Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

OTWARTY KONKURS GŁÓWNY W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014

Norway Grants - logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

JAKO OPERATOR PROGRAMU Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014

OGŁASZA I NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 8,053,751 EUR =  34 010 185 PLN*

(liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,2229. PLN)

* Kwota uwzględnia rezerwę z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą, ponieważ Operator programu nie przewiduje zwiększenia wartości środków przeznaczonych na nabór wniosków w przypadku uwzględnienia ewentualnych odwołań Wnioskodawców.

 

Program ma na celu wzmocnienie zdolności polskich służb w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym handlem ludźmi.

 1. Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu
  • Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen
  • Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych
  • Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi
 2. Typy działań kwalifikowanych w projektach podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu
  • Szkolenia
  • Organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów, itp.
  • Rozwój struktur i systemów
 3. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
  • Instytucje z sektora finansów publicznych, takie jak jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Finansów (w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Celna)
  • Organizacje pozarządowe* i organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocy ofiarom handlu ludźmi

  * organizacja pozarządowa:  wolontariacka organizacja non–profit ustanowiona jako osoba prawna o celach niekomercyjnych, niezależna od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe.

 4. Projekty partnerskie

  Operator Programu zachęca wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Norwegia), którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

  Promotor projektu (Wnioskodawca) pochodzi zawsze z Polski i jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie.

  Za realizację projektu Partnerskiego Operator Programu przyznaje dodatkowe 5 pkt podczas oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Partnerstwo nie jest wymagane.

 5. Fundusz Współpracy Dwustronnej

  Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy partnerstwa jest tzw. Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD). Operator Programu rezerwuje część kwoty z budżetu Programu w wysokości 176 471 EUR, tj. 745 219 PLN na potrzeby FWD na poziomie Programu podczas jego wdrażania.

  W ramach całkowitego budżetu FWD do wykorzystania przez Beneficjentów końcowych udostępniona będzie kwota w wysokości 158 824 EUR, tj. 670 697 PLN

  Kwota ta zostanie udostępniona dla nawiązywania kontaktów, wymiany, dzielenia się i transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy Beneficjentami projektów a podmiotami w Norwegii.

  Kwota w wysokości 17 647 EUR, tj. 74 521 PLN, zostanie przeznaczona na działania inicjowane przez Operatora Programu zgodnie z aneksem II do umowy w sprawie programu. W przypadku nie wykorzystania w naborze przez Beneficjentów końcowych całej kwoty przeznaczonej na realizację FWD, pozostałe środki zostaną przeznaczone na działania inicjowane przez Operatora Programu.

  Operator Programu nie przewiduje odrębnego naboru wniosków na działania finansowane ze środków FWD. Formularz wniosku aplikacyjnego zawiera pozycje do uzupełnienia przez Wnioskodawców ubiegających się o środki FWD.

  Katalog działań kwalifikowalnych do dofinansowania w ramach FWD powinien korespondować z art. 7.7 punkt 1 Regulacji ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009–2014:

  1. Opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;
  2. Koszty podróży w ramach wizyt studyjnych;
  3. Koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;
  4. Koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;
  5. Działania informacyjno – promocyjne;
  6. Opłaty za doradztwo zewnętrzne.

   [Koszty podróży zgodnie z ust. 1, obejmują diety zgodnie z art. 7.3, ust. 1 b) Regulacji]

  Maksymalna wartość dofinansowania działań realizowanych z FWD wynosi 10 000 EUR, tj. 42 229 PLN dla pojedynczego projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania z NMF wynoszącym 85% kwalifikowalnych kosztów projektu.

  Negatywna ocena działań zaproponowanych przez Wnioskodawcę w ramach FWD nie jest równoznaczna z negatywną oceną działań projektowych i nie powoduje odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej. Nie przyznanie dofinansowania na działania projektowe jest równoznaczne z negatywną decyzją w odniesieniu do zaproponowanych działań w ramach FWD.

 6. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Całkowita alokacja (środki z NMF 2009–2014) na konkurs:

  8 053,751 EUR, tj. 34 010 185 PLN, gdzie:

  • Kwota 170 000 EUR, tj. 717 893 PLN, stanowi minimalną wartość dofinansowania z NMF dla pojedynczego projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania z NMF wynoszącym 85% kwalifikowalnych kosztów projektu;
  • Kwota 2 000, 000 EUR, tj. 8 445 800 PLN, stanowi maksymalną wartość dofinansowania z NMF dla pojedynczego projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania z NMF wynoszącym 85% kwalifikowalnych kosztów projektu.
 7. Wartość dofinansowania

  W przypadku projektów predefiniowanych i projektów wybranych w otwartym naborze, w tym projektów organizacji pozarządowych, dofinansowanie z programu nie przekroczy 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe koszty projektów muszą być zapewnione przez beneficjentów.

