Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursów 11/2019 i 12/2019 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

1. Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 12/2019/FAMI zobowiązuje wnioskodawców, by przed złożeniem wniosku zapoznali się z projektem realizowanym przez odpowiedni Urząd Wojewódzki w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI, gdyż zaproponowane działania winny uzupełniać realizowany już projekt. dopuszczalne jest świadczenie tych samych lub podobnych usług, jeżeli wnioskodawca stwierdza, że jest na nie zapotrzebowanie.

Proszę o informację jak mamy postępować w sytuacji, gdy odpowiedni urząd wojewódzki nie umożliwi nam zapoznania się z realizowanym przez siebie projektem lub przekazywane informacje są zbyt ogólne.

W opisanej sytuacji wnioskodawca powinien przygotować wniosek opierając się na przeprowadzonym przez siebie rozpoznaniu potrzeb na terenie, na którym planuje realizację projektu. Wszystkie projekty w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI są już realizowane, można zatem założyć, że sytuacja rozpoznana przez wnioskodawcę uwzględnia działania realizowane przez urzędy wojewódzkie i ich partnerów w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI.

Odpowiedź dotyczy zarówno elementów obowiązkowych (1-7), oraz fakultatywnych (1. Tworzenie, rozwijanie lub aktualizacja spójnej strategii integracyjnej…, 2. Działania zmierzające do (lepszego) wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji).

 

2. Czy Podmiotem uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie może być organizacja pozarządowa?

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o naborze wniosków podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W związku z powyższym organizacja pozarządowa jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie.

 

 3. Czy działania związane z nauką języków innych niż polski (np. angielski, ukraiński) wpisują się w zakres naboru? Czy mogą zostać potraktowane jako uzupełnianie kompetencji zawodowych, o których mowa w punkcie 5?

Nie możemy skutecznie doradzić w tej kwestii. Widzimy celowość takiej oferty, niemniej wiele zależy od opisu działania i jego uzasadnienia w projekcie oraz zakresu świadczonej usługi.

 

4. Czy dwa działania, które mogą być wdrażane dopiero po zakończeniu projektu w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI (dot. strategii integracyjnej  oraz struktur pomocy społecznej) są obligatoryjne do realizacji? Czy można wybrać tylko jedną z tych dwóch form?

Działania, które mogą być wdrażane dopiero po zakończeniu analogicznych działań na terenie danego województwa realizowanych w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI, nie są działaniami obligatoryjnymi. Można wybrać jedną, obie formy lub zrezygnować z planowania ich realizacji.

 

5. Czy do grupy docelowej konkursu nr 12/2019/FAMI zaliczają się cudzoziemcy z Ukrainy?

Dla Celu szczegółowego Integracja do grupy docelowej należą:

1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami):

• na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,

• na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),

• na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),

• zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1 i 7.

3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:

• złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2),

• złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2),

• złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

• złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,

• złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4). 

4. Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.

5. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

6. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.

7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:

• udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),

• udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),

• udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),

• przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,

• przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)  i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

Dodatkowo w ramach celu krajowego Integracja mogą również zostać objęte:

• osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;

• osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;

• osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

Jeżeli obywatele Ukrainy, o których Pani wspomina, wpisują się w wyżej wymieniony zakres to zaliczają się do grupy docelowej w ramach konkursu. Należy jednak pamiętać, że z tej grupy docelowej wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE.

 

6. Pytania odnośnie naboru FAMI nr 12/2019 (Integracja):

i) Czy projekt musi obejmować swoim zakresem geograficznym teren całego województwa, czy może skupić się na jednym mieście, gdzie jest największa koncentracja obywateli państw trzecich, i gdzie działania spotkają się z największym odbiorem beneficjentów?

ii) Czy w przypadku kiedy partnerem w projekcie będzie Urząd Miasta, czy stanowiska w projekcie dla urzędników będą kosztem kwalifikowalnym?

iii) Czy kosztem kwalifikowalnym w projekcie byłyby działania skierowane na podnoszenie kompetencji lokalnych urzędników (w ogóle, nie tych zatrudnionych w projekcie) w zakresie zagadnień związanych z integracją obywateli państw trzecich?

