Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursów 4/2016 i 5/2016 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

 1. Proszę o potwierdzenie, że wskazana w ogłoszeniu wymagana kwota 200 000 zł oznacza minimalną całkowitą wartość projektu (wartość projektu może być wyższa, ale nie może być niższa niż wskazane 200.000 PLN).

  200 000 PLN oznacza minimalną całkowitą wartość projektu. Zatem wartość projektu może być wyższa niż 200 000 PLN, ale nie niższa.

 2. Czy spółka cywilna może być partnerem projektu w ramach konkursu?

  Nie ma przeciwwskazań, by spółka cywilna była partnerem w projekcie. Partnerem jedynie nie może być osoba fizyczna ani osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Proszę pamiętać jednak, że partner powinien posiadać zasoby, którymi nie dysponuje wnioskodawca, bądź też powinny one uzupełniać zasoby wnioskodawcy. Partner nie musi pokrywać wkładu własnego w projekcie, może wnieść do projektu zasoby inne niż finansowe. Zależy to jednak od tego w jaki sposób wnioskodawca i partner porozumieją się co do współpracy.

  Należy pamiętać także, że projekty realizowane w ramach FAMI nie mogą przynosić zysku.

 3. Czy w ramach naboru projektów do FAMI nr 5/2016 można złożyć projekt, w którym realizowane byłyby lekcje lub kursy języka polskiego jako obcego?

  Zakres tematyczny naboru nr 5/2016 obejmuje również lekcje/kursy języka polskiego jako obcego.

 4. Czy w przypadku projektów Partnerskich między instytucjami z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, konieczne jest organizowanie otwartych konkursów na partnera, analogicznie jak wymagają tego konkursy w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

  W ramach FAMI nie ma potrzeby ogłaszania konkursów na partnera w projekcie. Projekty mogą być realizowane zarówno wyłącznie przez wnioskodawcę, jak i we współpracy z partnerem. Jedyne ograniczenie co do partnera (oraz wnioskodawcy) jest takie, że nie mogą to być osoby fizyczne ani osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku chęci realizacji projektu w partnerstwie należy znaleźć takiego partnera, z którym wnioskodawca ma pozytywne dotychczasowe doświadczenie, bądź też takiego, który dysponuje potencjałem niezbędnym do realizacji projektu, a którego nie posiada sam wnioskodawca.

 5. Czy Partnerzy projektu muszą ponosić koszty realizacji projektu, czy partnerstwo może odbyć się na zasadach pozakosztowych czyli partner udostępnia potencjał kadrowy/merytoryczny? Czy beneficjent może zagwarantować cały wkład własny, czy partner musi również partycypować w zapewnieniu wkładu własnego?

  Zgodnie z zapisami Podręcznika dla beneficjenta, partner uczestniczy w realizacji projektu, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Zatem to od Wnioskodawcy i Partnera zależy w jaki sposób zaplanują swoją współpracę. Oznacza to także, ze partner nie musi partycypować w zapewnieniu wkładu własnego, jeśli obie strony tak się umówią.

 6. W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie 10% z budżetu państwa? Za Podręcznikiem beneficjenta: Wnioskowanie o dodatkowe dofinansowanie odbywa się na etapie składania wniosku o dofinansowanie (dokładne wskazówki znajdują się w Formularzu Wniosku będących elementem dokumentacji konkursowej). Niestety nie możemy zlokalizować ww. wskazówek. Czy wystarczające będzie jedynie odpowiednie skosztorysowanie budżetu, z założeniem wkładu z budżetu państwa, czy też wymagana jest dodatkowa dokumentacja?

  W Formularzu Wniosku o przyznanie dofinansowania na stronie 9 znajduje się informacja o możliwości wnioskowania o dodatkowe 10%. Instytucje/organizacje spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają prawo wnioskować o 10%. Oczywiście w przypadku jeśli instytucja/organizacja wnioskuje o 10% powinno mieć to odzwierciedlenie w budżecie.

