Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w ramach podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zapis Instytucje z sektora finansów publicznych, takie jak jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Finansów (w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) oznacza, że beneficjentem mogą być tylko Instytucje podległe MSW oraz MF, czy mogą to być również inni beneficjenci np. wojewoda, administracja zespolona?

  Wskazanie w ogłoszeniu instytucji podległych MSW stanowi jedynie przykład potencjalnej grupy wnioskodawców. Nie zawęża to w żaden sposób grupy wnioskodawców uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie.

 2. Czy w ramach ogłoszonego konkursu na wsparcie obszaru Schengen, Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego?

  Jednostki samorządu terytorialnego jako instytucje sektora finansów publicznych są uprawnione do wzięcia udziału w konkursie.

 3. Ile wniosków może złożyć jeden wnioskodawca?

  Operator programu nie ograniczył liczby wniosków, które może złożyć jeden wnioskodawca.

 4. Czy możliwe jest finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków trwałych?

  Z zasady projekty mające na celu zakup środków trwałych nie stanowią celu konkursu. Kwalifikowalność takich wydatków dotyczy jedynie wysokości ich amortyzacji w okresie realizacji projektu.

  Dopuszcza się natomiast zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektów, których cele są zbieżne z celami konkursu i programu PL15.

 5. W związku z tym, że Wojewoda odpowiada za finansowanie i utrzymanie przejść granicznych, czy możliwe jest sfinansowanie kursów i szkoleń dla pracowników urzędu wojewódzkiego wykonujących te zadania, np. kursów językowych oraz specjalistycznych, m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, rozliczania inwestycji?

  Działania realizowane w ramach projektu powinny być nakierowane na osiąganie celów wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 6. Czy kosztem kwalifikowanym w projekcie jest zakup nowego sprzętu (mobilne stanowisko dowodzenia), który będzie stanowił niezbędny element do osiągnięcia celów projektu ?

  Zgodnie z zaleceniami Norweskiego MSZ i informacjami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków w trakcie oceny priorytetowo traktowane będą projekty nie nastawione na zakup sprzętu oraz inwestycje infrastrukturalne. Zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji w sprawie Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 za kwalifikowalny uznaje się koszt nowego lub używanego sprzętu pod warunkiem, że jest on amortyzowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trwania projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod uwagę jako kwalifikująca się do dofinansowania.

  W przypadku Programu PL15 w ramach wyjątku całkowite koszty zakupu nowego sprzętu mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektów, w przypadku których sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu projektu.

  Ocena stopnia kwalifikowalności sprzętu w ramach projektu będzie możliwa do przeprowadzenia jedynie w oparciu o kompletną dokumentację złożonego wniosku aplikacyjnego.

 7. Czy podwykonawstwo jest kwalifikowane w projekcie, jeżeli tak to czy istnieje limit kosztów na podwykonawstwo?

  Operator Programu umożliwia realizację działań projektowych w ramach podwykonawstwa. Nie określono limitu kosztów ponoszonych w ramach podwykonawstwa

 8. Czy zarządzanie projektem można zlecić podmiotowi zewnętrznemu (podwykonawcy), czy są ustalone limity kosztów poniesionych na zarządzanie projektem?

  Zarządzanie projektem może zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Operator Programu nie ograniczył wartości kosztów ponoszonych na zarządzanie projektem, niemniej jednak koszty te powinny być adekwatne do zakresu działań przewidzianego w projekcie.

 9. Czy w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Operator Programu przewiduje przeprowadzenie szkolenia dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie?

  W związku z ogłoszonym naborem wniosków Operator Programu planuje przeprowadzenie szkolenia dla Wnioskodawców w dniu 18 listopada br. w siedzibie MSW przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

  Ogłoszenie o szkoleniu, formularz rejestracyjny oraz agenda szkolenia znajdują się na stronie internetowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW (przejdź na stronę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW).

 10. Czy w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w przedmiotowym naborze wniosków wymagane będzie podpisywanie umów lojalnościowych z bezpośrednimi odbiorcami szkoleń?

  Operator Programu nie nakłada na Beneficjentów wymogu podpisywania umów lojalnościowych w odniesieniu do grup docelowych realizowanych projektów. Niemniej jednak Beneficjenci zobowiązani są do stosowania wewnętrznych regulacji i dobrych praktyk w przedmiotowej kwestii.

 11. Czy istnieje obowiązek oznakowania zakupionego w ramach realizacji projektu sprzętu? Jeśli tak, to czy przedmioty które trudno oznaczyć mogą pozostać bez oznakowania? Czy należy o tym wcześniej wspomnieć we wniosku?

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt powinien zostać odpowiednio oznakowany, wykorzystując naklejki i/lub logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej (pobierz Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej).

