Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Nabór propozycji projektów do działań konkretnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027

Nabór nr ISF/2022/SA/3.4.1 wsparcia dla innowacji i nowych technologii dla ochrony przestrzeni publicznej - Innowacja OPP II.

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) z tzw. specific actions w ramach nowej perspektywy finansowej 2021–2027:

Nabór nr ISF/2022/SA/3.4.1 wsparcie dla innowacji i nowych technologii dla ochrony przestrzeni publicznej - Innowacja OPP II.

Celem działania jest zapewnienie wsparcia państwom członkowskim w testowaniu, walidacji, dalszemu pilotowaniu lub wdrażaniu i stosowaniu innowacyjnych technologii i/lub metod ochrony przestrzeni publicznych. Wsparcie będzie koncentrować się na współfinansowaniu rozwiązań technicznych, organizacyjnych i/lub społecznych
z obowiązkowymi elementami innowacyjnymi przynajmniej na poziomie europejskim, a zatem nie powinno być wykorzystywane do zakupu gotowej technologii dostępnej za pośrednictwem innych instrumentów finansowania UE (np. FBW, czy EFRR). Działania muszą być zgodne z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi egzekwowania prawa i ochrony przestrzeni publicznej, a także z promowaniem poszanowanie praw podstawowych i wartości UE. Propozycje projektów muszą opierać się na wynikach badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa, zwłaszcza na poziomie europejskim, aby zapewnić poprawę ochrony przestrzeni publicznej poprzez:

 • wsparcie ochrony infrastruktury,
 • narzędzia, systemy i technologie,
 • przewodnictwo,
 • szkolenia i komunikację dla organów ścigania.

Oczekiwane rezultaty:

 • Poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenach otwartych i imprezach masowych;
 • Zwiększona świadomość sytuacyjna i możliwości organów ścigania i odpowiednich służb przy jednoczesnej ochronie otwartych przestrzeni;
 • Utrzymanie otwartości miast europejskich;
 • Przeciwdziałanie głównym zagrożeniom we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi;
 • Absorpcja odpowiednich nowych technologii i rozwiązań z przeszłości, zwłaszcza finansowanych przez Unię programów badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa;
 • Umocnienie społeczeństwa w kontekście współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i głębsze zaangażowanie obywateli;
 • Zwiększona europejska otwarta autonomia strategiczna w technologiach bezpieczeństwa.

Zakupy produktów i usług, które są dostępne na rynku, o ile nie są częścią wysiłków integracyjnych w innowacyjnym rozwiązaniu, nie są wspierane przez to działanie.

Projekty muszą opierać się na wynikach poprzednich projektów badawczych i innowacyjnych.

Kluczowe informacje:

 • W ramach naboru przewidziano budżet w wysokości 3 mln EUR;
 • Wnioskowana kwota (tj. wkład UE do programu FBW państwa członkowskiego na to konkretne działanie) nie może być niższa niż 300 000 EUR na wniosek i nie powinna przekraczać 1 000 000 EUR na wniosek. Niemniej wybór wniosku o innej kwocie jest możliwy w bardzo uzasadnionych przypadkach.
 • Maksymalny poziom dofinasowania wynosi 90%;
 • Komisja zachęca do składania wniosków o oddziaływaniu ponadnarodowym;
 • Projekty muszą opierać się na wynikach poprzednich projektów badawczych i innowacyjnych;
 • Jeżeli propozycje wymagają zakupu lub wypożyczenia sprzętu, należy to zrobić w granicach progu 35% określonego w art. 13 ust. 7 rozporządzenia FBW;
 • Ostateczny termin złożenia wniosków przez państwa członkowskie upływa 31 stycznia 2023 r.;
 • Proponowane działania nie powinny rozpocząć się przed 1 września 2022 r. i powinny zakończyć do
  30 czerwca 2026 r.

Szczegóły i zasady naboru znajdują się w załączeniu (dokument w języku angielskim: „Call for expression of interest - ISF2022SA3.4.1”).

W związku z tym, że środki przyznane w ramach działań szczególnych będą stanowić dodatkowe finansowanie, które po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zostanie włączone do alokacji w ramach Programu FBW 2021-2027, Departament Funduszy Europejskich MSWiA powinien być zaangażowany w proces przygotowania wniosku aplikacyjnego. Instytucja Zarządzająca państwa członkowskiego zatwierdza propozycje projektów, wnioskuje o ich finansowanie i wysyła do KE odpowiednie wnioski. W związku z tym projekt/projekty w ramach ww. naboru będą wdrażane zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi oraz krajowym systemem zarządzania i kontroli.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przekazanie ich na adres: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl.

Zachęcamy potencjalnych beneficjentów do składania wypełnionego arkusza aplikacyjnego (w załączeniu) –
w języku polskim i angielskim, w terminie do 10 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej na adres: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl lub poprzez ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 53