 7. Czy w ramach naboru 5/2016 istnieje możliwość realizacji projektu, w którym przewidziano jedynie działania dla społeczeństwa przyjmującego? Czy jest obowiązek, aby projekt zawierał zarówno działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego, jak również działania przyczyniające się wprowadzenie migrantów w społeczeństwo?

  W ramach naboru 5/2016 nie ma obowiązku, aby składany projekt obejmował oba działania wskazane w ogłoszeniu. To wnioskodawca decyduje jaki zakres tematyczny ma być objęty w jego projekcie, o ile oczywiście jest on zgodny z zakresem naboru. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Arkusz Oceny Merytorycznej przewiduje sporą liczbę punktów dla projektów, które będą kompleksowo odpowiadały na problemy.

 8. Czy koszt wynajmu budynku/lokalu wykorzystywanego na cele merytoryczne projektu będzie kwalifikowalny w kategorii nieruchomości w kosztach bezpośrednich? Czy jeśli w ramach tego budynku jedno pomieszczenie zostanie przeznaczone na biuro projektu wówczas koszty utrzymania biura powinny być proporcjonalnie poniesione z kosztów pośrednich?

  Koszt wynajmu budynku/lokalu będzie kwalifikowalny w kategorii E – nieruchomości, tylko w przypadku gdy będzie służył działaniom merytorycznym. Zatem jeśli w tym miejscu będzie się organizować wskazane działania jest możliwe zakwalifikowanie takiego wydatku do kategorii budżetowej E. Wszelkie koszty związane z najmem budynku/lokalu służącym zarządzaniu projektem powinny być zawarte w kosztach pośrednich.

 9. W ogłoszeniu o naborze jest informacja, że działania muszą być realizowane na terenie dużych miast. Jaka jest Państwa definicja dużego miasta? Ilu musi ono liczyć mieszkańców?

  Granica liczby ludności nie została określona. Niemniej jednak założeniem jest, aby projekty realizowane były w miastach, w których obserwuje się największe skupiska obywateli państw trzecich. W takich ośrodkach łatwiej jest zrealizować kompleksowy projekt składający się z wielu elementów, jak również łatwiejszym będzie osiągnięcie celów projektu.

 10. Czy szkolenia, warsztaty dla cudzoziemców w ramach naboru 5/2016 mogą obejmować szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe? I czy kosztem kwalifikowalnym będą kursy języka polskiego?

  Odpowiedź przed korektą: W ramach naboru 5/2016 można organizować szkolenia i warsztaty dla cudzoziemców, ale szkolenia zawodowe nie są kwalifikowalne w ramach FAMI. Kursy języka polskiego są kwalifikowalne.

  Odpowiedź po korekcie: W ramach naboru 5/2016 można organizować szkolenia i warsztaty dla cudzoziemców, ale szkolenia zawodowe nie są kwalifikowalne w ramach FAMI. Kursy języka polskiego są kwalifikowalne, ale w ograniczonym zakresie – jako element uzupełniający dla pozostałych działań, wzbogacający zakres projektu oraz powodujący, iż projekt będzie miał charakter kompleksowy (kursy językowe nie mogą stanowić podstawowego działania w projekcie).

 11. Czy jednostka samorządu terytorialnego (jst) samodzielnie (bez partnera) aplikująca w tym naborze także jest premiowana 10 dodatkowymi punktami (jak organizacja pozarządowa z jst jako partnerem), czy też powinna zawiązać partnerstwo (np. z ngo) i wystąpić jako lider?

  Odpowiedź przed korektą: W naborze nr 5/2016 premiowane jest partnerstwo z jednostką samorządu terytorialnego. Zatem dodatkowe 10 pkt może otrzymać np. organizacja pozarządowa, która zawarła partnerstwo z jst (podpisana deklaracja partnerstwa). Jst aplikująca samodzielnie ani też w partnerstwie z ngo nie otrzyma 10 punktów. Analizując potrzebę zawarcia partnerstwa należy rozważyć, czy rzeczywiście przyniesie ono wartość dodaną dla projektu.