 8. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

  Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014:

  W szczególności kwalifikowalne są poniższe wydatki bezpośrednie, jeżeli spełniają kryteria podane w art. 7.2 Regulacji:

  1. Koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń przez beneficjenta i partnera projektu. Odpowiednie koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowej są kwalifikowalne w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego projektu;
  2. Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych;
  3. Koszt nowego lub używanego sprzętu pod warunkiem, że jest on amortyzowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trwania projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod uwagę przez Operatora Programu, z wyjątkiem przypadków, gdy charakter i/lub kontekst jego użycia uzasadnia inne traktowanie przez Operatora Programu. Zastosowanie takich wyjątków regulowane jest w umowie w sprawie programu i musi być zgodne z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej;
  4. Zakup gruntów i nieruchomości na warunkach określonych w art. 7.5 Regulacji;
  5. Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu;
  6. Koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz niniejszymi Regulacjami; oraz koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu (np. rozpowszechnianie informacji, ewaluacja danego działania, audyty, tłumaczenia, kopiowanie), w tym koszty wszelkich usług finansowych (zwłaszcza koszty gwarancji finansowych).

  wyjątek stanowi:

  W odniesieniu do pkt 3. całkowite koszty zakupu nowego sprzętu są kwalifikowalne w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu projektu, zgodnie z pkt 1.3 Aneksu II do umowy w sprawie Programu.

  Zgodnie z Art. 7.4.1 (a) i (b) Regulacji oraz zgodnie z pkt 1.3 Aneksu II do umowy w sprawie programu, kalkulację kosztów pośrednich w projektach dokonuje się:

  1. na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich beneficjenta i partnerów projektu, którzy posiadają system księgowości analitycznej do określania kosztów pośrednich wskazanych powyżej;
  2. beneficjent i partnerzy projektu mogą zdecydować się na ryczałt w wysokości do 7% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta.

  Wnioskodawca jest obowiązany do wskazania wybranej opcji rozliczania kosztów pośrednich we wniosku aplikacyjnym.

  W przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe wkład rzeczowy w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy – wolontariatu, może stanowić do 50% współfinansowania wymaganego dla projektu w ramach programu. Wkład własny w pozostałym zakresie, podobnie jak w przypadku innych wnioskodawców niż organizacje pozarządowe, jest wnoszony w postaci pieniężnej.

  W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy wolontariatu, wartość tej pracy jest wyliczana przez wnioskodawcę z uwzględnieniem:

  • ilości czasu przepracowanego dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz projektu, wyrażonego w liczbie godzin oraz
  • standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 9. System płatności
  Państwowe Jednostki Budżetowe

  Wydatki państwowych jednostek budżetowych objęte zostaną w całości prefinansowaniem.

  Podmioty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi

  Pierwsza zaliczka

  Pierwsza zaliczka jest wypłacana Beneficjentowi po podpisaniu umowy finansowej, złożeniu przez Beneficjenta Wniosku o płatność pierwszej zaliczki oraz wniesieniu przez niego odpowiednich zabezpieczeń prawidłowej realizacji ww. umowy.

  Wysokość wypłacanej zaliczki wynosi do 50% wartości dofinansowania. Dokładna wartość pierwszej zaliczki, o jaką może ubiegać się Beneficjent określona jest w umowie finansowej.

  Druga zaliczka

  Druga zaliczka jest wypłacana Beneficjentowi po wykorzystaniu przez niego co najmniej 70 % wartości pierwszej zaliczki wskazanej w umowie po weryfikacji 100% zadeklarowanych wydatków.

  Płatność końcowa

  Końcowa płatność na rzecz Beneficjenta projektu jest dokonywana po zatwierdzeniu 100%  dokumentacji sprawozdawczej w ramach projektu.

 10. Okres kwalifikowalności wydatków
  • Początkowa data kwalifikowalności wydatków to data podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania rozumiana jako data publikacji listy rankingowej projektów wyłonionych do dofinansowania
  • Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016 r.
 11. Kryteria wyboru projektów

  Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej.

  Ocena formalna jest dokonywana przez ekspertów polskich. W trakcie oceny formalnej jest przewidziany tryb uzupełnień trwający 3 dni robocze.

