Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrument współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego

Komisja Europejska ogłasza otwarty nabór wniosków aplikacyjnych do Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (instrument policyjny)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Wewnętrznych (DG HOME) zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze wniosków projektowych w zakresie instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego, który stanowi część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020 (czytaj więcej o naborze wniosków na stronie Dyrekcji Generalnej KE ds. Wewnętrznych).

Zgodnie z zapisami właściwych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE – 513/2014 oraz 514/2014 – część środków unijnych będzie dystrybuowana bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE). Tak opracowany model zarządzania scentralizowanego stanowi wydzieloną część Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odrębną wobec Programów Krajowych, których realizacja będzie powierzona każdemu państwu członkowskiemu.

W tym celu Komisja Europejska przyjmuje Roczne Programy Prac, określające zakres tematyczny, harmonogram i tryb podziału środków. W ramach Programu na rok 2015 ogłoszono nabór wniosków dla następujących tematyk:

 1. Szkolenia służb egzekwowania prawa (dostępne środki w wysokości 3 mln EURO)

  Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia projektów odnoszących się do następujących priorytetów:

  1. Zapobieganie radykalizacji: przekazanie praktykom z zaangażowanych instytucji umiejętności do wykrywania różnych radykalizacji postaw i dostarczanie narzędzi, aby reagować na zidentyfikowane zagrożenia w odpowiedni sposób (nawiązanie do Law Enforcement Training cheme CEPOL – 1 i 3)
  2. Transgraniczna wymiana informacji służb egzekwowania prawa, w szczególności dla pracowników przygranicznych jednostek koordynujących (SPOCS), zgodnie z europejskim modelem wymiany informacji (EIXM) i z uwzględnieniem wytycznych SPOC dla międzynarodowej wymiany informacji (nawiązanie do Law Enforcement Training Scheme CEPOL – 2 i 3)
  3. Nowy mechanizm ewaluacji Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej odnoszący się do potrzeb ekspertów z państw członkowskich uczestniczących w takich ewaluacjach (nawiązanie do Law Enforcement Training Scheme CEPOL – 2 i 3)
  4. Walka z cyberprzestępczością poprzez poprawę wiedzy i umiejętności przedstawicieli zaangażowanych służb i instytucji (nawiązanie do Law Enforcement Training Scheme CEPOL – 1 i 3)
  5. Budowanie potencjału służb egzekwowania prawa w państwach trzecich (nawiązanie do Law Enforcement Training Scheme CEPOL – 4)

  Propozycja projektu musi odnosić się wyłącznie do jednego z ww. priorytetów. Niezbędne jest zaplanowanie współpracy i komplementarności z działaniami prowadzonymi przez agencję CEPOL. Przygotowywane programy szkoleń powinny być dostępne dla odbiorców z innych krajów UE.

 2. Transnarodowe inicjatywy na rzecz zwalczania przemytu narkotyków i broni palnej (dostępne środki w wysokości 4 mln EURO)

  Propozycje projektowe powinny odnosić do wybranego rodzaju przemytu lub powiązań pomiędzy przemytem narkotyków i broni. Niezbędne jest osiągnięcie co najmniej jednego z niżej wymienionych rezultatów:

  1. poszerzanie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie przemytu narkotyków i broni palnej, w szczególności poprzez zwiększanie wiedzy, zdolności do wykrywania, dochodzenia i ścigania sprawców na szczeblu UE oraz z kluczowymi krajami trzecimi;
  2. promowanie najlepszych praktyk dotyczących m. in. defragmentacji pozyskanych informacji i danych w odniesieniu do szlaków przemytu broni palnej i narkotyków do i z UE;
  3. ochrona legalnego rynku UE w dziedzinie handlu bronią palną;
  4. przeciwdziałanie dostawaniu się broni w ręce grup kryminalnych operujących na terytorium UE;
  5. podniesienie wiedzy operacyjnej nt. przemytu narkotyków do i z UE;
  6. promowanie najlepszych praktyk dotyczących m. in. wykrywania laboratoriów wytwarzających kokainę z wtórnej ekstrakcji oraz narkotyki syntetyczne, zwalczania hodowli marihuany oraz pogłębianie wiedzy nt. metod działania sprawców (w szczególności techniki rip-off).

Pozostałe niezbędne informacje dla potencjalnych wnioskodawców

Propozycje projektów powinny przewidywać udział co najmniej dwóch organizacji (w charakterze głównego wnioskodawcy i partnera/partnerów) z dwóch różnych państw członkowskich. Co do zasady KE umożliwia ubieganie się o środki zarówno dla instytucji publicznych, prywatnych organów non–profit oraz organizacji międzynarodowych. Agencje unijne nie mogą składać aplikacji projektowych, ani być partnerami przyszłych przedsięwzięć.

Projekty w swoich założeniach budżetowych powinny uwzględniać wsparcie unijne w wysokości:

 1. w ramach tematyki szkoleń służb egzekwowania prawa – pomiędzy 150 000 EURO a 750 000 EURO;
 2. w ramach tematyki zwalczania przemytu narkotyków i broni palnej – co najmniej 250 000 EURO.

Maksymalny poziom współfinansowania KE dla projektów może wynieść 90 %. Planowany okres implementacji projektów nie może przekroczyć:

 • 30 miesięcy (w tematyce szkoleń dla priorytetów 1,2, 3,5) lub 18 miesięcy (dla priorytetu 4);
 • 24 miesięcy (w tematyce zwalczania przemytu narkotyków i broni palnej).

Zgłoszone projekty będą oceniane przez KE w odniesieniu do kryteriów zgodności ze wskazanymi priorytetami, jakości zaproponowanych działań, ich efektywności kosztowej oraz europejskiej wartości dodanej. KE planuje ogłoszenie wyników naboru do czerwca 2016 r., co ma pozwolić na rozpoczęcie właściwej realizacji wyłonionych projektów na przełomie 2016 i 2017 r.

Wszystkie instytucje zainteresowane złożeniem wniosku aplikacyjnego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedury naboru w poszczególnych tematykach. Ponadto, KE opracowała podręcznik dla wnioskodawców – wskazane dokumenty dostępne poniżej.

Wnioski aplikacyjne powinny zostać uzupełnione na wymaganych załącznikach i przekazane do KE za pośrednictwem systemu PRIAMOS w nieprzekraczalnym terminie do:

 • 26 listopada 2015 r. (tematyka szkoleń służb egzekwowania prawa);
 • 1 grudnia 2015 r. (tematyka zwalczania przemytu narkotyków i broni palnej).

Wszystkie instytucje planujące złożenie propozycji projektowych w charakterze głównego wnioskodawcy lub partnera, które nawiązały kontakty z zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami, proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości prosimy je kierować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3531