  Odpowiedź po korekcie: W naborze nr 5/2016 premiowane jest partnerstwo z jednostką samorządu terytorialnego. Zatem dodatkowe 10 pkt przysługuje w przypadku gdy jst jest zarówno wnioskodawcą, jak i partnerem. 

 12. W projekcie dodatkowo premiowane są partnerstwa z jednostkami samorządu lokalnego – czy jednostki organizacyjne gmin, jak np. centra rozwoju społecznego, kwalifikują się do tej kategorii?

  Partnerstwa zawierane mogą być także z jednostkami organizacyjnymi gmin.

 13. Czy w naborze nr 5/2016 dla administracji rządowej może być partnerem pozarządowa organizacja pożytku publicznego?

  W ogłoszonym naborze nie ma przeciwwskazań, aby partnerem dla administracji rządowej była organizacja pozarządowa.

 14. Czy przy wyłanianiu partnera do projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach naboru 5/2016 FAMI obowiązują jakieś procedury/zasady, których wnioskodawca powinien przestrzegać? Np. w przypadku projektów realizowanych z funduszy strukturalnych procedury te są wskazane w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Czy istnieje podobny dokument regulujący tę kwestię w przypadku FAMI?

  W przypadku FAMI nie mamy podobnego dokumentu, jednak Wnioskodawcę i Partnera obowiązują zapisy Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FAMI (zapisy dotyczące wnioskodawcy dotyczą także partnera). Podręcznik stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków.

  Proszę także zwrócić uwagę, iż wnioskodawca wybierając partnera, powinien jednak mieć na uwadze aby to był sprawdzony, rzetelny i odpowiedzialny partner, który wniesie do projektu wartości, którymi nie dysponuje sam wnioskodawca. Wybór partnera zazwyczaj wynika z dotychczasowej dobrej współpracy obu stron. W każdym przypadku należy rozważyć jaka będzie wartość dodana dla realizacji projektu.

 15. Pytanie dotyczące naboru FAMI nr 5, w którym preferowane będą partnerstwa z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – czy chodzi tu wyłącznie o formalne partnerstwa przypieczętowane podpisaną deklaracją partnerstwa, a na dalszym etapie – umową partnerską, czy też premiowana będzie także luźniejsza forma współpracy zadeklarowana np. na poziomie listu intencyjnego i późniejszej współpracy operacyjnej?

  W celu złożenia projektu w partnerstwie konieczne jest dołączenie do wniosku aplikacyjnego podpisanej przez partnera deklaracji partnerstwa. Przed ewentualnym podpisaniem umowy o dofinansowanie potrzebna będzie umowa partnerska.

 16. W zakres naboru nr 4/2016 cel krajowy Przyjęcie/Ayl, wchodzi: 1. Zapewnienie pomocy materialnej, pomocy na granicy, usług pomocniczych (tłumaczenia pisemne i ustne, kształcenie, szkolenia, w tym językowe, działania preintegracyjne), opieki zdrowotnej i psychologicznej, pomocy socjalnej, skierowane do osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową na terenie Polski (w ramach działania nr 1 z Programu Krajowego FAMI, cel krajowy: Przyjęcie/Azyl). Jak mamy rozumieć pomoc na granicy, jakiego rodzaju pomoc będzie mogła być finansowana w ramach naboru? Nie jest to sprecyzowane tak jak pomoc materialna czy usługi pomocnicze.

  Czy partnerstwo z samorządem musi mieć wymiar finansowy?