 

i) Optymalnie projekt może obejmować teren całego województwa. Nie jest jednak wykluczona możliwość uzasadnionego ograniczenia jego zasięgu do mniejszego obszaru.

ii) Koszty osobowe partnera, w tym jednostki samorządu terytorialnego, są co do zasady kwalifikowalne. Merytoryczna kwalifikowalność kosztów poniesionych przez partnera zależy od zakresu realizowanych przez niego zadań. Określenie „stanowiska w projekcie” jest nieprecyzyjne. Koszty pracy urzędników realizujących działania projektu (w odróżnieniu od zarządzania projektem) mogą być uwzględnieni w kategorii A. budżetu („Koszty personelu”). Jeżeli pracownicy Urzędu będą pełnić funkcje zarządcze lub administracyjne, to będą to koszty pośrednie.

iii) Zgodnie z ogłoszeniem nr 12/2019 działania takie mogą być realizowane po zakończeniu analogicznych działań na terenie danego województwa realizowanych w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI. Należy unikać zbędnego powielania podobnych działań, choć dopuszczalne jest świadczenie tych samych lub podobnych usług, jeżeli wnioskodawca stwierdza, że jest na nie zapotrzebowanie.

 

7. Czy w ramach naboru 11/2019/FAMI można sfinansować kursy zawodowe dla osób z ośrodków dla cudzoziemców, oczekujących na decyzję? Kursy miałyby się odbywać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, a więc w profesjonalnej jednostce.

Kursy zawodowe nie są działaniem kwalifikowalnym. Zarówno w ramach naboru 11/2019/FAMI jak również w ramach całego Funduszu.

 

8. Czy wkładem własnym finansowym do projektu mogą być środki pozyskane od polskich ministerstw, np. od Ministerstwa Edukacji Narodowej?

Jest to możliwe, niemniej należy pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta punkt 2.11 Brak podwójnego finansowania, w przypadku, gdy projekt jest współfinansowany przez podmioty zewnętrzne wobec Beneficjenta (np. fundacje, fundusze, jednostki samorządu terytorialnego), podmioty te muszą zostać wyraźnie pisemnie poinformowane, że ich środki pełnią rolę współfinansowania w projekcie współfinansowanym z FAMI.

Zgodnie z zasadą braku podwójnego finansowania, wydatków, które otrzymały już całkowite dofinansowanie z innego źródła finansowania, nie uznaje się za kwalifikowalne w kontekście projektów realizowanych w ramach FAMI.

Oznacza to, że jeśli wydatek jest już w pełni pokrywany przez inną dotację nie może zostać uznany za kwalifikowany w ramach FAMI, gdyż skutkowałoby to podwójnym finansowaniem danego wydatku. W przypadku pokrycia przez inną dotację tylko części wydatku, pozostała jego część może zostać pokryta w ramach FAMI. Wykluczona jest sytuacja, w której części pokrywane przez różne źródła finansowania pokrywają wydatek w ponad 100%.

Zatem jeżeli np. MEN miałby być partnerem w projekcie, to jest to możliwe. Natomiast w przypadku otrzymania wsparcia z tej instytucji na określony cel, przy założeniu, że dofinansowane przez MEN działania będą elementem projektu w ramach FAMI, to działania te nie będą mogły zostać finansowane z Funduszu. W związku z tym poziom dofinansowania z FAMI będzie mniejszy niż 75% wartości projektu.

 

9. Na ile projekty w ramach 12/2019 powinny być komplementarne wobec tych z 8/2017, a na ile mogą być równoległe? Dla przykładu: jeśli w ramach 8 powstaje w Słupsku punkt wsparcia dla imigrantów, to czy dofinansowanie innego, który działa w Słupsku od 2 lat, jest właściwe?

Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków nr 12/2019/FAMI „Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi zapoznać się z projektem realizowanym przez odpowiedni Urząd Wojewódzki w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI. Działania winny uzupełniać realizowany już projekt. Należy unikać zbędnego powielania podobnych działań, choć dopuszczalne jest świadczenie tych samych lub podobnych usług, jeżeli wnioskodawca stwierdza, że jest na nie zapotrzebowanie.”. Komplementarność projektów zaproponowanych w ramach naboru 12/2019/FAMI względem projektów realizowanych w ramach naboru 8/2017/OG-FAMI jest wskazana. Jeżeli chodzi o równoległość (co wydaje się w tym przypadku oznaczać powielanie działań Urzędu Wojewódzkiego) to tak jak wskazano w Ogłoszeniu nie jest to wykluczone, jednak we wniosku należy wykazać taką potrzebę.

