Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Pytania i odpowiedzi do naboru 7/2020/FBW

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie wskazanego celu krajowego w Naborze: wspieranie ofiar, czy w tym terminie mogą mieścić się również potencjalne ofiary?

Czy działania w ramach projektu mogą obejmować: konferencję naukową, szkolenia specjalistyczne, infrastrukturę sprzętową, promocję projektu?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze wniosków nr 7/2020/FBW osoby będące potencjalnymi ofiarami przestępstw również są objęte zakresem niniejszego naboru. O możliwości dofinansowania złożonego  wniosku świadczyć będzie przede wszystkim zgodność złożonego projektu z zakresem ogłoszonego konkursu. Oceny czy planowany do złożenia wniosek jest zgodny z zakresem naboru dokonają eksperci podczas oceny merytorycznej wniosku, ocenią oni również kompetencje merytoryczne i doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów w dziedzinie wspierania ofiar przestępstw. Działania, takie jak konferencja naukowa, szkolenia specjalistyczne, infrastruktura sprzętowa czy promocja projektu wpisują się w obszar działań preferowanych w przedmiotowym naborze, jednakże muszą być one dobrze uzasadnione i dotyczyć tematyki jaką jest wsparcie ofiar/ świadków przestępstw. Dodatkowo, prosimy pamiętać, że końcowym beneficjentem złożonego projektu musi być konkretna grupa docelowa, przy czym w konkursie preferowanymi grupami docelowymi są osoby wymagające specjalnego traktowania (np. małoletni bez opieki).


Pytanie 2:

Na kiedy przewidywane jest podpisywanie umów finansowych w ramach projektu.

Odpowiedź 2:

Przewidywane terminy podpisywania umów/ porozumień finansowych projektów dofinansowywanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego uregulowane są konkretnymi procedurami. Procedury te, oprócz organizacji naboru, składają się również z oceny i wyboru wniosków. W trybie konkursowym, w ramach otwartego zaproszenia do składania wniosków, ocena i wybór projektów składa się z kilku etapów, którymi są: ocena formalna, ocena merytoryczna, posiedzenie Komitetu Oceny Projektów oraz sporządzenie listy rankingowej, a następnie, po jej zatwierdzeniu, ustalenie z Beneficjentem ostatecznego kształtu wniosku. Dopiero po tym etapie i po podpisaniu przez Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych Uchwały, która jest decyzją o przyznaniu dofinansowania w rozumieniu zapisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014, rozpoczyna się proces podpisywania umów/ porozumień finansowych. Z tego względu, najwcześniejszym terminem podpisania umów/ porozumień finansowych w ramach naboru nr 7/2020/FBW jest termin dwóch miesięcy od daty zakończeniu naboru tj. koniec kwietnia 2021 roku. Jednakże, doświadczenie mówi nam, aby za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjąć nie wcześniej niż koniec III kwartału br.


Pytanie 3:

W podręczniku beneficjenta jest napisane: "Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie formalnej niezwłocznie po ich złożeniu do COPE MSWiA przez ekspertów. Organ Odpowiedzialny losuje osoby oceniające poszczególne projekty. Ocena merytoryczna odbywa się w ciągu maks. 45 dni po zakończeniu oceny formalnej". W związku z tym kiedy najbezpieczniej zaplanować pierwsze działania w projekcie (chodzi o miesiąc)?

Odpowiedź 3:

Doświadczenie mówi nam, aby za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjąć nie wcześniej niż koniec III kwartału br.


Pytanie 4:

W jaki sposób należy udokumentować, że posiadamy środki na wkład własny (uchwała rady miasta, wyciągi itp.)?

Odpowiedź 4:

Nie ma takiego wymogu. Kwota wskazana w budżecie Projektu jest formą deklaracji Wnioskodawcy/partnera.

Pytanie 5:

Czy wystarczy, że wkład finansowy zapewni jeden z partnerów (np. samorząd), czy ten wkład musi wykazać też drugi podmiot? Jeśli wkład własny muszą wykazać oba podmioty, to czy jest określone np. procentowo, ile wkładu musi zapewnić każdy z partnerów?

Odpowiedź 5:

Wkład własny może być zapewniony wyłącznie przez Wnioskodawcę.


Pytanie 6:

Czy potrzebny jest dokument potwierdzający zawarcie partnerstwa, a jeśli tak, to czy jest jakiś wzór formularza?

Odpowiedź 6:

Należy wypełnić Załącznik A. Partnerstwo i Deklaracja Partnerstwa we Wniosku o przyznanie dofinansowania. Umowę Partnerską należy zawrzeć przed wypłatą pierwszej zaliczki podczas realizacji   projektu.

Pytanie 7:

Nasza organizacja przymierza się do złożenia wniosku wspólnie z samorządem. Czy w związku z tym lepiej jest, aby to samorząd był partnerem wiodącym?

Odpowiedź 7:

Sprawa powinna być w Państwa gestii, tym niemniej jednak sugerujemy rozważenie, aby to  Samorząd był Wnioskodawcą.


Pytanie 8:

Czy w statucie obu organizacji składających wniosek muszą być zapisy związane z przemocą?

Odpowiedź 8:

Nie ma takiego obowiązku.


Pytanie 9:

Czy bilans oraz rachunek zysków i strat muszą składać oba podmioty składające wniosek?

Odpowiedź 9:

Zgodnie z załącznikiem C Wniosku o przyznanie dofinansowania.

Bilans oraz rachunek zysków i strat wnioskodawcy za ostatni rok (lub inny dokument umożliwiający ocenę kondycji finansowej wnioskodawcy - tylko w przypadku, gdy organizacja nie jest zobowiązana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat (nie wymagane w przypadku jednostek sektora finansów publicznych i międzynarodowych organizacji międzyrządowych).


Pytanie 10:

Jak należy udowodnić doświadczenie wnioskodawcy oraz partnerów w zakresie zarządzania projektami o tematyce odpowiadającej przedmiotowemu projektowi?

Odpowiedź 10:

Należy wypełnić pkt 9 We wniosku o przyznanie dofinansowania – Doświadczenie wnioskodawcy/partnera.


Pytanie 11:

Jakie dodatkowe dokumenty w formie załączników, powinien złożyć samorząd?

Odpowiedź 11:

Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy.Pytanie 12:

W jaki sposób będą odbywały się przepływy finansowe w projektach partnerskich? Beneficjentem projektu będzie PJB, partnerami PJB oraz NGO. Czy każdy z partnerów "zabezpiecza" swoją część budżetu wg określonych zasad, tj. PJB w postaci planu lub rezerwy celowej a NGO wnioskuje o zaliczki? Czy to beneficjent zabezpiecza 100% środków w ramach własnego budżetu z przeznaczeniem dla konkretnych partnerów?

Odpowiedź 12:

W przypadku NGO finansowanie zapewnia Partner wiodący (PJB). W przypadku partnera PJB zapewnia on finansowanie we własnym zakresie.


Pytanie 13:

Czy dokumentacja aplikacyjna powinna zawierać rynkowe oferty cenowe sprzętu planowanego do zakupienia w ramach projektu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź 13:

Tak, jako potwierdzenie wykonania analizy rynku.Pytanie 14:

Czy została określona proporcja kosztów inwestycyjnych do bieżących w projekcie?
Odpowiedź 14:

Nie wprowadzono limitów kosztów inwestycyjnych. 

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 686