  Działania realizowane na granicy są domeną Straży Granicznej. Jednak zapisy Programu Krajowego są na tyle szerokie i ogólne, aby wnioskodawca, na bazie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz przeprowadzonej analizy potrzeb w danym środowisku, mógł sam zaproponować katalog działań, które przyniosą najbardziej efektywne rezultaty. Konkretne działania, które będą realizowane w ramach projektu, proponuje wnioskodawca w przekazanym przez siebie wniosku o otrzymanie dofinansowania. W przypadku działań realizowanych na granicy można rozważyć zawarcie partnerstwa ze Strażą Graniczną.

  Działania wskazane przez Panią stanowią zakres naboru nr 5/2016. Z przedstawionego opisu proponowanego działania wynika, że wkomponowuje się ono w zakres ogłoszonego konkursu.

  Zgodnie z zapisami Podręcznika dla Beneficjenta Partner to podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, uczestniczący w jego realizacji, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w umowie finansowej i umowie partnerskiej. Wszystko zależy zatem od kształtu zawartego przez strony porozumienia partnerskiego i deklaracji partnera.

 17. Czy miasto liczące ok 50-60 tys. mieszkańców można zaliczyć do dużych miast?

  Przyjmuje się, że duże miasto powinno liczyć od 100 000 mieszkańców. Dopuszcza się jednak udział w naborze miast, w których znajdują się znaczne skupiska cudzoziemców, a liczą poniżej 100 000 mieszkańców.

 18. W ramach naboru nr 5/2016 wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie organizacja, która składa wniosek jako wnioskodawca może figurować jako partner tylko w jednym projekcie innej organizacji/instytucji (ograniczenie dotyczące partnerstwa nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Czy jednostka budżetowa, mianowicie publiczna szkoła wyższa może być partnerem tylko w jednej organizacji czy też może być partnerem w dwóch organizacjach? Uwaga, którą Państwo zamieścili dotyczy jednostki, która samodzielnie składa wniosek i wobec tego może być partnerem tylko jednej organizacji.

  W ramach naboru nr 5/2016 ograniczenie dotyczące liczby składanych projektów oraz liczby partnerstw w projektach innych wnioskodawców nie dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego. Zatem Państwo, jako publiczna szkoła, możecie złożyć jeden wniosek (jako wnioskodawca) oraz/lub być partnerem w jednym wniosku innego wnioskodawcy. W przypadku jeśli nie zamierzacie Państwo złożyć projektu jako wnioskodawca możecie być partnerem w dwóch projektach innych wnioskodawców.

 19. Czy w ramach konkursu nr 4/2016 byłyby kwalifikowane koszty działań informacyjnych prowadzonych jeszcze poza terytorium Polski lub prowadzone na terenie Polski, ale polegające na informowaniu o procedurze uchodźczej w Polsce, wspólnym europejskim systemie azylowym i możliwości ubiegania się o ochronę w naszym kraju? Ponadto czy kwalifikowane byłoby udzielanie pomocy osobom starającym się o nadanie statusu uchodźcy w składaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej lub w innej placówce Straży Granicznej, gdzie przyjmowane są tego typu wnioski?

  W ramach ogłoszenia nr 4/2016 mogą być prowadzone działania informacyjne na terytorium Polski. Za treścią ogłoszenia: „Proponowane działania muszą być realizowane na terenach, gdzie zlokalizowane są w Polsce ośrodki dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub znajdują się skupiska cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową zamieszkujących poza ośrodkami (…)”. Zatem w ramach przedmiotowego konkursu działania nie mogą być realizowane poza terytorium Polski.

  Jeśli chodzi o udzielanie pomocy osobom starającym się o nadanie statusu uchodźcy przy składaniu wniosków to taka działalność nie jest przedmiotem obecnego konkursu.