 

10. Co oznacza "Poniższe działania mogą być realizowane po zakończeniu analogicznych działań na terenie województwa..." w kontekście spójnej strategii integracyjnej województwa, jeśli takowa nie jest budowana przez Wojewodę a prace nad strategią rozpoczęły się w Samorządzie Województwa?

Jeżeli w projekcie realizowanym w ramach naboru 8/2017/OG-FAMI na terenie danego województwa „analogiczne” działania nie są i nie będą realizowane to możliwe jest ich realizowanie w ramach naboru 12/2019/FAMI.

 

11. Pod jakimi warunkami (jeśli nie ma w województwie strategii integracyjnej a działania z 8/2017 dopiero się rozpoczynają) można aplikować o działania z zakresu specjalistycznych szkoleń dla personelu, tworzenie strategii integracyjnej, trwałych struktur organizacyjnych i in.?

O działania z zakresu specjalistycznych szkoleń dla personelu, tworzenie strategii integracyjnej, budowania trwałych struktur organizacyjnych i in. można aplikować pod warunkiem, że

a) odbędą się po zakończeniu analogicznych działań na terenie danego województwa realizowanych w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI

b) tego rodzaju lub zbliżone działania nie są realizowane i nie są zaplanowane do realizacji na terenie danego województwa.

Proponując działania należy wykazać się wiedzą co do zakresu projektu Wojewody na terenie danego województwa.

 

12. Jeśli diagnoza lokalna pokazuje, że np. najpilniejszą potrzebą jest inwestycja w kompetencje szkół / standardy w integracji, to czy takie działanie - nakierowane na rozwiązania systemowe realizowane np. z Centrum Edukacji Nauczycieli, ujmujecie Państwo jako te, które mogą być realizowane po zakończeniu analogicznych działań na terenie województwa? czy też jako punkt 2) działania i środki ukierunkowane na kształcenie dzieci?

Takie działania ujmujemy jako punkt 2) działania i środki ukierunkowane na kształcenie dzieci.

 

13. Czy podmioty typu CEN, Wojewódzki Urząd Pracy i in. mogą być partnerami projektu?

Należy zwrócić uwagę na to, czy dana jednostka organizacyjna (województwa) może samodzielnie zawrzeć umowę partnerską, czy też może to zrobić tylko za pośrednictwem innego podmiotu. Ważne jest, by partner miał możliwość ponoszenia kosztów we własnym imieniu i zawarcia umowy partnerskiej. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

14. Projekty muszą ujmować wszystkie elementy 1-7. Jeśli w ramach projektu kilka punktów wsparcia imigrantów w pomorskim realizowało by ten zakres usług i np. połowa środków przeznaczona byłaby na realizację elementów 1-7 a druga połowa na działania zmierzające do lepszego wykorzystania instytucji typu PUP/MOPS, to jest właściwe? Czy preferowany w naborze 12/209 jest nacisk na usługi 1-7 a te systemowe powinny go uzupełniać np. w 20%?

Nie ma żadnych wskazań co do minimalnych lub maksymalnych kosztów poszczególnych elementów i działań wskazanych w Ogłoszeniu o naborze 12/2019/FAMI. Proszę wziąć pod uwagę kryteria oceny wniosków (Arkusz oceny merytorycznej), szczególnie kategorię B.

 

15. W związku z ogłoszeniem o naborze nr 12/2019/FAMI w odniesienia do wskazówki z punktu 2 w części dot. celów naboru: Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi zapoznać się z projektem realizowanym przez odpowiedni Urząd Wojewódzki w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI chciałabym się zapytać, gdzie można zapoznać się ze wskazanym projektem? Czy jako wnioskodawcy powinnyśmy skontaktować się w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim czy z organizacjami realizującymi projekt(y)? Czy powinniśmy odnosić się do założeń projektów z 8/2017/OG-FAMI czy powinniśmy zapoznać się z postępem w realizacji projektu?

