Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Nabór propozycji projektów do działań konkretnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) z tzw. specific actions w ramach nowej perspektywy finansowej 2021–2027. Nabór nr ISF/2022/SA/1.4.1 dotyczy zapobiegania i zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci.

Celem działania jest umożliwienie organom krajowym państw członkowskich podjęcie działań przygotowawczych w oczekiwaniu na przewidzianą we wniosku współpracę między tymi organami, a unijnym centrum ds. zapobiegania i zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci, w szczególności w zakresie baz danych wskaźników, na podstawie których usługodawcy byliby zobowiązani do wykrywania CSA online.

Wnioski w ramach tego zaproszenia muszą dotyczyć praktycznych aspektów przyszłej współpracy między organami krajowymi, usługodawcami i Centrum UE w zakresie wykrywania, zgłaszania i usuwania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie.

Obejmuje to przede wszystkim:

 • tworzenie krajowych baz danych gromadzących skróty lub inne oznaki wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie lub działania przygotowawcze do utworzenia takich baz danych, w tym niezbędne aktualizacje oprogramowania;

 

 • badanie warunków niezbędnych do funkcjonowania takich baz danych, w tym implikacji prawnych, specyfikacji technicznych, interoperacyjności i transferu danych.

Oczekiwanym rezultatem jest umożliwienie szybkiego rozpoczęcia współpracy między organami krajowymi,
a przyszłym Centrum UE ds. zapobiegania i zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego do pełnego funkcjonowania Centrum i usprawnienie ogólnej współpracy
w walce z CSA w UE.

Kluczowe informacje:

 • W ramach naboru przewidziano budżet w wysokości 2 mln EUR;
 • Wnioskowana kwota (tj. wkład UE do programu FBW państwa członkowskiego na to konkretne działanie) nie może być niższa niż 300 000 EUR na wniosek;
 • KE przewiduje, że wnioskowana kwota powinna w idealnym przypadku wynosić od 300 000 EUR do
  1 000 000 EUR na wniosek;
 • Maksymalny poziom dofinasowania wynosi 90%;
 • Jeżeli propozycje wymagają zakupu lub wypożyczenia sprzętu, należy to zrobić w granicach progu 35% określonego w art. 13 ust. 7 rozporządzenia FBW;
 • Ostateczny termin złożenia wniosków przez państwa członkowskie upływa 16 września 2022 r.;
 • Proponowane działania nie powinny rozpocząć się przed 1 czerwca 2022 r. i powinny zakończyć do
  31 grudnia 2024 r.

Szczegóły i zasady naboru znajdują się w załączeniu (dokument: „Call for expression of interest - ISF2022SA1.4.1”).

W związku z tym, że środki przyznane w ramach działań szczególnych będą stanowić dodatkowe finansowanie, które po zatwierdzeniu przez KE zostanie włączone do alokacji w ramach Programu FBW 2021-2027, Departament Funduszy Europejskich powinien być zaangażowany w proces przygotowania wniosku aplikacyjnego. Instytucja Zarządzająca państwa członkowskiego zatwierdza propozycje projektów, wnioskuje o ich finansowanie i wysyła do KE odpowiednie wnioski. W związku z tym projekt/projekty w ramach ww. naboru będą wdrażane zgodnie
z przepisami unijnymi i krajowymi oraz krajowym systemem zarządzania i kontroli.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przekazanie ich na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl.

Zachęcamy potencjalnych beneficjentów do składania wypełnionego arkusza aplikacyjnego (w załączeniu) – w języku polskim i angielskim, w terminie do 26 sierpnia 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl lub poprzez ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 488