 20. Jeśli deklarację partnerstwa w projekcie będzie podpisywać jednostka samorządu publicznego, to czy należy wykasować akapit w deklaracji partnerstwa o brzmieniu: 

  AKAPIT PONIŻEJ DOTYCZY WYŁĄCZNIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wnioskujemy o przyznanie dodatkowego finansowania w wysokości 10% (poza maks. dofinansowaniem z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy organizacją spełniającą wymogi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wskazany akapit stosuje się tylko w przypadku jeśli wnioskodawcą lub partnerem jest organizacja pozarządowa spełniająca wymogi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku jeśli wnioskodawcą projektu, w którym będziecie Państwo partnerem, jest organizacja pozarządowa spełniająca ww. wymogi, to ona może zawnioskować o 10%.

 21. Planujemy kompleksowy projekt, którego istotnym elementem ma być wzmacnianie kompetencji pracowników obsługujących cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim. W związku z tym zaplanowaliśmy szereg szkoleń dla pracowników urzędu. W sugestiach znajdujących się w ogłoszeniu nie ma jednak wyszczególnionych szkoleń dla kadr. Czy taka forma działania jest dopuszczalna w tym konkursie?

  Zakres konkursu nr 5/2016 nie obejmuje szkoleń dla pracowników urzędów.

 22. Czy opracowanie materiałów szkoleniowych oraz organizacja pilotażowych szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych adresowanych do psychologów szkolnych oraz nauczycieli będą kwalifikowane w zakresie konkursu 5/2016 w ramach FAMI?

  Zgodnie z treścią ogłoszenia nr 5/2016 opracowanie materiałów szkoleniowych oraz organizacja pilotażowych szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych adresowanych do psychologów szkolnych oraz nauczycieli będą kwalifikowane w zakresie konkursu 5/2016.

 23. W którym miejscu można znaleźć załączniki do Podręcznika Beneficjenta FAMI.

  Załączniki do Podręcznika są dostępne pod następującym linkiem: http://copemsw.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/wzory-dokumentow/. (przejdź na stronę Centrum Obsługi Porjektów Europejskich)

 24. Czy udostępniacie Państwo na stronie wzór umowy partnerskiej, którą wnioskodawca będzie miał podpisać z partnerem w razie przyznania dofinansowania? Chciałabym też prosić o potwierdzenie, czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu od partnera wymaga się tylko podpisanej deklaracji partnerstwa, czy są też potrzebne inne dokumenty?

  Umowa partnerska pozostaje w gestii Beneficjenta i Partnera. Nie dysponujemy wzorem umowy partnerskiej.

  Potwierdzamy, że na etapie składania wniosku wymagana jest wyłącznie deklaracja partnerska. Umowa partnerska będzie wymagana na etapie podpisania umowy o dofinansowania.

 25. Czy w ramach projektu jako jedno z działań możliwe jest przyznawanie przez Wnioskodawcę funduszy na realizację mikroprojektów?

  Nie przewiduje się takiej możliwości, aby Wnioskodawca przyznawał fundusze na realizację mikroprojektów.

 26. Jakie są wymogi odnośnie tego kto może być beneficjentem projektu? Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to jakie dokładnie warunki musi spełniać beneficjent jeżeli chodzi o tytuł do pobytu, okres przebywania w Polsce etc.(nabór 5/2016)?

  W celu szczegółowym Integracja/Legalna migracja do grupy docelowej należą:

  1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej (UE), przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami):
   1. na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4–6, 9–13, 17, 19–21, 23–25;
   2. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 98), pobyt stały (art. 195) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211);
   3. na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie zgoda na pobyt tolerowany (art. 226 ust. 5);
   4. na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
  2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1.
  3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
   1. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2);
   2. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2);
   3. złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
   4. złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4–6, 9–13, 17, 19–21, 23–25;
   5. złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 14). 
  4. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.
   UWAGA: wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
  5. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1–4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.
   Z ww. należy wyłączyć osoby będące grupą docelową Celu Szczegółowego Azyl w Programie Krajowym FAMI.