  Kryteria formalne dla naboru wniosków są następujące:

  KRYTERIA OCENY FORMALNEJ NIEPODLEGAJĄCE TRYBOWI UZUPEŁNIEŃ[1]

  1. Kryteria administracyjne
   1. Wniosek wpłynął do Operatora w terminie
   2. Wniosek został przygotowany na odpowiednim formularzu
  2. Kryteria kwalifikacji
   1. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu
   2. Typ projektu jest kwalifikowalny i zgodny z celami Programu
   3. Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami podanymi w treści ogłoszenia o naborze
   4. Data zakończenia projektu nie wykracza poza dopuszczalny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu

  KRYTERIA OCENY FORMALNEJ PODLEGAJĄCE PROCEDURZE UZUPEŁNIEŃ W TRYBIE 3 DNI ROBOCZYCH

  1. Złożono 2 wymagane oryginały wniosku w formie pisemnej (dokumentom nie brakuje żadnej ze stron)
  2. Złożono wszystkie wymagane załączniki w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (dokumentom nie brakuje żadnej ze stron)
  3. Złożono płytę CD/DVD zawierającą podpisane i parafowane skany wszystkich załączników i wniosku
  4. Wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji jest identyczna
  5. Pieczęci i podpisy osób upoważnionych pod wnioskiem i załącznikami
  6. Parafy na wszystkich stronach wniosku i załączników
  7. Poświadczono za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e wszystkie wymagane strony dokumentów (jeśli dot.)
  1. Fundusz Współpracy Dwustronnej (jeśli dotyczy)
   1. Kwota wydatków mieści się w limicie określonym dla FWD w ogłoszeniu o naborze

  Ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów polskich. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów, a ostateczna punktacja wniosku jest średnią punktów przyznanych przez obu ekspertów.

  Ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów.

  Kryteria merytoryczne dla naboru wniosków są następujące:
  1. Analiza instytucjonalna Wnioskodawcy/Partnera(ów)
   1. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz Partnera (ów) w realizacji projektów finansowanych ze środków UE/krajowych/Funduszy Norweskich – max 5 pkt.
   2. Potencjał kadrowy Wnioskodawcy oraz Partnera(ów) w odniesieniu do planowanego zakresu projektu – max 3 pkt.
   3. Zaplecze lokalowe i sprzętowe Wnioskodawcy oraz Partnera(ów) a także potencjał finansowy niezbędny do realizacji projektu – max 2 pkt.
  2. Model zarządzania projektem
   1. Stworzona struktura zarządzania projektem, w tym zastosowana metodologia zarządzania oraz przyjęty podział zadań/kompetencji – max 3 pkt.
   2. Kwalifikacje personelu projektu niezbędne do jego realizacji oraz doświadczenie osób oddelegowanych do realizacji projektu we wdrażaniu podobnych przedsięwzięć – max 2 pkt.
  3. Potrzeba realizacji Projektu/ Wpływ na osiągnięcie rezultatów i wyników przewidzianych w Programie Operacyjnym
   1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (otoczenie projektu, wpływ na grupy docelowe oraz otoczenie Wnioskodawcy/Partnera) – max 7 pkt.
   2. Wpływ projektu na realizację założeń Programu (wraz z oceną ryzyka związanego z nieosiągnięciem zakładanych celów) – max 7 pkt.
   3. Wpływ oraz powiązanie projektu z realizacją krajowych i unijnych strategii – max 2 pkt.
   4. Dobór działań oraz grup docelowych pod kątem skutecznej realizacji celów projektu – max 3 pkt.
   5. Gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu – max 2 pkt.
   6. Efekt mnożnikowy oraz długofalowy wpływ działań projektu – max 2 pkt.
   7. Odniesienie do polityk horyzontalnych (zrównoważony rozwój, równość szans, społeczeństwo informacyjne) – max 2 pkt.
  4. Ocena budżetu projektu, w tym wydatki na działania merytoryczne oraz na zarządzanie projektem
   1. Logiczne powiązanie przedstawionych wydatków z działaniami projektu – max 3 pkt.
   2. Adekwatność poniesionych nakładów finansowych w stosunku do efektów projektu – max 3 pkt.
   3. Zasadność (niezbędność) poniesienia poszczególnych kosztów w projekcie – max 4 pkt.
   4. Zgodność wydatków z kryteriami kwalifikowalności – max 5 pkt.
   5. Realność oraz racjonalność kosztów/stawek zastosowanych w projekcie – max 5 pkt.
   6. Proporcjonalność kosztów zarządzania w stosunku do pozostałych kosztów realizacji projektu – max 3 pkt.
   7. Poprawność rachunkowa sporządzonego budżetu (w tym prawidłowa klasyfikacja wydatków w ramach projektu) – max 2 pkt.
  5. Harmonogram realizacji projektu
   1. Spójność harmonogramu z opisem projektu, zaproponowanymi działaniami oraz wskazanymi ramami czasowymi projektu – max 2 pkt.
   2. Działania przedstawione w  harmonogramie są możliwe do zrealizowania we wskazanych przedziałach czasowych – max 3 pkt.
  6. Wskaźniki
   1. Adekwatność doboru wskaźników do przedstawionych działań i planowanych do osiągnięcia rezultatów projektu – max 3 pkt.
   2. Mierzalność wskaźników – max 4 pkt.
   3. Metody weryfikacji oraz monitorowania wskaźników projektu – max 3 pkt.
  7. Analiza ryzyka
   1. Trafność zidentyfikowanych ryzyk oraz prawidłowość oszacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia w stosunku do planowanych działań projektowych – max 3 pkt.
   2. Adekwatność zaproponowanych metod minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk – max 2 pkt.
  8. Informacja i promocja
   1. Adekwatność oraz różnorodność zaproponowanych działań promocyjnych w stosunku do charakteru oraz zakresu projektu – max 4 pkt.
   2. Trafność doboru adresatów działań promocyjnych oraz adekwatność doboru narzędzi promocyjnych –max 2 pkt.
   3. Zasięg działań promocyjnych (zarówno w Polsce jak i w Państwach Darczyńcach) –max 2 pkt.
   4. Zgodność zaproponowanych działań promocyjnych oraz metod ich realizacji z wytycznymi Darczyńców w zakresie informacji i promocji projektów finansowanych ze środków NMF –max 2 pkt.
  9. Partnerstwo z podmiotami z Państw Darczyńców
   1. W przypadku braku partnerstwa potwierdzonego listem intencyjnym lub umową partnerstwa Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.
   2. Załączenie listu intencyjnego lub umowy partnerstwa wskazujących na zakres współpracy oraz podział obowiązków (w tym finansowych) związanych z realizacją projektu – 5 pkt. (ocena zerojedynkowa)
  • W ramach naboru wniosków priorytetowo traktowane będą projekty nie nastawione na zakup sprzętu oraz inwestycje infrastrukturalne.
  • Projekty, które uzyskają co najmniej 60% możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej punktów (w tym minimum 50% punktacji w ramach kategorii 3 i 4) zostaną umieszczone na liście rankingowej.
  • Projekty, które ze względu na niewystarczającą ilość środków nie uzyskały dofinansowania, będą umieszczone na liście rezerwowej.
  • Karty oceny formalnej i merytorycznej zawierające kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku do ogłoszenia.
 12. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy

  W przypadku zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej wnioskodawca będzie miał prawo do odwołania w ramach dwóch instancji. Pierwszą instancją będzie Operator Programu, drugą instancją będzie Krajowy Punkt Kontaktowy.

  Postępowanie odwoławcze w drugiej instancji ma na celu kontrolę przeprowadzonego przez Operatora Programu postępowania oceny projektu wyłącznie pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą przez Operatora Programu procedurą oceny projektów.

  Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego.

  Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów.

 13. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

  Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 30 września 2013 r. do dnia 8 stycznia 2014 r., do godz. 16.00.

  W związku z prośbami wnioskodawców - potencjalnych beneficjentów, Operator Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych, przedłużył termin naboru wniosków do dnia 17 stycznia 2014 roku, do godziny 16:00.

  2 oryginały wniosku w języku polskim wraz z 2 egzemplarzami załączników (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem – jeśli dot.) oraz skanami wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania) lub osobiście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na adres:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich

  ul. Batorego 5

  02-591 Warszawa

  Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona następującymi sformułowaniami:

  • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
  • pełna nazwa Wnioskodawcy
  • adres Wnioskodawcy
  • tytuł projektu

  Termin dostarczenia wniosku nie może być późniejszy niż 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Korespondencja w sprawie złożonych wniosków przekazywana jest wnioskodawcy przez Operatora Programu faksem lub pocztą elektroniczną – zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym. Termin wniesienia pisma liczony jest od terminu przekazania wnioskodawcy informacji faksem (data liczona od potwierdzenia przesłania faksu) lub terminu przesłania wiadomości pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedź Operatora Programu na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@msw.gov.pl

 

[1] Niespełnienie przynajmniej jednego z kryteriów niepodlegających procedurze uzupełnień, skutkuje odrzuceniem wniosku z Programu.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 10238