Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do co najmniej jednego z następujących priorytetów:

 1. Priorytet: Szkolenie
  1. Podpriorytet Opracowanie programów szkoleniowych CBRN-E do budowania potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczania ryzyk CBRN-E, z uwzględnieniem transgranicznych i międzysektorowych elementów.
  2. Podpriorytet Poprawa obiektów szkoleniowych organów egzekwowania prawa, zwłaszcza w zakresie pierwszej reakcji na CBRN-E oraz w zakresie interwencji nadzwyczajnych.
 2. Priorytet: Wspólne procedury, zalecenia, standardy i certyfikacja
  1. Podpriorytet Opracowanie wspólnych procedur obchodzenia się z materiałami CBRN-E, preferencyjnie w celu ustanowienia ogólnoeuropejskich standardów i systemów certyfikacji.
  2. Podpriorytet Budowanie potencjału w testowaniu i ocenie urządzeń do wykrywania RN oraz weryfikacji ich zgodności z normami poprzez utworzenie sieci europejskich laboratoriów badawczych, torując drogę do europejskiego systemu certyfikacji sprzętu wykrywającego.
  3. Podpriorytet Opracowanie wytycznych, podręczników lub zaleceń w celu zwiększenia bezpieczeństwa CBRN-E, takich jak propozycje zamienników chemikaliów wysokiego ryzyka, definiowanie grup odpowiednich płynów modelowych czynnikami biologicznymi lub ustanowienie kryteriów walidacji metody wykrywania zagrożeń.
 3. Priorytet: Odpowiedź na możliwe zagrożenia wewnętrzne (osoby poddane radykalizacji, zagrażające – insider threat) poprzez budowanie świadomości, wymianę najlepszych praktyk, rozwój poradnictwa i innych działań, które mogłyby przyczynić się do łagodzenia zagrożeń wewnętrznych w szczególności dot. infrastruktury krytycznej.

Propozycje projektowe mogą  zawierać poniższe kwalifikowalne działania:

 1. Projekty promujące sieci, partnerstwa publiczno-prywatne, wzajemne zaufanie, zrozumienie i uczenie się, określanie i upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych podejść na poziomie unijnym, szkolenia i programy wymiany.
 2. Nabywanie, utrzymanie i / lub dalsza modernizacja sprzętu technicznego, ekspertyzy, bezpieczne obiekty, infrastruktura i związane z nią budynki i systemy, w szczególności systemy ICT i ich komponenty na poziomie unijnym, w tym na potrzeby europejskiej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości, w szczególności Centrum EC3.
 3. Projekty zwiększające świadomość nt. polityk i celów UE wśród zainteresowanych interesariuszy i ogółu społeczeństwa, w tym komunikacja instytucjonalna w zakresie priorytetów politycznych UE.
 4. Szczególnie innowacyjne projekty na rzecz nowych metod i / lub wdrażania nowych technologii, z potencjałem przenoszenia do innych państw członkowskich, w szczególności projektów mających na celu testowanie i walidację wyników unijnych projektów badawczych finansowanych z zakresu bezpieczeństwa.

Pozostałe niezbędne informacje dla potencjalnych wnioskodawców

Propozycje projektów powinny przewidywać udział co najmniej dwóch organizacji, w charakterze głównego wnioskodawcy i partnerów, z różnych państw członkowskich (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Danii).

Projekty w swoich założeniach budżetowych powinny uwzględniać wsparcie unijne w wysokości powyżej 250 000 EURO. Maksymalny poziom współfinansowania KE dla projektów może wynieść 90 %. Planowany okres implementacji projektów nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Zgłoszone projekty będą oceniane przez KE w odniesieniu do kryteriów zgodności ze wskazanymi priorytetami, jakości zaproponowanych działań, ich efektywności kosztowej oraz europejskiej wartości dodanej. KE planuje ogłoszenie wyników naboru w I kwartale 2016 r., co ma pozwolić na rozpoczęcie właściwej realizacji wyłonionych projektów w połowie 2016 r.

Wszystkie instytucje zainteresowane złożeniem wniosku aplikacyjnego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedury naboru. Ponadto KE opracowała podręcznik dla wnioskodawców – wskazane dokumenty dostępne poniżej.

Wnioski aplikacyjne powinny zostać uzupełnione na wymaganych załącznikach i przekazane do KE za pośrednictwem systemu PRIAMOS w nieprzekraczalnym terminie do:

 • 29 września 2015 r. (do godziny 12:00) – w tematyce handlu ludźmi
 • 1 października 2015 r. (do godziny 12:00) – w tematyce CBRNE

Wszystkie instytucje planujące złożenie propozycji projektowych w charakterze głównego wnioskodawcy lub partnera, które nawiązały kontakty z zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami, proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości prosimy je kierować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4641