  Zatem projekty w ramach naboru 5/2016 mogą być skierowane do osób kwalifikujących się do powyższych kategorii. Proszę zwrócić uwagę, iż nabór skierowany jest także do społeczeństwa przyjmującego.

  Ponadto uprzejmie informujemy, że grupy docelowe Funduszu wymienione są także w Podręczniku dla beneficjenta – str. 8–11.

 27. Czy Gmina może składać w naborze 5/2016 jeden wniosek jako wnioskodawca i dwa wnioski jako partner dla organizacji pozarządowych?

  Potwierdzamy, że Gmina może złożyć jeden wniosek jako wnioskodawca i dwa jako partner.

 28. W przypadku jeśli partnerem projektu byłby Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdsC) – czy to partnerstwo powinno być realizowane na zasadach jak inne partnerstwa, tzn. Urząd wypełniałby też załącznik A do formularza do wniosku dotyczący partnerstwa? Czy takie wspólne działania (partnerstwo z UdsC) muszą generować przepływy finansowe?

  Zasady partnerstwa są takie same dla wszystkich partnerów, tzn. każdy partner w projekcie, również UDSC, powinien podpisać deklarację partnerstwa, która powinna zostać złożona razem z wnioskiem o dofinansowanie. To, w jaki sposób będzie wyglądało partnerstwo zależy od tego jak wnioskodawca i partner porozumieją się co współpracy. W szczególności współpraca nie musi generować przepływów finansowych.

 29. Czy na etapie składania wniosku należy dołączyć także harmonogram finansowy? Jeśli tak, to czy jest dostępny jego wzór?

  We wniosku o dofinansowanie na str. 5 znajduje się harmonogram wydatkowania. Należy go uzupełnić składając wniosek o dofinansowanie. Przed ewentualnym podpisaniem umowy harmonogram zostanie uaktualniony.

 30. Czy w ramach projektu FAMI (nabór 5/2016) dozwolone jest pobieranie niewielkich opłat od osób korzystających ze wsparcia (np. ze szkoleń), które będą stanowiły część wykazanego wkładu własnego/wkładu osób trzecich do projektu i zostaną przeznaczone na realizację zaplanowanych działań (np. na sfinansowanie wynagrodzeń trenerów lub zakup materiałów szkoleniowych)?

  W ramach naboru nr 5/2016 jest dozwolone pobieranie niewielkich opłat od osób korzystających ze wsparcia (np. ze szkoleń) w celu zapewnienia części finansowania projektu. Tego typu wpływy należy zaplanować i wykazywać w pozycji Ł – Przychody w budżecie projektu (nie jest to wkład osób trzecich ani wkład własny wnioskodawcy).

  Przy rozliczaniu takiego projektu należy pamiętać o zachowaniu zasady braku zysku na projekcie.

 31. Czy lider projektu może zatrudnić u siebie kadrę partnera projektu? (zadanie, które miałby wykonać pracownik jest dodatkowym zadaniem, które pracownik musiałby wykonać po godzinach swojej pracy).

  Nie ma przeciwwskazań do tego, aby lider projektu zatrudnił pracownika partnera w projekcie, jeżeli posiada on odpowiednie kompetencje. Zgodnie z treścią zapytania, byłyby to zadania wykonywane poza godzinami pracy pracownika u partnera, zatem przewidywana jest najprawdopodobniej umowa zlecenie lub o dzieło. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, czy lider projektu nie jest zobowiązany zastosować zasady konkurencyjności w odniesieniu do tego stanowiska. W przypadku umowy o dzieło w ramach Kategorii A, w załączniku B2 należy zaznaczyć wyraźnie, że taka umowa jest przewidywana.

  Należy jednocześnie pamiętać, że partner w projekcie również może ponosić koszty i realizować wydatki w ramach projektu, tak jak lider.

