Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Nabór propozycji projektów do działań konkretnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) z tzw. specific actions w ramach nowej perspektywy finansowej 2021–2027. Nabór nr ISF/2022/SA/3.3.1. dotyczy świadczenia usług na rzecz ofiar handlu ludźmi.

Celem działania jest realizacja Strategii UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi (2021-2025) oraz wsparcie wysiłków państw członkowskich zmierzających do jej wdrożenia. Działanie powinno być uzupełnieniem programów krajowych w zakresie wsparcia dla ofiar, a ponieważ państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia schronisk dla ofiar wymagających szczególnego traktowania, finansowanie w ramach tego działania szczególnego może objąć inne instrumenty wsparcia i usługi skierowane do ofiar.

Powyższe działanie będzie skoncentrowane na świadczeniu usług dla ofiar będących obywatelami UE lub posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowy. Dotyczy do usług w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, doradztwa, tłumaczeń ustnych i pisemnych stosownie do przypadku, pomocy materialnej (np. żywność, ubrania oraz inne wsparcie rzeczowe), pomocy prawnej, pośrednictwa kulturowego, wykształcenia, poradnictwa zawodowego i szkoleń. Czynności w ramach tego działania obejmują również szczególne usługi dla dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, takie jak ocena indywidualna, dostęp do edukacji oraz, w stosownych przypadkach, wyznaczenie prawnego opiekuna dla dziecka będącego ofiarą. Działanie szczególne powinno promować budowanie podejścia wielopodmiotowego i wielosektorowego.

Kluczowe informacje:

•          W ramach naboru przewidziano budżet w wysokości 2 mln EUR.

•          KE przewiduje, że wnioskowana kwota (tj. wkład UE do programu FBW państwa członkowskiego na to konkretne działanie) powinna w idealnym przypadku wynosić od 250 000 do 500 000 EUR na wniosek.

•          Maksymalny poziom dofinasowania wynosi 90%.

•          Propozycje powinny być wdrażane we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

•          Jeżeli propozycje wymagają zakupu lub wypożyczenia sprzętu, należy to zrobić w granicach progu 35% określonego w art. 13 ust. 7 rozporządzenia FBW.

•          Ostateczny termin złożenia wniosków przez państwa członkowskie upływa 3 czerwca 2022 r. Proponowane działania nie powinny rozpocząć się przed 3 czerwca 2022 r. i powinny zakończyć do 31 grudnia 2025 r.

Szczegóły i zasady naboru znajdują się w załączeniu (dokument: „Launch of the call ISF2022SA3.3.1”).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przekazanie ich na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl.

Zachęcamy potencjalnych beneficjentów do składania wypełnionego arkusza aplikacyjnego (w załączeniu) w  terminie do 20 maja 2022 r. w wersji papierowej w wersji elektronicznej na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl lub poprzez ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 528