  Przedmioty niewielkich rozmiarów, trudne do opatrzenia logo/naklejką mogą pozostać bez oznakowania, niemniej jednak informacja w tym zakresie powinna znaleźć się we wniosku aplikacyjnym, w części Informacja i Promocja Projektu i Funduszu.

 12. W jakim terminie można spodziewać się z Państwa strony przystąpienia podpisywania umów finansowych na realizację projektu?

  Planowany czas trwania oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach trwającego naboru to 3 miesiące. Operator Programu zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania oceny w przypadku wpłynięcia znacznej ilości wniosków aplikacyjnych. Stąd zakładany orientacyjny termin podpisywania umów z Beneficjentami to koniec II kwartału 2014 r.

 13. Czy koszty personelu partnera norweskiego mogą stanowić koszt kwalifikowalny i stanowić część wymaganego 15 procentowego wkładu własnego?

  Koszt personelu partnera norweskiego może stanowić koszt kwalifikowalny i stanowić część wymaganego 15 procentowego wkładu własnego.

 14. Czy jest możliwość przedłożenia innych dokumentów niż zaświadczenia i listy obecności (np. oświadczenie kierownika projektu w ośrodku szkolenia), które będą stanowiły potwierdzenie uczestnictwa osób w szkoleniu?

  Beneficjent realizując szkolenia/warsztaty powinien gromadzić odpowiednią dokumentację, w tym zaświadczenia i listy obecności, stanowiące dowód zrealizowanych działań i poniesionych wydatków.

  Dokumenty te będą wykorzystywane w celach rozliczenia projektu oraz na potrzeby kontroli instytucji uprawnionych.

 15. Czy w ramach NMF 2009–2014 kwalifikowalne są wydatki związane z realizacją projektu szkoleniowego powiązanego z budową infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu? W ramach projektu planuje się:
  • wybudowanie ośrodka szkoleniowego;
  • realizację szkoleń.

  Wydatki dot. szkoleń są kwalifikowane w ramach NMF 2009–2014.

  Wydatki dot. budowy/ remontu, zgodnie z Art. 7.5 Regulacji, są również  w 100% kwalifikowane.

  Jednak należy pamiętać, że wydatki te muszą wpisywać się w cele Programu i realizować jego rezultaty. Wszelkie koszty powinny być racjonalne, niezbędne i uzasadnione z punktu widzenia założonego celu projektu.

  Należy ponadto przypomnieć, że w ramach Programu PL15 priorytetowo traktowane będą projekty miękkie, tj. nie nastawione na zakup sprzętu oraz inwestycje infrastrukturalne.

  Kwalifkowalnoość wydatków będzie rozważana indywidualnie, przy ocenie każdego projektu, z uwzględnieniem poziomu wykorzystania utworzonej infrastruktury oraz zakupionego w ramach projektu sprzętu do realizacji celów projektu.

 16. Informacje dotyczące wypełniania budżetu–harmonogramu we wniosku

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypełniania budżetu–harmonogramu we wniosku, prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją.

  Kwoty jedności podawane w harmonogramie dotyczą tysięcy, tzn. wpisanie w komórce harmonogramu cyfry 5, oznacza 5 tysięcy, a ściślej zakres od 4501 do 5499 zł. W przypadku jeżeli wydatek jest mniejszy niż 499 złotych (oczywiście w okresie czteromiesięcznym), należy wpisać zero. W tym przypadku możliwe jest także założenie zaokrąglenia w górę, do pełnego tysiąca. Budżet–harmonogram ma charakter orientacyjny i nie jest ostatecznie wiążący. Wiążące charakter mają kwoty podane na początku wniosku, w wierszach 6–11.

  Jeżeli budżet–harmonogram zostanie wypełniony w jednościach oznaczających tysiące, to o ile mieści się w granicach 85–115% wartości kwalifikowalnej projektu z komórki O7, to pod budżetem–harmonogramem nie zostanie wyświetlona informacja o znacznych różnicach. Wyświetlenie takiej informacji nie dyskwalifikuje wniosku; informacja ma charakter ostrzegawczy dla wnioskodawcy.

  Biorąc pod uwagę powstające wątpliwości, wnioski wypełnione inaczej niż w jednościach oznaczających tysiące, będą akceptowane.

  Poniższy przykład może być pomocny przy wypełnianiu budżetu–harmonogramu:

  fragment formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, prezentujący przykład uzupełnienia części dotyczącej budżetu-harmonogramu projektu

  Wnioskodawca zaplanował szkolenie R, w związku z którym planuje ponosić koszty wynagrodzenia koordynatora między marcem a wrześniem 2014 roku. Na ten okres zostanie zawarta umowa zlecenia.