 32. Czy w poniżej zacytowanej grupie odbiorców, z ogłoszenia o naborze w konkursie 5/2016 (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji), mieści się grupa docelowa nauczycieli i pedagogów szkolnych, oraz np. personel zarządzający szkołami : ....szkolenia dla personelu szkół w zakresie pracy z dziećmi różnych narodowości i kultur, rozwiązywania konfliktów...?

  Czy w ramach jednego wniosku można planować działania skierowane do powyższej grupy oraz do grupy poniżej zacytowanej:...na terenach miejskich kompleksowe działania mogą obejmować otwarte imprezy plenerowe połączone ze spotkaniami mieszkańców z imigrantami zamieszkującymi dany teren, szkolenia obejmujące kompetencje międzykulturowe dla lokalnych liderów, psychologów szkolnych lub aktywistów...?

  Nauczyciele i pedagodzy szkolni oraz np. personel zarządzający szkołami są objęci  zakresem konkursu nr 5/2016. W ramach jednego wniosku można planować działania skierowane do wszystkich odbiorców wskazanych w ogłoszeniu – zatem również do obu wskazanych w pytaniu.
 33. Czy w przypadku aplikowania w roli Wnioskodawcy uczelni wyższej w partnerstwie z JST istnieje możliwość, aby wkład własny w ramach realizacji projektu ponosił w całości partner tj. JST ? Jak należy dokonać rozliczeń w tak skonstruowanym projekcie?

  Nie ma przeciwskazań, by jst, jako partner w projekcie, zapewnił współfinansowanie. Warunki partnerstwa określane są indywidualnie przez wnioskodawcę i partnera. Zatem kto wniesie współfinansowanie zależy od ustaleń pomiędzy obiema stronami.

  Projekt nie wymaga wtedy specjalnych rozliczeń. Wystarczy wpisać kwotę współfinansowania w formularzu budżetu.

 34. Jaki konkretnie zapis w dokumentach programowych mówi o tym, że właśnie kursy języka polskiego nie mogą stanowić podstawowego działania w projekcie. Uprzejmie proszę o podanie strony.

  Program Krajowy przewiduje potencjalne działania, jakie mogą być realizowane w ramach FAMI. Organ Odpowiedzialny w każdym naborze decyduje o jego zakresie. W obecnym naborze nauka języka polskiego nie jest kluczowym działaniem, ponieważ została ona objęta II naborem. Tym razem preferuje się innego rodzaju projekty (szczegóły o ogłoszeniu), zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych odbiorców środków. Ze względu na ograniczone środki nie ma możliwości, aby w każdym naborze realizowane były takie same działania.

 35. W rezultatach znajduje się miejsce wyłącznie na wskaźniki dodatkowe, natomiast wskaźniki obowiązkowe dla celu szczegółowego przypisane są w formularzu do produktów. W którym miejscu powinniśmy wpisać wskaźnik, który proponujemy, aby został zrealizowany w naszym projekcie?

  Wszystkie wskaźniki, które Państwo wpisujecie do tabeli wskaźników powinny być umieszczone w części dotyczącej wskaźników produktu. Wskaźniki obowiązkowe produktu to te, które znajdują się w Programie Krajowym. Co do zasady wskaźnik obowiązkowy z Programu Krajowego powinien zostać umieszczony w tabeli wskaźników, jednak, ze względu na specyfikę projektu, dopuszcza się, ze w projekcie mogą być tylko wskaźniki dodatkowe, zaproponowane przez wnioskodawcę. Zatem w przedstawionym przypadku będzie to wskaźnik dodatkowy (produktu).

 36. Czy dokumenty składane na płycie muszą być zeskanowane czy mogą być nagrane bez podpisów?

  Zgodnie z arkuszem oceny formalnej płyta CD/DVD powinna zawierać edytowalną wersję  wniosku i wszystkich obowiązkowych załączników.