Wnioskodawca powinien skontaktować się z Urzędem Wojewódzkim. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim projekt realizuje Wydział Spraw Cudzoziemców. Wnioskodawca powinien odnosić się do założeń projektów realizowanych w ramach naboru 8/2017/OG-FAMI.

 

16. Czy w konkursie nr 12/2019/FAMI w partnerstwie organizacji mogą występować podmioty zależne tj. Uczelnia i Fundacja utworzona przez tą Uczelnię?

Podmiot zależny może występować w partnerstwie organizacji w projekcie (Uczelnia i Fundacja utworzona przez tą Uczelnię). Niemniej zależność wynikająca z ufundowania podmiotu zależnego nie powinna mieć wpływu na jego zdolności do wypełnienia obowiązków lidera/ partnera projektu.

 

17. Czy nabór wniosków odbywa się tylko raz w roku? Obawiamy się, że nie zdążymy przygotować programu projektu do tego czasu.

Na obecną chwilę nie mamy zaplanowanych kolejnych naborów otwartych.

 

18. Fundacja w ramach swojej działalności realizuje dwa projekty. Jeden z nich to pomoc lekarzom i innym pracownikom medycznym z krajów postradzieckich w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w Polsce. W ramach Projektu organizujemy kursy języka polskiego, kursy przygotowujące do nostryfikacji dyplomu na uczelni medycznej w Polsce, wizyty zapoznawcze odbywające się w polskich szpitalach i innych placówkach medycznych, pomagamy znaleźć w Polsce pracę na czas pozyskiwania prawa do wykonywania zawodu. Czy ta część naszej działalności mogłaby być realizowana w ramach dofinansowania o które chcemy się ubiegać?

Czy opisane działania będą się również kwalifikować w przypadku, gdy uczestnicy projektu aktualnie  przebywają jeszcze na Ukrainie? Ale chcą przeprowadzić się do Polski, żeby tutaj mieszkać i pracować w swoim zawodzie. I w tym celu korzystają z pomocy naszej Fundacji, żeby uzyskać prawo do wykonywania zawodu lekarza w Polsce, co jest procesem trudnym i długotrwałym.

Opisane działania mieszczą się w grupie działań kwalifikowalnych. Przypominamy jednocześnie, że przygotowywane projekty muszą zawierać wszystkie elementy przedstawione w punktach 1 - 7 szczegółowego zakresu naboru nr 12/2019/FAMI. Elementy te mogą być realizowane w formie wybranej przez wnioskodawcę.

Działania w ramach Celu Krajowego Integracja powinny być realizowane na terenie Polski. Szczegóły dotyczące obszaru realizacji planowanego projektu opisane są również w ogłoszeniu o naborze.

19. Jak wygląda procedura pozyskania dodatkowego 10 % dofinansowania z budżetu Państwa dla NGO?

O 10% dofinansowania z budżetu państwa mogą się ubiegać organizacje spełniające wymogi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W formularzu wniosku o dofinansowanie w deklaracji wnioskodawcy znajduje się specjalny akapit, który należy wypełnić aby zgłosić chęć wnioskowania o dodatkowe wsparcie.

20. Czy wśród wskaźników dodatkowych powinny się znaleźć wskaźniki "miękkie" jak np. wzrost kompetencji?

Wskaźniki miękkie mogą się znaleźć wśród wskaźników dodatkowych w formularzu wskaźników.

21. Czy partnerstwo w projekcie musi mieć wymiar finansowy? Jak to wygląda w praktyce? Czy Partner musi mieć jakieś minimalne koszty w projekcie?

Zgodnie z zapisami Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FAMI, partnerem jest podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, uczestniczący w jego realizacji, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w umowie finansowej i umowie partnerskiej. Partner nie może być jednocześnie (pod)wykonawcą w projekcie.

Wynika z tego, że partnerstwo może ale nie musi mieć wymiaru finansowego. Zakres partnerstwa określają obie strony w umowie partnerskiej.

22. Czy należy użyć wszystkich wskaźników obowiązkowych dla celu szczegółowego wymienionych tam gdzie * ? Czy tylko te, które można zastosować do specyfiki danego projektu? Jeżeli w przypadku danego projektu nie ma, np., zastosowania wskaźnik "Pojemność (tzn. liczba miejsc) nowej infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, stworzonej zgodnie z minimalnymi wymogami dotyczącymi warunków przyjmowania określonymi w dorobku prawnym UE, oraz istniejącej infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, udoskonalonej zgodnie z tymi samymi wymogami w następstwie projektów wspieranych w ramach tego Funduszu", to w takim przypadku, należy go ominąć, czy podać wartość bazową 0 i wartość końcową 0?