  Szacowany miesięczny koszt wynagrodzenia wyniesie 1800 zł.

  Na okres od stycznia do kwietnia 2014 r. przypadną dwie wypłaty miesięcznego wynagrodzenia, a więc 3600 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych tysięcy – 4 tysiące.

  Na okres od maja do sierpnia ’14 przypadną cztery wypłaty, w kwocie 7200 zł (4 x 1800), czyli po zaokrągleniu 7 tysięcy (a nie osiem obliczane jako 4 x 2000).

  W okresie od września do grudnia’14 przypadnie jedna wypłata w wysokości 1800 zł, czyli po zaokrągleniu 2 tysiące.

 17. Czy jest możliwe wykorzystanie jedynie kwoty stanowiącej narzędzie zacieśniania współpracy partnerstwa z Funduszu Współpracy Dwustronnej, czy też jest ona nierozerwalnie związana z kwotą przeznaczoną na dofinansowanie projektów?

  Operator Programu przewidział realizację działań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jedynie w połączeniu z działaniami projektowymi. Stąd Wnioskodawcy nie mogą ubiegać się jedynie o środki Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 18. Jeżeli FWD musi być powiązany z NMF to czy można się wcześniej ubiegać (w terminie do 8 stycznia 2014 r.) o środki z FWD, a przewidziany jest inny termin, w którym moglibyśmy ubiegać się ośrodki z NMF?

  O wszystkie środki należy ubiegać się w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Operator Programu nie przewidział osobnych terminów naborów wniosków dla FWD.

 19. Czy skorzystanie z WFD i NMF podraża koszty projektu o koszty z FWD, czy też FWD jest wtedy zawarty w kwocie NMF (gdybyśmy chcieli skorzystać z minimum przewidzianego w projekcie w ramach NMF)?

  Wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosków minimalna wartość dofinansowania (170 tys. EUR) uwzględnia także środki FWD.

 20. FWD wymaga partnera norweskiego; czy w ramach NMF jesteśmy zobowiązani do szukania partnerów w Norwegii czy też mogą to być dowolne kraje z Grupy Schengen.

  W przypadku wykorzystania Funduszu Współpracy Dwustronnej konieczna jest realizacja działań skierowanych na wzmacnianie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami w Norwegii. W przypadku pozostałych działań projektowych Operator Programu nie ogranicza terytorialnie Wnioskodawców w kwestii poszukiwania Partnerów.

 21. Czy jeden projekt może dotyczyć różnych obszarów tematycznych oraz łączyć zarówno szkolenia jak i konferencję?

  Tak. Operator Programu dopuszcza realizację projektów odnoszących się do różnych obszarów tematycznych i łączących różne rodzaje kwalifikowalnych działań.

 22. Czy projekt może zakładać jedynie po jednym wskaźniku produktu oraz rezultatu?

  Jeden wskaźnik produktu i rezultatu jest minimalną wymaganą przez Operatora Programu wartością

 23. Czy jest dostępna Umowa w sprawie finansowania Programu Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych, zawarta w dniu 15 kwietnia 2013 r. w polskiej wersji językowej.

  Tak – polska wersja umowy została umieszczona wśród dokumentów do pobrania w związku z ogłoszonym naborem wniosków.

 24. W jakim stopniu szczegółowości należy podać ilość osób biorących udział w szkoleniach. Czy mogą to być przedziały np. od do czy tylko konkretna wartość.

  Ilość wyszkolonych osób powinna odzwierciedlać wartość wskaźnika, który musi być mierzalny. Stąd sugeruje się precyzyjne określenie ilości osób biorących udział w szkoleniach.

 25. Czy posiadanie partnera jest obowiązkowe?

  Nie – posiadanie partnera w projekcie nie jest obligatoryjne.

 26. Czy w przypadku posiadania partnera (ów) w projekcie konieczne jest podpisywanie wniosku aplikacyjnego również przez niego (nich)?

  Operator Programu wymaga podpisania wniosku aplikacyjnego jedynie przez Wnioskodawcę. Nie ma konieczności podpisywania wniosku aplikacyjnego przez Partnera(ów) w projekcie.

 27. Czy w ramach projektów wdrażanych ze środków programu PL15 Beneficjenci zobowiązani są do przeprowadzenia audytu projektu?

  Operator Programu nie wymaga przeprowadzenia audytu projektu przez Beneficjenta.

 28. Czy obligatoryjne jest, aby dodatkowo załączyć plan informacji i promocji (jako oddzielny załącznik)?

  Operator Programu nie wymaga tworzenia odrębnego dokumentu w postaci Planu informacji i promocji. Niemniej jednak dopuszczalne jest załączenie go w postaci dodatkowego załącznika do wniosku aplikacyjnego.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 3587