 37. Czy konieczna jest wysyłka Pocztą Polską? Liczy się rozumiem data stempla wysyłki (czyli dziś przed 16tą?)

  Nie ma konieczności wysyłania Pocztą Polską. Forma wysyłki jest dowolna (zgodnie z treścią ogłoszenia). Ważne jest aby była dzisiejsza data stempla i przesyłka dotarła do nas nie później niż 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zakończenia naboru.

 38. Czy wkład własny organizacji może być wniesiony w formie niepieniężnej (praca wolontariacka)?

  Praca wolontariacka, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, nie kwalifikuje się w ramach FAMI.

 39. Składając wniosek przesłaliśmy do MSWiA błędnie wydrukowany wniosek – brakuje w nim części I Informacji dotyczącej podmiotu wnioskującego o przyznanie dofinansowania. W związku z tą sytuacją chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób traktują Państwo tego typu błędy, czy jako błąd formalny, który podlega uzupełnieniu, czy błąd niepodlegający uzupełnieniu a procedurze odwołania?

  W przypadku jeśli brakuje kilku stron we wniosku aplikacyjnym zostaniecie Państwo poproszeni o uzupełnienie. Zatem jest błąd podlegający trybowi uzupełnień.

 40. Chciałam się upewnić o możliwość realizacji działań dla społeczności lokalnej w Warszawie w dzielnicy, w której znajduje się ośrodek dla cudzoziemców. Rozumiem, że taki obszar realizacji działań projektowych realizuje zapis o terenach, gdzie zlokalizowane są w Polsce ośrodki dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Chciałabym to potwierdzić, gdyż wśród miejscowości wskazanych w nawiasie jako skupiska cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową nie występuje Warszawa.

  Potwierdzamy, zgodnie z przytoczonym przez Panią cytatem, że działania zaproponowane we wniosku o dofinansowanie w ramach naboru konkursowego nr 4/2016 mogą być skierowane do społeczności lokalnej dzielnicy, gdzie znajduje się ośrodek, jak również do społeczności całej Warszawy.

 41. Przygotowuję wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 4/2016 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), w którym działania będziemy prowadzić dla mieszkańców jednego z ośrodków dla cudzoziemców oraz dla członków społeczności lokalnej. W związku z tym mam pytania dot. kwalifikowalności w ramach ww. konkursu następujących działań:
  1. zatrudnienia w ramach projektu cudzoziemców, którzy otrzymają wynagrodzenie za drobne prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej - jako forma aktywizacji zawodowej służąca kontaktom ze społeczeństwem przyjmującym.
  2. wykonania wspólnie przez mieszkańców ośrodka i mieszkańców sołectwa prac porządkowych w celu zagospodarowania terenu wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury ogrodowej.
  3. zorganizowania różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci cudzoziemskich i polskich jako formy integracji.

  1. działania związane z aktywizacją zawodową nie są objęte przedmiotowym naborem. Istnieje możliwość zatrudnienia osób w ramach projektu - jeśli będą to osoby wykonujące prace związane z zakresem tematycznym projektu. W przypadku jeśli nie będą to osoby zarządzające projektem to należy taki wydatek umieścić w kategorii A budżetu. Zatem wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej związane z zakresem projektu kwalifikują się właśnie do kategorii A.

  2. i 3. – wskazane działania kwalifikują się do naboru nr 4/2016.

 42. Kiedy na Państwa stronie internetowej będzie dostępna lista wnioskodawców do naboru 5?

  Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu Organ Odpowiedzialny czeka na wnioski 10 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru. Zatem w tym przypadku wnioski mogą spływać do 20 czerwca. Po tym dniu na stronie internetowej zostanie umieszczona lista wniosków.

 43. Czy w najbliższym czasie zostaną ogłoszone kolejne nabory konkursów FAMI?

  W najbliższym czasie planuje się zorganizowanie konkursu na pomoc prawną (kontynuacja naboru nr 1/2015). W bieżącym roku planuje się jeszcze zorganizować dwa kolejne nabory, ale ich zakres jest wciąż doprecyzowywany.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 3266