Wskaźniki obowiązkowe powinny odnosić się do zakresu działań planowanych w projekcie. W związku z tym nie należy wybierać tych, które byłyby niemierzalne lub ich wartość docelowa musiałaby być równa zeru.

23.          Jak wygląda kwestia ewidencji czasu pracy w przypadku umowy zlecenia i realizacji delegacji służbowych. W planowanym projekcie będą prawnicy wykonujący zadania na podstawie umów zlecenia. Będą wykonywać zadania związane ze świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej i pomoc ta będzie świadczona nie tylko na miejscu, ale też podczas delegacji służbowych do ośrodków dla uchodźców.

Czas realny świadczenia pomocy prawej w ośrodku wpisujemy do ewidencji godzin, a co z czasem spędzonym w drodze aby dojechać do tego ośrodka? Czy ten czas bierzemy pod uwagę w jakiś sposób?

Zazwyczaj wynagrodzenie jest wypłacane wyłącznie za porady, a nie podróże, ponieważ zlecenie dotyczy udzielania porad. Umowa zlecenia zazwyczaj zawiera ewentualnie zapisy dotyczące zwrotu kosztów podróży. Jednak trzeba zaznaczyć, że te kwestie można uregulować w zawieranej z wykonawcą umowie, więc nie jest wykluczone ustalenie sposobu wynagradzania również w związku z czasem podróży związanej z delegacją.

Prowadząc ewidencję godzin pracy danej osoby lub kartę czasu pracy można w nich uwzględniać delegacje.

 

24. Czy warsztaty dla grona pedagogicznego szkół z tematyki wielokulturowości i rozwiązywania konfliktów w szkolnym środowisku wielokulturowym są działaniem kwalifikowanym w tym naborze wniosków?

Działanie takie jest kwalifikowalne. Ponieważ jednak wpisuje się ono w pkt. 2 działań mogących być realizowanych po zakończeniu analogicznych działań na terenie danego województwa wdrażanych w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI, to zgodnie z ogłoszeniem o naborze należy zapoznać się z projektem realizowanym przez odpowiedni Urząd Wojewódzki w ramach konkursu 8/2017/OG-FAMI. Działania winny uzupełniać realizowany już projekt. Należy unikać zbędnego powielania podobnych działań, choć dopuszczalne jest świadczenie tych samych lub podobnych usług, jeżeli wnioskodawca stwierdza, że jest na nie zapotrzebowanie.

Działanie takie jest kwalifikowalne. Takie działania ujmujemy jako punkt 2) w ramach obowiązkowych elementów 1-7:  Działania i środki ukierunkowane na kształcenie dzieci.

 

25. Czy wskazane w ogłoszeniu kwoty, z podziałem na województwa, to kwoty na realizację 3-letnich projektów, czy pula dostępna w roku 2019?

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze, jest to pula środków udostępniona na realizację projektów, które mogą być realizowane przez maksymalnie 36 miesięcy i przeznaczona na cały okres wdrażania działań.

 

26. Czy w ramach Funduszu jest możliwe finansowanie kursów przygotowawczych dla dzieci? Na zadania związane z kształceniem uczniów przybywających z zagranicy przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego cześć oświatowa subwencji ogólnej, jednak kursy przygotowawcze nie są w praktyce realizowane.

 

W ramach projektu można realizować kursy przygotowujące dzieci do wejścia w polski system edukacji. Jednak wnioskodawca powinien się zastanowić nad formą realizacji takiego działania np. realizacja działania w szkołach wymaga porozumienia się ze szkołami oraz uzgodnienia kto będzie prowadził zajęcia.

 

27. Czy w ramach projektów jest możliwy regranting?

REgranting nie jest możliwy.

 

28. Czy mogliby Państwo podać przykłady działań skierowanych dla dorosłych w ramach punktu 2. „Działania i środki ukierunkowane na kształcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta…” dla naboru 12/2019/FAMI?

Przykładowe działania to zajęcia sportowe i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, kursy z wiedzy i umiejętności ogólnych, w tym posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komunikacji elektronicznej.

 

29. Czy  w ramach działania 2. Naboru 12/2019/FAMI „Działania i środki ukierunkowane na kształcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta…” jest możliwe przygotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych do badania kompetencji dzieci cudzoziemskich?

Tak, takie działanie będzie kwalifikowalne.

 

30. Czy w ramach projektu można sfinansować przeprowadzenie badania w zakresie określenia potrzeb cudzoziemców np. w zakresie tematyki szkoleniowej?

Tak, można w projekcie uwzględnić przeprowadzenie rozeznania potrzeb w formie badania.

 

31. Czy można w ramach projektu sfinansować praktyki dla studentów lub innych osób?

Nie jest to możliwe. Praktyki służą temu samemu celowi co staże, które nie są kwalifikowalne w ramach FAMI.

 

32. Co należy rozumieć przez aktywizację zawodową w punkcie „5. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe…” naboru nr 12/2019/FAMI i czym się ona różni od doradztwa zawodowego?

Aktywizacja zawodowa powinna być rozumiana w sensie wsparcia służącego włączeniu obywateli państw trzecich w rynek pracy z wyłączeniem kursów/szkoleń zawodowych i staży. Samo doradztwo zawodowe może nie obejmować swym zakresem takich form aktywizacji zawodowej jak np. szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu podstaw finansów lub kursów komputerowych.

 

33. Czy jest możliwe przetłumaczenie strony internetowej Urzędu Miasta zawierającej informator miejski np. na język ukraiński (nie jesteśmy przedstawicielami Urzędu Miasta)?

Byłoby to możliwe, gdyby miasto zostało partnerem w projekcie i w ramach realizacji swojej części projektu poniosło koszty tłumaczenia (kwalifikowalne, dofinansowane z FAMI w 75%).

 

34. Czy w ramach punktu 5. „Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe…” nabór 12/2019/FAMI jest możliwe kierowanie szkoleń i informacji do pracodawców?

Tak, jest to możliwe.

 

35. Czy w ramach projektu byłoby możliwe zakupienie maszyn do szycia nie finansując szkoleń zawodowych?

Zakupienie maszyn do szycia musi mieć określone uzasadnienie w projekcie. Celem zakupu maszyn do szycia byłoby najprawdopodobniej umożliwienie nauki szycia, które byłoby użyteczne z punktu widzenia nauki zawodu, dlatego nie będzie to zakup kwalifikowalny.

 

36. Czy kwalifikowalne w ramach naboru będzie stworzenie informacji/podręczników w wersji elektronicznej i zamieszczenie ich na stronie internetowej do pobrania. Pytanie z zakresu konkursu nr 12/2019/FAMI?

Podręczniki mogłyby zostać stworzone w celu wykorzystania ich do realizacji kursów lub szkoleń, a następnie udostępnione na stronie internetowej do pobrania. Osoby oceniające projekty będą zwracać uwagę na to, czy projekt dotyczy terenu danego województwa, ponieważ działania projekt powinien ograniczać się do terenu województwa.

 

37. Czy w projektach można zaplanować wyjazd osób z danego województwa szkolonych np. w zakresie miedzykulturowości do innego województwa w celu zapoznania się z osobami z innego kręgu kulturowego? Podobnie, czy można zorganizować wyjazd integracyjny dla dzieci do innego województwa?

O ile wsparcie jest kierowane do osób z województwa, w którym realizowany jest projekt, takie wyjazdy są możliwe.

 

38. Czy projekt musi objąć zasięgiem teren całego województwa, czy może tylko część? – pytanie dot. naboru 12/2019/FAMI.

Projekt może objąć część województwa, w zależności od potrzeb.

 

39. Czy nieobowiązkowe działanie z naboru 12/2019/FAMI „Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich” może się powielać z działaniami danego Urzędu Wojewódzkiego?

Może, ale po zakończeniu takich działań Urzędu.

 

40. W jakiej kategorii wydatków powinny być ujmowane umowy zawierane ze spółka cywilną oraz osobami prowadzącymi nierejestrowaną działalność gospodarczą?

Takie umowy powinny być planowane w kategorii F – usługi zewnętrzne.

            

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 3146